ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 2

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 2

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 คันทันทีที่รับมอบรถยนต์เสร็จสิ้น จับรางวัลภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 60 บาท มูลค่าแท่งละ 1,638,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

ร้อยตำรวจเอกนิพล

วงค์เขื่อนแก้ว

ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 6 บาท มูลค่าแท่งละ 163,800 บาท จำนวน 15 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณธงชัย

ดังนิโรจน์

คุณอ้อยใจ

พรหมภักดี

คุณสุภาพร

อุดตะกะ

คุณคัชรินทร์

สุวรรณเสวก

คุณวาสนา

กาฬภักดี

คุณขนิษฐา

อรกุล

คุณวิภาดา

มณีสุธรรม

คุณอัสมา

จิตบรรจง

คุณตระกูล

ตันวรัตน์

คุณภัทรสุดา

ชมเชย

คุณธนศักดิ์

พลเสนา

คุณจิรภัทร์

รัตนบุตร

คุณโตชิยาสุ

อิการาชิ

คุณดวงธิดา

แต้มรู้

คุณวิลัยวัลย์

จันทร

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 3 ทีวี ยี่ห้อ Samsung รุ่น QLED Smart 4K ขนาดหน้าจอ 65 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 44,990 บาท จำนวน 100 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณแฉล้ม

ปี่มณี

คุณพรพรรณ

พยัควัลย์

คุณสิริวรรณ

เจริญยิ่ง

คุณวิลาศิณี

บุญหลง

คุณเอกราช

โคตะถา

คุณนพดล

นิลแพทย์

คุณอรรถพงษ์

พุทธประวัติ

คุณสุคนทิพย์

ครูทองอินทร์

คุณพิสมัย

อุทัยดา

คุณศรปกริช

บุญธรรม

คุณหรรษา

พรหมวงศ์

คุณชาญชัย

ชวนชม

คุณดอกทัน

จั้นเขว้า

คุณณิชาดา

พัฒนสงค์

คุณปิยาภรณ์

จันทำ

คุณอนุสรณ์

ชินวงศ์

คุณวรรณนา

ผานาค

คุณจิราพร

พรหมสวัสดิ์

คุณกาญจนา

มีเพียร

คุณธวัธชัย

แสงกล้า

คุณปุณยนุช

สระทองอ่อง

คุณศรัณญู

เสารางทอย

คุณสุรินทร์

สุพรมอิน

คุณไล

พรมมาวัน

คุณธนโชค

พานทอง

คุณจิณภัส

ดาทุมมา

คุณพจนีย์

แช่มเทศ

คุณประทุม

หาปัญณะ

คุณชลนิภา

บุญยัง

จ่าสิบตรีอนุชา

กนิษฐานนท์

คุณพิมพา

สมบุญดี

คุณศศิธร

เมืองอินทร์

คุณดวงพร

ทรนง

คุณเกศรา

เกตุมี

คุณอธิรัช

อุปะลี

คุณคำปน

จันทะกล

คุณนาคิน

แก้วบุญส่ง

คุณสุชาติ

ถวายเทียน

คุณติ้ว

วงค์กระโซ่

คุณสาวิตรี

ปิวศิลป์

คุณประภา

หะสูง

คุณสิรภพ

กายพันธ์

คุณชาติชาย

เทพทัศน์

คุณ WILLIAN

CLYCE OHLER

คุณอังคณา

แสนสวาท

คุณเจน

เทพคุณ

คุณสิทธิโชค

แก้วแกมจันทร์

คุณอาทิตย์

ประทุมทอง

คุณสายัณห์

ไผ่นอก

คุณนภชนก

มีชำนาญ

คุณถวัลย์ศรีพิมพ์

วงษ์สงวนสอดศรี

คุณศักรินทร์

คำไพรินทร์

คุณสิทธิชัย

ที่ภักดี

คุณนันทพัฒน์

ชูทรัพย์

คุณสุธี

สกุลสินเพ็ชร

คุณชลธิชา

จันทสะเร

คุณสมสมัย

ศรีธิวงค์

คุณสหรัฐ

สินเธา

คุณธัญลักษณ์

สิมมา

คุณปาณิสรา

นามโคตร

คุณปัญจภรณ์

คำเก่ง

คุณศตวรรษ

ฉายาพัฒน์

คุณเสนีย์

โตเต็ม

คุณบุญนะ

กอบธัญกิจ

คุณสุรพงษ์

สุขเรียง

คุณลักษณ์อภิชาติ

รัตนโสภา

คุณมานะชัย

สร้อยอุดม

คุณสุชาดา

สิงห์เสนา

คุณชุมพร

ปาเสเนย์

คุณกาญจนา

โฆวัชรกุล

คุณสมหมาย

ศรีม่วง

คุณทวี

ช่อสม

คุณศิริลักษณ์

ฉ่ำพงษ์

คุณศักดิ์

พูลสวัสดิ์

คุณสมปอง

กุลหอม

คุณเชาว์

เพ็ชรมณี

คุณพิมพ์

พรประไพ

คุณภาวิดา

พรมดี

คุณบดินทร์

ศรีทับ

คุณณัฐวัฒน์

วงษ์สมบูรณ์

คุณวรรณนิสา

เพชรโสภณ

คุณพรหมประทาน

ทวี

คุณศิณาพร

ธิวะโต

คุณอุทัย

จิตรถือ

คุณอดิเรก

พิมพ์เรือง

คุณวุฒิไกร

ปรีศิลป์

คุณมนต์ตรา

แก่นจันทร์

คุณสมปอง

จันทร์เป้า

คุณอนงค์

เข็มนาค

คุณสุรีย์

แจ่มจำรัส

คุณดาหวัน

โพธินาแค

คุณมาโนช

จันทร์ฉาย

คุณอ้อยใจ

ปะทิเก

คุณณัฏฐกานต์

พานทอง

คุณวุฒิชัย

แก้วดวงดี

คุณณิชพน

อรุณนิธิกุล

คุณสมใจ

ไพจิตร

คุณลูกจันทร์

รื่นพล

คุณบุญมี

ผลทิพย์

คุณเนตรนภา

คุ้มภัย

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 12 64GB มูลค่าเครื่องละ 29,900 บาท จำนวน 200 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณเริงฤทธิ์

อารีวงศ์

คุณไมตรี

ปัญญาสิทธิ์

คุณอาภัสรา

ปอแก้ว

คุณมลลัดดา

วรรณทาป

คุณสายสวาท

ศกภูเขียว

คุณภานุมาศ

ยานยิ่ง

คุณบังอร

ชื่นอารมย์

คุณสมบูรณ์

นพกะ

คุณฉัตรชัย

เจริญชัย

คุณสุรัตน์

วึงประโคน

คุณปราณี

รุ่งฉัตร

คุณนัฐพล

ยันสูงเนิน

คุณสุระชาญ

สิงห์สาธร

คุณเพชรไพร

สีทอง

คุณสรายุทธ

เอี่ยมสะอาด

คุณอชิรญา

ชัยประเสริฐ

คุณเครือฟ้า

พรมสิงห์

คุณกมลชนก

ทองไพวรรณ

คุณสุภาพร

ทัพสุวรรณ

คุณบุญนำ

อนันต์

คุณอังคณา

ทิตย์วงศ์

คุณพรพิลัย

แตงทรัพย์

คุณจุลีรัตน์

คงไข่

คุณสุพัชตา

ศาลางาม

คุณสุนันท์

จีรังสุวรรณ

คุณสมปอง

ไชยศรีฮาด

คุณวันเฉลิม

วัฒนศรีรางกูร

คุณยุพิน

เหลาศรี

คุณอภิวัฒน์

พูนประสาร

คุณสังอ้อน

นดประโคน

คุณวุฒิพงษ์

ดอนชุย

คุณขันคำ

เทพจันตา

คุณภาณุวัตร์

หงษ์คาร

คุณประพันธ์

ไชยพงษ์

คุณสุวิทย์

หอมกระชาย

คุณอรุณีย์

เชยสมบัติ

คุณเทพประภา

ฮาบเมืองซอง

คุณสาธิต

เทพวัง

คุณทิพยาภรณ์

ทองแดง

คุณปาริฉัตร

ปั้นวงศ์

คุณณัฐพงษ์

วงษ์สว่าง

คุณดวงใจ

กลางพิมาย

คุณเจนจิรา

แสนสุภา

คุณเฉลิมพงษ์

อินต๊ะยศ

คุณวิไลวรรณ

เทพศิริ

คุณปรียา

ศรีอ่อน

คุณบุญทัศน์

แจ่มจันทรา

คุณเกษสุนี

เกษแก้ว

คุณสฤษดิ์

ถิรเขมกุล

คุณเดชา

สนองรัมย์

คุณชนะภัย

คล้ายมณีหาญ

คุณสิริศักดิ์

ถากง

คุณพรสวรรค์

แก้วมะ

คุณณัฐพร

ผลาผล

ว่าที่ร้อยตำรวจตรีวิลาวรรณ

ทำขุรู

คุณจุฬารัตน์

ม่วงศรี

คุณบัญชา

วิริยพัตร

คุณภูริวัฒน์

รุจิวรารัตน์

คุณสมจิตร

ฐานสินพูล

คุณประนอม

ม่วงชาติ

คุณมาริษา

เหาะประโคน

คุณสุกัญญา

เทียมสุวรรณ

คุณสุพัฒน์

ท้าวโยธา

คุณธัญญรัตน์

จรรยารักษ์

คุณสุรวุฒิ

ศิริศรีตรีรักษ์

คุณพวงทอง

พูลสวัสดิ์

คุณพัชรี

แสงอุ่น

คุณกัลชนา

พงษ์พยุหะ

คุณสมบูรณ์

ใจเอื้อน

คุณนพวรรณ

พัฒนภิรมย์

คุณสุรินทร์

อุ่นกระมล

คุณพรภิมล

สินใหม

คุณชิน

นวลแก้ว

คุณณิชากร

ตั้งนิมิตโชค

คุณจิณห์นิภาห์

นาคำ

คุณสิตานัน

ไฉวกลาง

คุณสุเชลล์

บุญยิ่ง

คุณอนงนุช

สักการะ

คุณธัญญ์นภัส

รังษีเจริญธราโชติ

คุณสมบัติ

ศรีจันทร์

คุณนพดล

ปลูกเนียม

คุณนฤมล

บุญชื่น

คุณฉวีวรรณ

แก้วเหมือน

คุณสมชาย

บุญเลิศ

คุณพิษณุ

ปั้งเอียน

คุณดาราพร

มีบางยาง

คุณศิริ

เจริญสุข

คุณสายชล

ปานเผื่อน

คุณสถิตย์

ฐานไชยยิ่ง

คุณวัชรินทร์

ชนะพจน์

คุณวิรัลพัชร์

คัมโปสตรีนี

คุณสุรสิทธิ์

ชินแก้ว

คุณวินัย

ไชยขาว

คุณนวรัตน์

เทพชุม

คุณสุดารัตน์

ปริญญาภรณ์

คุณชัชชญา

โชติอัครกีรติ

คุณสำรี

ฉลองเดชากุล

คุณชาการียา

สะดี

คุณผณิตา

เมธีกุล

คุณธนวัฒน์

เนื่องอนันต์กุล

คุณอภิรัตน์

ลิ้มถาวรนันท์

คุณสหรัฐ

ภาคเมธี

คุณอาจิ

วงค์เล็ก

คุณรอฮานา

สะแลมัน

คุณวีรญา

จ้อยจีด

คุณยศกวินท์

นาคดิลก

คุณบุญจันทร์

พงทะลา

คุณสิทธิศักดิ์

ปิ่นชารี

คุณคำเบี่ยง

นาเสถียร

คุณไพลิน

อารักษ์สนอง

คุณสายสุนีย์

มหาเวก

คุณชนินทร์

อินทร์พรหม

คุณพรภวิษย์

บัวเพ็ชร

คุณวินัย

จิตรบาล

คุณส่ง

หน่อท้าว

คุณอุทัย

ทะสอน

คุณจักรพงศ์

ดอกพุฒ

คุณนิภา

ค้าของ

คุณบุญชู

ตรีเมฆ

คุณวาทิต

คิดไล

คุณสนั่น

หอดขุนทด

คุณธนภรณ์

ทองคำ

คุณสายุทธ

สายกลับ

คุณสมศักดิ์

พิมพ์ทอง

คุณวาสนา

สอนแก้ว

คุณศิริวรรณ

ชุมแก้ว

คุณวีระพงษ์

ศรีสถาน

คุณระวีวัฒน์

จุ้ยม่วงศรี

คุณขวัญฤดี

แด่ริรัมย์

คุณซารียานี

ปะจู

คุณกุลธีรา

กองจำปา

คุณธนพร

ชูจิตต์ประชิต

คุณคำพัก

สุวรรณชาติ

คุณณิชานันท์

ใจปัน

คุณสาคร

ชาววาปี

คุณวารี

ชัยรพ

คุณฉวีวรรณ

ประกอบปราณ

คุณไพรบูล

คุ้มสอาด

คุณอรนุช

ทองบุญมา

คุณเฉลิม

ยุติธร

คุณสุรพงษ์

ค้ายชัยภูมิ

คุณวีระศักดิ์

อนงค์

คุณชนพล

เทียนทับทิม

คุณสมาน

ทานัง

คุณณัฐกฤตา

ปูนกลาง

คุณเทวฤทธิ์

สาระวัน

คุณศิริชัย

มาฤทธิ์

คุณพัชริดา

เขื่อนขัน

คุณวาทินี

ปันดี

คุณนารีรัตน์

ช่วยบำรุง

คุณโสภณ

ม่วงหีต

คุณแอหะมะ

ดอเล๊าะ

คุณกัลยาภัสร์

คงษา

ร้อยตำรวจเอกพสิษฐ์

เถาวัลยา

คุณศศิธร

มีชนะ

คุณปิติพร

ชะนะปิติ

คุณวัชรินทร์

บุญณีกิจ

คุณวิทวัส

สร้างการนอก

คุณพรพิมล

นาสวัสดิ์

คุณธนากร

กองทรัพย์

คุณภีระพล

ผิวนวล

คุณพนัส

วงศ์ศิริ

คุณสุทธิดา

กลิ่นประเสริฐ

คุณธารปภัสร์

ทรัพย์กุลภิญโญ

คุณรัชชานนท์

อ่างมัจฉา

คุณการุณย์

นิระพันธ์

คุณสมเพชร

ร้องหมอดี

คุณพัชริดา

สีหา

คุณลือศักดิ์

ศักดิ์สมบูรณ์

คุณมะลิวัลย์

จันทราทิตย์

คุณประนอม

แววศรี

คุณวิภารัตน์

ทองพิจิตร

คุณสุวรรณา

สุวรรณประทีป บาร์ทเล็ตต์

คุณวชิรา

เพียรนะภา

คุณปาริยา

ชื่นภากรณ์

คุณกีรติ

พุทธพิมพ์

คุณพนิดา

เสถียรจิตร

คุณวารี

อุดมพนาวัลย์

คุณทัชชกร

บุญยศิริกุล

คุณบัวเผื่อน

พิศงาม

คุณยอดชีวัน

ทานหิรัญ

คุณยุทธพงษ์

เหล่าโยธี

คุณชาตรี

เทพรักษ์

คุณสุทีป

พุมนวล

คุณธวัชชัย

สำราญวงษ์

คุณพิชัยสรร

ดาราพงศ์สถาพร

คุณอัชรี

แก้วธานี

คุณลำพูน

คุมสุข

คุณขัตติยะ

แถวไธสง

คุณนพพล

เพ็ญประชุม

คุณภัทรลดา

หิรัญรัตน์

คุณอภินันท์

จันทร์อินทร์

คุณไกรสร

ลีชน

คุณสมโชค

สมบุญผลปรีชา

คุณแสงดาว

พันธ์ฉลามขวา

คุณอภิสิทธิ์

เพ็ชรทอง

คุณอรวรรณ

คิ้วเที่ยง

คุณอภิสิทธิ์

มุกดาราช

คุณวสันต์

พรมตัน

คุณจันทร์

เจ็กแป้น

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลมาที่ คุณจิระนันท์ จิระวีระนันท์ เบอร์ติดต่อ 095-008-9005 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 9:00 - 17:00 น. ตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด