แจกหมื่น จัดเต็ม กับ M-Drive Application

ครั้งแรก! เมื่อจองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น ใหม่ และ มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ใหม่ ผ่าน M-Drive Application รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท (เฉพาะ 200 ท่านแรกที่ออกรถเท่านั้น) พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ และรับสิทธ์พิเศษเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงศีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคิน ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับลูกค้า 200 ท่านแรก ที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น หรือรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ใหม่ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ่านทาง M-Drive หรือ PromptStart หรือ Marketing Application
เงื่อนไขรับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
  • รับฟรี บัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท (1)
  • รับฟรี บัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท (2)
  • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (3)
  • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)

(1) รับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

(2) เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงศรี”) รับเพิ่ม บัตรของขวัญ มูคค่า 2,000 บาท (เงื่อนไขและรายละเอียดโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรี)

(3) รับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น มูลค่าสูงสุด 28,499 บาท และรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ใหม่ มูลค่าสูงสุด 22,955 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(4) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(5) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 8,150 อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

เงื่อนไขการรับบัตรเติมน้ำมัน

1. บริษัทจะทำการตรวจสอบและตัดสินรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันดังกล่าวในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ FYI Center

2. บริษัทจะประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ และ Facebook ของบริษัท https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/

3. ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันจะต้องทำการแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ ผ่านทาง Inbox ของ Official Mitsubishi Motors Thailand Facebook Page : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมัน ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าในลำดับถัดไป

4. บริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์โดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล

6. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท

10. นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาลำดับรับรถยนต์ของลูกค้าตามวันและเวลาที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้จำหน่ายมิตซูบิชิ

เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท ของ ธนาคารกรุงศรี

1. ผู้สมัครสินเชื่อกรุงศรี นิว คาร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ กรุงศรี ออโต้ (www.krungsriauto.com, Krungsri Auto PromptStart, LINE Official Account และ Facebook) สามารถเลือกรับบัตรกำนัลโดยการเข้าไปยัง เว็บไซต์ ของผู้ให้บริการจัดหาของกำนัล (“ผู้ให้บริการ”) โดยทางธนาคารจะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สมัครสินเชื่อไปยังผู้ให้บริการ โดยทางผู้ให้บริการจะทำการส่ง SMS พร้อม URL ที่ใช้เลือกบัตรกำนัลไปยังผู้สมัครสินเชื่อ เพื่อทำการเลือกของกำนัลหลังจากที่ผู้สมัครได้รับการอนุมัติสินเชื่อเป็นเลขที่สัญญาและรับรถตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. กรณีผู้ที่สมัครสินเชื่อทางออนไลน์ พร้อมกับได้สมัครสินเชื่อภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 ด้วยนั้น จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในของกำนัลจากการสมัครสินเชื่อออนไลน์

3. ธนาคารจะทำการส่งบัตรกำนัลภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเลือกบัตรกำนัล

4. บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
  • รับฟรี บัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท (1)
  • ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน (2)
  • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (3)
  • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (4) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (5)

(1) รับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

(2) เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รับเพิ่ม ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน (เงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน))

(3) รับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น มูลค่าสูงสุด 28,499 บาท และรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ใหม่ มูลค่าสูงสุด 22,955 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(4) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(5) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 8,150 อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

เงื่อนไขการรับบัตรเติมน้ำมัน

1. บริษัทจะทำการตรวจสอบและตัดสินรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันดังกล่าวในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ FYI Center

2. บริษัทจะประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ และ Facebook ของบริษัท https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/

3. ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันจะต้องทำการแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ ผ่านทาง Inbox ของ Official Mitsubishi Motors Thailand Facebook Page : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมัน ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าในลำดับถัดไป

4. บริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์โดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล

6. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท

10. นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาลำดับรับรถยนต์ของลูกค้าตามวันและเวลาที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้จำหน่ายมิตซูบิชิ

เลือกความต้องการของคุณ

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน