กิจกรรมเพื่อสังคม และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

เป็นเวลา 60 ปีแล้วที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และ อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดมา และด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ คืนให้กับสังคมไทย มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และ สร้างสังคมที่ดีขึ้นในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย”

มุ่งสนับสนุน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

2. ด้านสุขภาพและชีวอนามัย

3. ด้านการศึกษาและจริยธรรม

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย

พันธกิจ

สรรค์สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย โดยการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทย ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

1. กิจกรรม ฮีโร่ โปรเจค

2. กิจกรรมเพื่อสังคมทั่วไป

3. กิจกรรมเพื่อการบรรเทาสาธารณะภัย

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชน และ สังคมไทย

2. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นรูปกราฟิก คน 3 คน จับมือกัน  สื่อถึง 3 เป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยในสามด้าน ได้แก่

1. สิ่งแวดล้อม

2. สุขภาพและชีวอนามัย

3. การศึกษาและจริยธรรม

นอกจากนี้ ยังสื่อถึง ความร่วมมือร่วมใจ ของพนักงานในองค์กร ที่จะร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ เคียงข้างไปกับ สังคมไทย

 

กิจกรรมเพื่อสังคม