Dendo Drive House

นวัตกรรมระบบนิเวศของพลังงานรูปแบบใหม่ ที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานสำหรับบ้านและรถยนต์ ผลิต เก็บ และแบ่งปันพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีแห่งอนาคต​ ที่สามารถหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้า​ ระหว่างรถและบ้านได้

สู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต กับแนวคิด Dendo Drive House ที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานสำหรับบ้านและรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกความต้องการของคุณ

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน