ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 4

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 4

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 คันทันทีที่รับมอบรถยนต์เสร็จสิ้น จับรางวัลในภายในเดือนธันวาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 60 บาท มูลค่าแท่งละ 1,638,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณศศิธรณ์ อักขี
คุณสรัญญา เศษวิสัย
คุณจะแส จะแฮ

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 6 บาท มูลค่าแท่งละ 163,800 บาท จำนวน 15 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณปริศนา ภูชะวี
คุณภานุวัฒน์ วงศ์สุวัฒน์
คุณชาญวิทย์ จำเริญไกร
คุณชลณัฐชา ห้ากระโทก
คุณสมรักษ์ แพทย์ศรี
คุณสายรุ้ง พวงมาลัย
คุณกฤติชัย เขียนวิมล
คุณอนุพงศ์ อ่อนสุระทุม
คุณอรัญ เย็นอุดม
คุณสุชาติ ฤทธิ์จันดี
คุณนพรัตน์ เหล่าว่าง
คุณวิมลรัตน์ พรรณนิยม
คุณสุรภา สังณ์ทอง
คุณจิรัชญา ปานทอง
คุณทองดี แซ่ซิ้ม

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 3 ทีวี ยี่ห้อ Samsung รุ่น QLED Smart 4K ขนาดหน้าจอ 65 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 44,990 บาท จำนวน 100 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณจิราพร พ่วงดี
คุณนิรันดร์ รองรัตน์
คุณทิพย์พาพร พรหมยนต์
คุณพัชรี เสมสมัย
คุณประพัฒน์ ศรีสิริวิบูลย์ชัย
คุณธัญญาพร รักษาวงษ์
คุณนงคราญ ภูอ่อน
คุณวัฒนา ภูศิลา
คุณอมรรัตน์ วงศ์วิชัย
คุณจันจิรา คงสาคร
คุณณัฐพงษ์ พิสัยพันธ์
คุณสุรเดช เวชยา
คุณธนัญญาภา วรรณูปถัมภ์
คุณวลัยพร เตชนันท์
คุณชาญ สุขวัฒน์วิบูลย์
คุณชรินทร์ อินอ้น
คุณนูรฮายาตี กะมูดิง
คุณปิยะฉัตร รอดแก้ว
คุณชัยณรงค์ ปลัดกอง
คุณสิทธิพร พูลเพิ่ม
คุณพิศมัย ก้อนพิงค์
คุณวันเพ็ญ เทพสงค์
คุณปรีรานุช โนวังหาร
คุณมนตรี ตุ้ยกาศ
คุณบุญเลิศ รัตโนดม
คุณชมรรัตน์ เพชรรัตน์
คุณนภัทรกรณ์ ช่างหิรัญ
คุณจิรภรณ์ ฟองฟุ้ง
คุณนพรัตน์ มะยมหิน
คุณสุภาวรรณ ทวีสินเพิ่ม
คุณศรายุทร ยงวัตร
คุณธีรวัฒน์ เหลืองอ่อน
คุณกันทิมา แก่นแก้ว
คุณขวัญฤทัย แช่สง
คุณจิราภรณ์ ศรีเงินยวง
คุณโรมรัน โพธิ์หล้า
คุณวิลัมภา โสภากุล
คุณกรกฏ เต็มนาราวงศ์
คุณรัตนภร พลฤทธิ์
คุณพรรณวดี อ่อนชื่น
คุณสุริยา ดวงพาพลX
คุณสุรพงษ์ พาเสน่ห์
คุณพรรณี หกหนู
คุณปัทมา ยูโซะ
คุณสิทธิพงษ์ ประคุณชีวิต
คุณจินตนา อินทจาร
คุณอุไรวรรณ เสาเวียง
คุณคนพวรรณ ฝ่ายพนอม
คุณจักรภพ บัวมี
คุณสุรพิชญา ยอดแก้ว
คุณจักรี พิมพาพรม
คุณอนุสรา สมบูรณ์
คุณสุรภา บุญกว้าง
คุณโกศล อุดมรุ่งเรืองกิจ
คุณสุชาติ หอมจะบก
คุณอนันต์ สถาผล
คุณสุทธี น้อยยะ
คุณพรทิพย์ จตุเทน
คุณบุษกร ทองสะอาด
คุณจิระเดช ทัศน์พีรพันธ์
คุณจิราภรณ์ มีศรีสุข
คุณเกษม หน่วงแก้ว
คุณวัชระ มะยะเฉียว
คุณขุนพล จันทรโชติ
คุณอาภร ทิพย์เนตร
คุณแทนไท ทองดอนน้อย
คุณศราวุธ โพธินาม
คุณอดิศักดิ์ สาซุเซา
คุณวุฒิไกร กลางถิ่น
คุณจักรกริช พันธ์หนองหว้า
คุณภูมินทร์ วัฒนถือทำ
คุณพิเชษฐ์ ธิใจ
คุณชนากานต์ คิอินทิ
คุณอนุภพ พัศระ
คุณเสาวลักษณ์ บั้งเงิน
คุณวีระศักดิ์ วงศิริ
คุณฉวีวรรณ ฦาชา
คุณสมเกียรติ อ่อนรู้ที่
คุณธเนษฐ รุจิรางกูร
คุณสิริวรรณ มีคุณธรรม
คุณสุกัญญา สุทธิรอด
คุณอนุษรา วงษ์ประไพ
คุณอนุรักษ์ วังคีรี
คุณหนูไกล เคนหงษ์
คุณมนตรี ณะคงค์
คุณศรีวัน ซุ้ยโน
คุณวรเดช ยินดีหา
คุณสมพิศ โพธิ์สุวรรณ
คุณสุธิดา ยานอาสา
คุณเตชินท์ พูลสวัสดิ์
คุณสิรภัทร เจริญประโยชน์
คุณนัยนา สุขทองสา
คุณทรงพล ดวงภักดี
คุณกิตติศักดิ์ ภู่วิริยะพงษ์
คุณกัลย์ณิศา อธิพัฒนาสกุล
คุณนัทธพงศ์ วังทัน
คุณจิระเดช สิทธิมัง
คุณชูชาติ ชุมแสง
คุณปรียะดา ภัทรสัจจธรรม
คุณอารดา ดวงจันทร์

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 12 64GB มูลค่าเครื่องละ 29,900 บาท จำนวน 200 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณสุทธิดา ฝางคำ
คุณอภิชาติ รักษาวงศ์
คุณกรรณิกา อินตา
คุณบุญรอด พูลมี
คุณยุพิน ปรางงาม
คุณพิมพ์นิภา เทพทวี
คุณเกรียงศักดิ์ คำมาศรี
คุณจิรัชยา ปงกันคำ
คุณวิยะดา มากสอน
พันโทหญิงสิริฉัตร เยี่ยมสถาน
คุณขวัญตา บุษพรรณ
คุณนัฐพงษ์ ขันธรักษ์
คุณกาญจนา เนียมสุวรรณ์
คุณสุวรรณเชษฐ์ กานุรักษ์
คุณสุชาติ ชาญเชี่ยววิชัย
คุณณปภัช วงษ์วิลาศ
คุณเฉลา บางเกาะ
คุณวายุคม พะละสุด
คุณชบา พรมชาติ
คุณจันจิรา บุตรสิงขรณ์
คุณชานนท์ เจริญสุข
คุณนุชรี มโนรส
คุณจีรนันต์ สินวรเดชา
คุณกัญทรากร สูตรไชย
คุณขนิษฐา ผาสุข
คุณกิตติชัย หมื่นจง
คุณนิธิศ สำราญเจริญสุข
คุณนาตาชา ดำฤทธิ์
คุณสุทธิภัทร เที่ยงธรรม
คุณอัญชลี ภัทรรังสิกุล
คุณอุไลพร โจมรัมย์
คุณรวิภา ศาสนะ
คุณพิทพงษ์ พิชญะสกุล
คุณศตวรรษ์ นิยะดี
คุณเพ็ญนภา ทองสุก
คุณสอนไทย กรพันธ์
คุณไพวรรณ จารุไชย
คุณสมาน พิมพ์สุข
คุณวิมลรัตน์ ก้อนทอง
คุณณัฐทิตา เวชบุญ
คุณอุสุทร วรรณธนนะกุล
คุณมานพ สงพรมทิพย์
คุณวาสนา โคตรักษา
คุณสนธยา ทองเลิศ
คุณชุตินันท์ สินธุ
คุณพงศ์พิสุทธิ์ นนทา
คุณธีรกานต์ สุธรรม
คุณภิศาล ภู่ประดับ
คุณศิริปภากร โทบุตร
คุณสุพรรณี มะหะหมัด
คุณมัตติกา สุเสนา
คุณธคุณุทธ ชัยดี
คุณนัชชา พันขุนทด
คุณสุรศักดิ์ ภูบุญปลูก
คุณประเสิด ชาติแดง
คุณเฉลิม คำพุด
คุณศิริพร พนานอก
คุณสมโภชน์ พึ่งสำโรง
คุณไพฑูรย์ ปัญจะรักษ์
คุณพุทธิพงศ์ คำถนอม
คุณนุสรา แก่นมั่น
คุณนูรีมาน มะลี
คุณอลงกรณ์ วันเพ็ญ
คุณณัฐการต์ รอดคง
คุณฟูมิโอะ ยามาโมโตะ
คุณกมลรัศมิ์ บัวเหม
คุณพจนา ธรรมวงค์
คุณแอน ลือโสภา
คุณทองพูน คุณพรม
คุณสมปอง ประสมศรี
คุณธีรภัทร ไชยโสภา
คุณประภาพรรณ ชูแก้ว
คุณนิรัตน์ชา ผายมอญ
คุณวราภรณ์ อ่อนน้ำคำ
คุณศิริทิพย์ แก้วกัน
คุณสุดารัตน์ อาภรณ์รัตน์
คุณทรงสิทธิ์ เจเถื่อน
คุณอภิวัฒน์ หงษ์คำ
คุณอุทิศ สงครามศักดิ์
คุณตอเต้อะ โบ้แฉ่ะ
คุณไพบูลย์ ประจะเนย์
คุณจักรกฤษณ์ จิติราช
คุณวราณี แก้ววงษา
คุณดิ่ง ทองพริก
คุณเสมียน คลังระหัด
คุณเตือนใจ ลาภไพศาล
คุณธัญญพร รื่นพานิชย์
คุณไทยรัฐ โพธิ์ชินภัทร
คุณรุ่งนภา นามวงศ์
คุณพรชัย เชื่อมสุข
คุณชัยรัตน์ ทรงทรัพย์วัฒนา
คุณสุไฮลา บูละ
คุณอัมพร เหมือนปรุ
คุณวินัย เหลาลา
คุณสุนิสา ขันเปี้ย
คุณเจริญชัย ศรีเจริญ
คุณเกชา เลี้ยงหิรัญ
คุณศรายุทธ แซ่เลี้ยว
คุณวิธวินท์ มูลปราการ
คุณพัชรี รัตนสิทธิ์
คุณอดิศร ปานรอด
คุณธรรมนูญ มากภิรมย์
คุณวันชัย แก้วมณี
คุณรดา เกษามา
คุณบุษรา พุทธศรี
คุณวณีภร รัดเกล้า
คุณสุขขุม สัตยวิจิตร
คุณสราวุธ คำพัน
คุณสบายใจ ไสยรัตน์
คุณวีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
คุณสุภารัตน์ ดิ่งเทียบ
คุณพรทิพย์ รังษีธรรมปัญญา
คุณธีรพงศ์ นวลทุ่ม
คุณรุ่ง ม่วงวัดท่า
คุณปรัชญา อินเกษร
คุณสุรศักดิ์ สิงห์ศรีดา
คุณศิริลักษณ์ น้ำใจตรง
คุณพีระวัฒน์ สกุลไพศาลศิริ
คุณพรายุห์ สืบแต่จุ้ย
คุณศุภาพิชญ์ พัทธโน
คุณปาริศา สายอิ่นแก้ว
คุณอัจจิมา จริยาธรรมกุล
คุณปนัดดา เหมือนมาตย์
คุณจิรวัฒน์ จินตะมานนท์
คุณอำพา แท่งทอง
คุณจำปี ศรีพรมมา
คุณสมนึก น้อยบรรดิษฐ
คุณสุนิตย์ สืบทอง
คุณปวีณ์กร ตวงสุวรรณ
คุณจุฑารัตน์ ไชยจำนงค์
คุณชนะชัย ชาภู่พวง
คุณรศนา สุวรรณน้อย
คุณวิทวัส เนื่องนา
คุณผดุงศักดิ์ ทองใบ
คุณศิริรัตน์ ถาวรสันต์
คุณอรทัย ชุ่มอินทร์จักร์
คุณสรวิชญ์ แสนพลเมือง
คุณสุดารัตน์ เส้นขาว
คุณธีรยุทธ รุ่งเรือง
คุณชลอ จันทร์หอม
คุณฉลาด จิตรจำนงค์
คุณศรัญญา แซ่เจ็ง
คุณสมภพ เหล่าเขตกิจ
คุณพรชัย คำมูล
คุณอารีรัตน์ ผลสุข
คุณเสกสันต์ แสงคำ
คุณชัยชนะ สังฆะงาม
คุณศรีพร สะเอียบคง
คุณเอนก ภู่ภักดี
คุณนิศาชล สิริปัญญาสุข
คุณดวงพร เฟื่องฟู
คุณมณีรัตน์ เผือกมหิง
คุณกมลพร ดำสงค์
คุณวิสุทธิ์ คล้ายใจตรง
คุณรัตนภัณฑ์ ชิตปรีชาชัย
คุณหนึ่งฤทัย แซ่เห้อ
คุณสันธาร คุณธรรมมงคล
คุณอนุชา บุญเสือ
คุณรณชิด ปัญญาประสิทธิ์
คุณอาทิตย์ คงชม
คุณบุญธรรม อัศวภูมิ
คุณอุดมลักษณ์ ยะโส
คุณนิดารัตน์ อุตมะ
คุณสงวนศักดิ์ อ้นศรี
คุณศุภฤทธิ์ เมืองรมย์
คุณสุภาวดี เรียงขันธ์
คุณศรีนวล พรมเผ่า
คุณเพ็ญพิสุทธิ์ พวงจำปี
คุณณัฐวัฒน์ หนองม่วง
คุณมงคล ปาปะนัง
คุณธงชัย สุวรรณ
คุณไพรินทร์ ศรีจันโท
คุณไมตรี สังข์น้อย
คุณสรวิศ จูขัตติยะ
คุณสมบูรณ์ ปานคำราม
คุณการันต์ เรืองศิลป์
คุณนฤมล ไชยพันธ์
คุณณรงค์ศักดิ์ พินิจมนตรี
คุณประพันธ์ สิมวิเศษ
คุณปุณกฤษ เปียปะโมง
คุณเรืองวิทย์ สมคะเณย์
คุณทิพรัตน์ วาสะศิริ
คุณละออง ไชยโสดา
คุณเกรียงไกร ดีรัสมี
คุณสำเริง ลิ่วเวหา
คุณแก้ว สะท้านธรนิล
คุณนลินฉัตร ศิริเขตต์
คุณสุข ธิราช
คุณปริยาณี อัศวพิศาลบูลย์
คุณกฤษณะ เหงกระโทก
คุณโยธิน มิ่งศรีเมือง
คุณนิลรัตน์ เฟื่องนคร
คุณวันวิสาข์ ทองอร่าม
คุณวิภา จันทร์สีนาค
คุณทิวากร เทพไชย
คุณนิตยา บุดดาแอ
คุณสุรัตน์ เสตะรุจิ
คุณนัทธพงศ์ ไชยขาว
คุณชฎาพร ทรายคำ
คุณสุมนฑา ศรีอาจ

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลมาที่ คุณจิระนันท์ จิระวีระนันท์ เบอร์ติดต่อ 095-008-9005 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 9:00 - 17:00 น. ตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด