ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้จัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ ในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆของเรา หรือ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้เราไว้นั้น ท่านได้ยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้กล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณางดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของเรา และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตามกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเข้าสู่เว็ปไซต์ของเรา

1. วิธีการด้านนโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา และที่ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึง จัดเตรียมเนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจ เช่น คำถามต่างๆ ประกาศต่างๆ และ เนื้อหามัลติมีเดีย (เช่น รูปภาพ และ วีดีโอ) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์ และสื่อหรือประกาศต่างๆจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือคุกคามผู้อื่นในแง่ใดก็ตาม ท่านจะต้องคำนึงถึงข้อที่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นดังนี้

  • การละเมิดสิทธิ์์์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลของอื่น
  • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • การหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึง กล่าวหาหรือหมิ่นประมาท ต่อมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ด้วยเหตุใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร เหยียดสีผิว เผ่าพันธุ์ แสดงออกสิ่งความเกลียดชังหรือยุยงให้เกิดความแตกแยกหรือความรุนแรง)
  • อัพโหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยไวรัสหรืออาจจะก่อปัญหานำไปสู่เรื่องความปลอดภัย หรือการกระทำอื่นใดๆก็ตามที่เป็นภัยต่อความคงสภาพของเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุ เราอาจทำการลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ที่เรามีความเห็นว่าอาจจะเป็นเหตุนำไปสู่ข้อพิพาทที่ขัดต่อหลักกฎหมายศีลธรรมและหรือเป็นการกระทำที่คุกคามผู้อื่นได้

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่ถูกแชร์บนเว็บไซต์ อ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/en/legal/privacy-policy

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

  • เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยเรา
    |สิทธิ์์์ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราในที่นี้หมายถึง ลิขสิทธิ์์์ และ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลและหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดยเรา และหรือในนามของเราบนเว็บไซต์เรา (เช่น ข้อความ และ รูปภาพต่างๆ) ที่เราเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือให้สิทธิ์์์อนุญาตในการใช้งานนั้นๆกับบุคคลอื่น ท่านสามารถทำซ้ำข้อมูลเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น (เช่น ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ เคารพในสิทธิ์์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของเราทั้งหมด รวมถึงข้อความสงวนลิขสิทธิ์์์ใดๆ ซึ่งอาจปรากฏอยู่บนเนื้อหาที่ท่านจะนำไปใช้จากเรา

  • เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยท่านเอง
    ท่านจำต้องแสดงให้เราเห็นว่าท่านคือ ผู้เขียนเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นและทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือท่านมีสิทธิ์์บนเนื้อหาดังกล่าว (เช่น ท่านได้รับอนุญาตโดยชอบแล้วจากผู้ถือสิทธิ์์ดังกล่าว) และ ท่านสามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ (เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพลง) บนเว็บไซต์ ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วว่าท่านอนุญาตให้เราใช้งานเนื้อหาและไม่เป็นความลับ และท่านได้อนุญาตให้เราใช้ผลงานหรือชิ้นงานนี้โดยปราศจากค่าสิทธิ์์์ ใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนด และใช้ได้ทั่วโลก(รวมถึง เปิดเผย ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ หรือทำให้แพร่หลาย) บนเนื้อหาที่ท่านจัดเตรียมเพื่อเราสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง หมายเหตุ บริษัทมีสิทธิ์์ที่จะตัดสินใจโดยอิสระว่าจะนำเนื้อหาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้และเรายังสามารถนำข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้คล้ายคลึงกันหรือนำเนื้อหาที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมได้ ในกรณีนี้ สิทธิ์์์ทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นของเราและของผู้อนุญาตให้ใช้

4. ความรับผิด

ในขณะที่เรานั้นยึดถือหลักเหตุผลในการปฎิบัติเพื่อที่จะให้ถูกต้องและแม่นยำของเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราและเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆในข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา ความไม่ต่อเนื่อง หรือในเหตุการณ์ใดก็ตามที่เป็นเหตุนำไปสู่ความเสียหาย ทั้งในทางตรง(เช่น ความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์) หรือ ทางอ้อม (การสูญเสียกำไร) ความไว้วางใจใดๆขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งนี้ความรับผิดชอบดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของท่านเอง เว็บไซต์นี้นั้นอาจมีการปรากฎลิงค์ที่นำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของเรา ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมสั่งการดังกล่าวกับเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สามได้ เราไม่สามารถอนุมัติรับรองใดๆและไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำใดๆของบุคคลเหล่านั้นได้ รวมทั้งเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการใช้งานใดๆก็ตามด้วย ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะอ่านคำเตือนทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมทั้งติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องด้วย ท่านอาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและปรารถนาจะเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้ ในกรณีนี้เราจะไม่คัดค้านการเชื่อมต่อดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านเข้าใช้งานสู่ลิงค์ที่เป็นโฮมเพจของเว็บไซต์นี้ (แต่ต้องไม่เป็นการเชื่อมต่อหน้าภายในของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ลึกกว่าหน้าโฮมเพจ) และเราไม่สนับสนุนในทางใดๆ ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากเรา ซึ่งท่านต้องไม่ใช้กรอบ หรือขั้นตอนการใช้ที่คล้ายกัน และ ต้องแน่ใจว่าลิงค์นั้นต้องถูกเปิดในหน้าต่างใหม่

5. ติดต่อเรา (How to contact us)

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคาร FYI ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2079-9000 โทรสาร 0-2079-9090 Call center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

6. การเปลี่ยนแปลงใดๆ

เราขอสงวนสิทธิ์์์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆก็ตามในเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนดจากเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งและหมั่นทบทวนข้อเงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลใหม่ๆที่เราอาจมีการแก้ไขอยู่เสมอ

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์ของเรา นั้นมีจุดประสงค์หลักสำหรับผู้ใช้งานที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก เราจะไม่ทำการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใดๆ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทยเท่านั้น ท่านและเราได้ตกลงว่าข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกบังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศไทย

ข้อกำหนดการใช้ COOKIES บนเว็บไซต์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

1. การติดตามผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ของเราใช้ cookies ในการรวบรวมกิจกรรมของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เช่น จำนวนหน้าเพจที่เข้าชม และระยะเวลาที่ใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่ง cookies จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 

2. การใช้ COOKIES เพื่อการโฆษณา

เว็บไซต์ของเราใช้ cookies ในการติดตามเพื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณได้เห็นและหน้าเพจที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้มาวัดผลสำเร็จของการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อ รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ, โซเชียลมีเดีย และการโฆษณาผ่านทางเครื่องมือค้นหา เพื่อให้บริการโฆษณามีความเกี่ยวข้องกับคุณอย่างสูงสุดและสอดคล้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งที่ผ่านมาของคุณ ข้อมูลที่เรารวบรวมนี้เป็นการบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเท่านั้น และไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น