Mitsubishi Motors News and Activities

Date : 17 December 2018 Shared : 0 Times
Category :

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ Let’s Gold ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยว ลุ้นล้าน

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังต่อไปนี้

● รางวัลสร้อยคอทองคำ 96.5 % มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

     1. จุฬาลักษณ์    ภูบุญเต็ม
     2. กันยกร    ขุมทรัพย์
     3. กานต์ติมา    วรดี
     4. เทียนชัย    ไม้เขียว
     5. พิพัฒน์    ทรงอักษร
     6. ปาริชาติ    พรพิสิฏฐ์โชค
     7. จำนงค์    ใจศรี
     8. สมพร    คงสมาน
     9. ปริวัฒน์    การประไพ
     10. วารุณี    อุ่นเมือง

● บัตรกำนัลที่พักโรงแรมและส่วนลดจากโรงแรมในเครือ Centara มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 2,250,000 บาท

     1. จันทิมา    จารุพรรณ
     2. ปฐมวุฒิ    ม่วงศิริ
     3. สิทธิพงศ์    ข้างแก้ว
     4. นเรศ    เสาร์คำน้อย
     5. กิตติยา    เด็ดแก้ว
     6. หฤทัย    พิงไธสง
     7. วันชัย    อุไรฤกษ์กุล
     8. ชนะภัย    ธนพัฒปัญญาพนต์
     9. วันเพ็ญ    สวนสนิท
     10. อภิชาติ    ศิริสมบูรณ์
     11. ประจักร    แนวทอง
     12. บุญเลิศ    คาบุตรดี
     13. ปวิช    พลเดชา
     14. จิราภรณ์    อินทำมา
     15. อารีย์    เจริญมี
     16. คณาพจน์    โพโต
     17. นพรัตน์    แสงอรุณ
     18. ภาวินี    สุวิทยาคม
     19. นิรุตติ์  ประคองทรัพย์    
     20. จิริภรณ์    โพธิ์ศรี
     21. หริศร์    เก็งวินิจ
     22. วีรยุทธ    ศิริสุนทรอนันต์
     23. ชาญชัย    มานะจิตประเสริฐ
     24. ดาหวัน    ประทุมพงษ์
     25. อานนท์    แจ่มมิน
     26. อาทิตย์    จินดาอ่อน
     27. วราศรี    อุไรวรรณชัย
     28. นันทชา    สุขปัญญานนท์
     29. PAVEL    MATYTSYN
     30. สไหว    แจ๊กสัน
     31. อัมพร    สุขสวัสดิ์
     32. ชวิศ    วิลาศ
     33. อภิญญา    จิตชื่น
     34. อังคนา    ธารธรเจริญ
     35. นพชัย    มั่นเมือง
     36. ประมวล    ไขแสง
     37. สายันห์    ลอบพลอย
     38. วีระชัย    เหมือนจันทร์เชย
     39. กัลยา    แก้วผ่อน
     40. กรรณิกา    เทศเจริญ
     41. สุวารี    บ่องาม
     42. วรลักษณ์    ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง
     43. อนุวัตร    เดชคง
     44. จิรยุทธ    อัตภูมิ
     45. พรชัย    ยวงสุวรรณ
     46. ทรงชัย    สมตัว
     47. อนุธิดา    คำแสนแก้ว
     48. ปิณฑิรา    พงศ์ธไนศวรรย์
     49. ประกิจ    โสตถินิรันดร
     50. อนุสรา    อู่สุวรรณ์

ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล