เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น คว้ารางวัลธงขาว-ดาวเขียว บริษัทธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 28 กุมภาพันธ์ 2566: บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด โดย นายธีรุตม์ บุตรเลิศเจริญ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกลยุทธ์สิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลธงขาว-ดาวเขียว จาก รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงานพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565


ทั้งนี้ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนของระบบส่งกำลังของรถยนต์ ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยผลงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลในระดับดีเยี่ยม ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการให้รางวัลทั้งหมด 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานทั้งหมด 5 มิติ โดยเริ่มจาก “มิติกายภาพ” ซึ่งทาง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น ได้มีการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลส์บนหลังคาโรงงาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดขยะพลาสติก 4 ประเภท และการจัดการพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ ให้มีพื้นที่มากถึงร้อยละ 10 หรือ 4,858 ตารางเมตร ตามมาด้วย ด้าน “มิติเศรษฐกิจ” โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ในรูปแบบร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยคนในชุมชนภายในพื้นที่โรงงาน


ในส่วนงานด้าน “มิติสิ่งแวดล้อม” เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น ได้ดำเนินการจัดการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สีฐานน้ำในกระบวนการผลิต และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ รถยนต์ อีโคคาร์ มิตซูบิชิ มิราจ และมิตซูบิชิ แอททราจ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement Guideline) และยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียวอีกด้วย


สำหรับ “มิติด้านสังคม” เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น ได้ดำเนินหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน อาทิ โครงการ Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โครงการ Root for Sustainability : รากกล้าแห่งความยั่งยืน เพื่อปลูกและฟื้นฟูผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในแง่ของ “มิติการบริหารจัดการ” ทางบริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทุกมิติ


รางวัลธงขาว-ดาวเขียว ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของ เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น และมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมให้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การประเมินตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรค์สร้าง เคียงข้างสังคมไทย” ผ่านหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ


โครงการรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ก่อตั้งขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี 2550 เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 รางวัล ประกอบด้วย “รางวัลธงขาวดาวเขียว” และ “รางวัลธงขาวดาวทอง” ซึ่งในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวจำนวน 127 บริษัท และบริษัทที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวทองจำนวน 29 บริษัท


ทั้งนี้ ทางโครงการได้มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายของโครงการนี้ยังมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชน และยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี และฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 6 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และ โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

  • สำหรับลูกค้าที่สนใจชม หรือทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

 

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook                 

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh