กิจกรรม Share your photo ส่งภาพความประทับใจของคุณกับมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่ารางวัลละ 500 บาท คนละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 5,000 บาท

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 เม.ย. 64 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน
 2. ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการถ่ายรูปรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รุ่นใดก็ได้ พร้อมภาพบรรยากาศธรรมชาติ หรือการใช้งานจริง และนำมาแสดงความคิดเห็นลงในโพสต์นี้ พร้อมกับบรรยายความประทับใจที่รถมิตซูบิชิพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ หรือการใช้งาน รถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รุ่นใดก็ได้
 3. เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพและเนื้อหาของข้อความ รวมถึงความสวยงามของภาพถ่ายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมรับประกันและรับรองเกี่ยวกับผลงานของตนที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้นดังต่อไปนี้:
  4.1 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว
  4.2 ผลงานมิได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น
  4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมแก่บริษัท ซึ่งสิทธิ์ใช้งานอันปลอดค่าลิขสิทธิ์ เพิกถอนไม่ได้ และไม่เป็นสิทธิ์ขาด ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ และจัดแสดงผลงานดังกล่าวไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมีผลทั่วโลก และนำไปใช้ร่วมกับผลงานอื่น ไม่ว่าในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดอันเป็นที่รู้จักแล้วหรือที่พัฒนาขึ้นภายหลัง ตามระยะเวลาความคุ้มครองของลิขสิทธิ์ซึ่งรวมถึงการขยายขอบเขตทางกฎหมายในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่ออินเทอร์เน็ตใด รวมถึงเว็บไซต์และทรัพย์สินของบริษัท และเครือข่ายสังคมต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร
  อนึ่ง หากผู้ร่วมกิจกรรมมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ บริษัทขอตัดสิทธิภาพของผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทันทีและถือเป็นโมฆะ
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับภาพ และ/หรือเสียงที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
  นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยอมรับว่า ผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ อาจใช้แนวคิดหรือความคิดในผลงานซึ่งอาจเหมือนหรือคล้ายกับผลงานของผู้ร่วมกิจกรรม ดังนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนตกลงว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใด ๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นหรือต่อบริษัท อันเป็นเหตุจากความเหมือนหรือคล้ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นทุกประการ
 7. สำหรับผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมนี้ 10 อันดับแรก จะได้รับรางวัล บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่ารางวัลละ 500 บาท คนละ 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลตลอดกิจกรรมนี้ 5,000 บาท
 8. คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกภาพถ่ายที่ชนะการประกวดตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 64 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ณ วันที่ 21 เม.ย. 64 ผ่านทาง Official Facebook Fan page
 9. ผู้ชนะการประกวด จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลผ่านทาง Inbox ของ Official Facebook Fan page ภายในวันที่ 23 เม.ย. 64 พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้, อีเมล์ และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
 10. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดข้างต้น หรือบริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามรายละเอียดที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งตามเงื่อนไขในข้อ 9 แล้ว แต่ไม่มีผู้รับของรางวัลภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้จัดส่งของรางวัลครั้งแรกให้แก่ผู้รับรางวัลรายนั้นๆ ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทันทีและนำรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินในลำดับถัดไปแทน
 11. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความและการบังคับใช้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับที่จะผูกพันต่อกติกาและการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน (1 ชื่อ-นามสกุลจริง ต่อ 1 Facebook Account ต่อ 1 เบอร์มือถือ ) มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล เท่านั้นตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมขณะขับขี่ยานพาหนะ