ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

รางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
รับ Gift Voucher มูลค่า 200 บาท 100 รางวัล

1. ปราโมทย์ กิตติวโรดม

2. ไอลดา วงษ์ทน

3. ปรางทอง แซ่หุ่น

4. รุ่งโรจน์ ศรีวิเชียร

5. อลิสา ณัทสุกฤษเมธา

6. อรพรรณ ขันปรุ

7. ธิดารัตน์ สนธิมโนธรรม

8. สิทธิโชค อันผาสุข

9. Tanaid Kiatkamjornwong

10. ณัฐวุฒิ ไร่สูงเนิน

11. ธนวัฒน์ เจริญชัย

12. อัสมา ศรีสวัสดิ์

13. ศศินันท์ ศรีธา

14. บุณณดา พนมพร

15. อภิญญา หนูแดง

16. อุมาพร คำหนาหนัก

17. อภิวิชญ์ คนธรรม

18. อนุสรณ์ สายสุขุม

19. สุพรรษา ถาวรวงศ์

20. กิตติพล น้อยอนุสนธิกูล

21. ชวกร อัศวศักดิ์สกุล

22. ดนิตา ศักดานิธิกร

23. ชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์

24. นัทจิรา สุนทรรัตน์

25. สุธิพัฒตรา ภูชา

26. สุวรรณี อัศวธีระนันท์

27. ณัฐบดี ไวยทิพย์

28. มูฮำมัดเปาซี เจะมามะ

29. อภิศักดิ์ คล้ายบวร

30. ปิยพนธ์ ศักดิ์ศรี

31. พลกฤต​ ทองใบ

32. วุฒิชัย ตันกุรานันท์

33. ทวีวัฒน์ แสนบ่อ

34. พุทธพรชัย ภัทรทยาจารย์

35. รัตนา ร่วมวงษ์

36. ณัฐกิตต์ คุณบุราณ

37. ชลรพร ธิติธัญชัย

38. Sukanya Sangngam

39. บุลลียัน เจ๊ะนิ

40. ประสพพร ทองสุข

41. นภาพร ชัยวงค์

42. พัชมณฑ์ ยายศ

43. นที พานโย

44. อัมพิกา ชัยสิทธิ์

45. นิธิวดี พวงเงิน

46. นายวาริทธิ์ธร ขาวผ่อง

47. วทัญญู ปิ่นทอง

48. ปุสดา โพธิบุตรา

49. วรพรต เทพวรรณ

50. ปวรรัตน์ วงศาโรจน์

51. เกศกนก เสนาะสังข์

52. ธันยาภรณ์ สระทองขาว

53. มนตรี จันทร์ใหญ่

54. วุฒินันท์ รวานนท์

55. Pannaporn Phukham

56. กมลลักษณ์ ศิริบุญทวีชัย

57. ฐากร จันทร์น้อย

58. บุณยกร โฆษิตสมิต

59. อุทัย นารายณ์

60. ภูมินทร์ แจ่มเชื้อ

61. สัญญา ทองฤทธิ์

62. อรรถพันธ์ สิริรัชตสุนทร

63. เครือทิพย์ ทองอยู่

64. นาวจินตนา ประสิทธิ์เวช

65. ชุรีภรณ์ กระจ่างศรี

66. จุฑา​ทิพย์​ แสงกระจ่าง​

67. สิรวิทย์ ตาเยะ

68. พัทธนันท์ เจียรอดิศักดิ์

69. ปัญญา ชำนาญ

70. อำนาจ ต่อศรี

71. ปิยะพร ธรรมสอน

72. ประภาพร ดิษยทัต

73. ดิษรินทร์ ท่าพิมาย

74. บุปผา พันธ์ประสงค์

75. นายระเด่น พรหมประเสริฐ

76. ฐิรเมศวร์ พูลสวัสดิ์

77. วรวุฒิ อุ่นจิตเจริญ

78. เปรมอนันต์ ปลื้มมนัสธัชการ

79. ทวีพร ผาดศรี

80. มงคล จำเริญพรพงษ์

81. เติบพงษ์ คำแหง

82. กิตติ สุตันติวณิชย์กุล

83. ชัยธวัฒน์ สินสุขไชย

84. นันท์ฐิตา สุขธนาบุณยดิษฐ์

85. ไพบูลย์ ขวัญเกลี้ยง

86. เทิดศักดิ์ ทักษิมา

87. ชาญชัย ไชยคำ

88. มัทนา สระทองเพชร

89. สุรเชษฐ์ สุขะปุณพันธ์

90. ปุรเชษฐ์ วงษา

91. ธนกร อินทสุวรรณโณ

92. เสกสรร ศรีเพ็ชร์ธาราพันธ์

93. ทวีศักดิ์ เสมี

94. ภูวนารถ​ วิมล​าพาณิชย์​

95. ปิยะวัฒน์​ แก้วชอุ่ม

96. สาธิต เอิบกมล

97. ณพลพัทธ์ รัตนวัชรดิษฐ์

98. กิตติ​ โ​รจนวา​นิช​กิจ​

99. เฉลิม​ชนม์​ สุนทร​กุล​ ณ​ ชลบุรี

100. ธนประวีร์ เชาวน์สินธุ์

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, อีเมล และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัล (สำหรับ Tesco Lotus Gift Voucher) ผ่านทาง Inbox Facebook ของบริษัท: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที


2. ผู้ที่ได้รับรางวัล Tesco Lotus Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 200 บาท บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว