กิจกรรม “Dare to Disrupt ท้าคนกล้า พิชิตทุกเส้นทางโหด”
กติกาการลงทะเบียน

 1. กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วนและตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ข้อ
 2. ระยะเวลาสมัครลงทะเบียน: 1 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 23:59 น.
 3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและตอบคำถามโดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 40 ท่านและรายชื่อสำรองจำนวน 10 ท่าน โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 18:00 น. ที่แฟนเพจ Mitsubishi Motors Thailand
 5. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ได้รับคัดเลือกตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือ line ID ที่ผู้กิจกรรมลงทะเบียนไว้ กรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อลูกค้าที่เป็นรายชื่อสำรองลำดับต่อไป
 6. ผู้ที่ได้รับเลือกและยืนยันการเข้าร่วมกิจรรมจะต้องชำระเงินมัดจำในการร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท กอริล่า จำกัด เลขที่ 679-1-00070-8 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนในวันเข้าที่ร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดกิจกรรม


รายละเอียดกิจกรรม

22 มีนาคม 2567

 • ผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมต้องเดินทางด้วยตนเอง และทำการ ลงทะเบียนเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 – 20.00 ณ โรงแรม Wyndham Hua Hin Pranburi Resort & Villas และพักผ่อนตามอัธยาศัย

23 มีนาคม 2567

 • 8.00 น. รับประทานอาหาร ลงทะเบียนและเดินทางไปยังสนาม SAM’s Canyon Enduro & Motocross
 • 8.30 – 17.00 น ร่วมกิจกรรม ทดสอบรถยนต์ และทำการ แข่งขัน ตามกติกาที่กำหนด
 • เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ร่วมรับประทานอาหารเย็นและประกาศผลการแข่งขัน ในเวลา 19.00 น.

24 มีนาคม 2567

 • รับประทานอาหารเช้า รับของที่ระลึก เช็คเอาท์จากโรงแรม เดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม “Dare to Disrupt ท้าคนกล้า พิชิตทุกเส้นทางโหด” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

1. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยกรอกข้อมูล และตอบคำถามผ่านลิงก์ (คลิกลงทะเบียน) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567

2. ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการตอบคำถามสูงสุด 40 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “Dare to Disrupt ท้าคนกล้า พิชิตทุกเส้นทางโหด” มูลค่ารวม 12,400 บาท (“รางวัล”) ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ห้องพักและอาหารโรงแรม Wyndham Hua Hin Pranburi Resort & Villas (3 วัน 2 คืน)
 • กิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ All-New Mitsubishi Triton ณ สนามทดสอบ SAM’s Canyon Enduro & Motocross
 • กิจกรรมสุดพิเศษกับอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง

3. คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนผลงานที่ส่งเข้าประกวด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยพิจารณาจากเนื้อหาของข้อความที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รถยนต์มิตซูบิชิ และจะประกาศผลรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 40 อันดับแรก ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 18:00 น. ที่ official Facebook ของ Mitsubishi Motors Thailand ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 40 อันดับแรก จะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือ line ID ที่ลงทะเบียนไว้ กรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบุคคลในลำดับสำรองเข้ารับรางวัลแทน

5. การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลตาม ข้อ 4. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระเงินมัดจำจำนวน 2,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท กอริล่า จำกัด เลขที่ 679-1-00070-8 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ เงินมัดจำดังกล่าวจะคืนให้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเต็มจำนวน

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถพาผู้ติดตามมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 คน ( ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะเรียกรวมในเอกสารนี้ว่า “ผู้ร่วมกิจกรรม”)

7. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากที่ผู้จัดกิจกรรมจัดไว้ให้ด้วยตนเอง

8. หากกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการแจกของรางวัลเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป เพื่อนำส่งให้หน่วยงานสรรพากรต่อไป

9. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งบริษัทไม่ต้องจ่าย ค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับภาพ และ/หรือเสียงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้

10. ผู้ร่วมกิจกรรม ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในการพิมพ์ ผลิตซ้ำ พัฒนา จำหน่ายจ่ายแจก แสดงต่อสาธารณะ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัดเพียงวิดีโอ ภาพถ่าย ข้อความ และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร้องขอกรรมสิทธิ์ ค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม

11. ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/legal/privacy-policy

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีผลมาจากความประมาท, ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาสุราและ/หรือสิ่งมึนเมา

13. การตัดสินของบริษัท ผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความและการบังคับใช้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับที่จะผูกพันต่อกติกา และการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้

14. รายละเอียดกิจกรรมที่ระบุไว้ เป็นรายละเอียดโดยเบื้องต้นเท่านั้น ในวันจัดกิจกรรมจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

15. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงาน ของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่าย รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา ออกาไนเซอร์ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน บุตร คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

16. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดในทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ ในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

17. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน (1 ชื่อ-นามสกุลจริง ต่อ 1 Facebook Account ต่อ 1 เบอร์มือถือ ) มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี และฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 6 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และ โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

 • สำหรับลูกค้าที่สนใจชม หรือทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

 

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook                 

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh