ข้อตกลงและเงื่อนไข

การให้บริการระบบเชื่อมต่อยานพาหนะ

ข้อตกลงและเงื่อนไข


วันที่มีผลใช้บังคับ: 13 มกราคม 2566


บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“MMTh” หรือ “เรา”) ให้ข้อเสนอแก่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อยานพาหนะมิตซูบิชิเฉพาะรุ่นที่สามารถรับบริการระบบเชื่อมต่อยานพาหนะ (“บริการ”) ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ ข้อตกลงนี้ก่อให้เกิดผลผูกพันตามข้อตกลงระหว่างท่านและ MMTh หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าเปิดใช้บริการของเรา หรือหากท่านใช้บริการแล้ว โปรดติดต่อ MMTh Call Center เพื่อยุติการใช้บริการดังกล่าว ท่านพึงต้องตระหนักว่าข้อมูลพื้นฐานของยานพาหนะ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ค่าระยะทาง ข้อมูลความผิดพลาดของยานพาหนะ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ) จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันโดย MMTh ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริการระบบเชื่อมต่อยานพาหนะ กฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศไทย รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ให้กับท่าน (การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเรียกว่า “การเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ”) โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมทันทีเมื่อท่านซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะ ท่านจะได้รับการแจ้งและขอความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูล ในขณะที่มีการซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดเก็บจากยานพาหนะของท่าน แม้ว่าท่านจะไม่ได้เปิดใช้งานบริการระบบเชื่อมต่อยานพาหนะ ไม่ได้ซื้อแพ็คเกจการให้บริการ หรือในกรณีที่ระยะเวลาทดลองใช้งานหรือต่ออายุสมาชิกของท่านสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม หากท่านไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดติดต่อ MMTh Call Center เพื่อระงับการทำงานของอุปกรณ์เทเลเมติกส์สำหรับยานพาหนะ (ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และร้องขอให้หยุดเก็บรวบรวมข้อมูลของยานพาหนะนี้ ทั้งนี้ เมื่อท่านระงับการใช้งานอุปกรณ์แล้ว ท่านจะไม่สามารถรับบริการและใช้งานแพ็คเกจบริการสมาชิกที่มีอยู่ได้อีกต่อไป รวมถึง “การทดลอง” ใช้งานแพ็คเกจบริการสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่ท่านเคยได้รับบริการจะสิ้นสุดลงทันที


สำหรับการรับบริการ ลูกค้า ผู้ซื้อ หรือผู้เช่าซื้อ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “สมาชิกขั้นต้น”) ยานพาหนะมิตซูบิชิที่ได้รับสิทธิ (“ยานพาหนะ”) จะต้องตกลงยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากนั้น สำหรับการรับบริการสมาชิก ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงบริการแจ้งเตือนการชนอัตโนมัติ (Automatic Collision Notification: ACN) และระบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS Emergency Assistance) ท่านจะต้องตกลงยอมรับการเปิดใช้งานขั้นพื้นฐานตามที่ระบุไว้ด้านล่างก่อน และ/หรือ ซื้อแพ็คเกจบริการสมาชิก โดยท่านสามารถตกลงยอมรับข้อตกลงผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ My MITSUBISHI CONNECT บนโทรศัพท์มือถือของท่าน (“แอปพลิเคชันโทรศัพท์”) หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ กรุณาติดต่อ MMTh Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 (“MMTh Call Center”) ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่านตลอดขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ การเข้าตกลงในข้อตกลงนี้ ต่อไปจะเรียกว่า “ตกลง” การทำความตกลง” หรือ “ข้อตกลง” ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำความตกลงเพื่อรับบริการ หรือหลังจากที่ท่านได้เข้าจัดการบัญชีผู้ใช้บริการระบบเชื่อมต่อยานพาหนะกับทางเรา (“บัญชีผู้ใช้”) ท่านสามารถกำหนดบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเพิ่มเติม (“ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาต”) และทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่าน ทั้งนี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าท่าน ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาต ผู้ครอบครองยานพาหนะของท่าน และบุคคลอื่นใดที่อาจใช้ยานพาหนะของท่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ใช้งานยานพาหนะ”) จะสามารถใช้บริการได้อย่างไร


การบอกกล่าวเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ท่านตกลงที่จะใช้เอกสารและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงเอกสารหรือบันทึกอื่นใดที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้งานนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ ที่ MMTh นำเสนอต่อท่านเป็นเอกสารหรือเนื้อหาอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร การกดปุ่ม “ยอมรับ” ด้านล่างเป็นการระบุลายมือชื่อของท่าน และเป็นการแสดงว่าท่านตกลงยอมรับการบอกกล่าวเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนี้


ข้อกำหนดด้านยานพาหนะและการบริการ เพื่อที่จะให้การบริการดำเนินการได้ ท่านเข้าใจว่ายานพาหนะของท่านต้องมีระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (รวมถึงพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพอ) อุปกรณ์ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) จะต้องเปิดใช้งานและสามารถใช้งานได้ตามปกติ (และไม่ได้รับความเสียหายจากการชนหรือเหตุการณ์อื่น ๆ) ระบบในยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับการโทร (รวมถึงระบบเสียง ข้อความสั้น และการส่งผ่านข้อมูลของยานพาหนะ) จะต้องทำงานอย่างเหมาะสมและไม่ถูกปิดการใช้งาน และยานพาหนะ (และแอปพลิเคชันโทรศัพท์ หากมี) จะต้องมีการเชื่อมต่อบริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการให้บริการ)


1. รายละเอียดของบริการ


การบริการจะขึ้นอยู่กับหน่วยควบคุมเทเลเมติกส์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานภายในยานพาหนะของท่าน ("อุปกรณ์") ซึ่งสามารถตอบสนองต่อระบบของยานพาหนะ และสามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถให้บริการได้ MMTh จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากท่านและผู้ใช้งานยานพาหนะของท่าน (เช่น ผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งที่ท่านซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะด้วย ("ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง") แอปพลิเคชันโทรศัพท์ หรือ MMTh Call Center) และจากยานพาหนะของท่านเมื่อใช้งานอุปกรณ์ การเข้าทำความตกลงเพื่อรับบริการนี้ แสดงว่าท่านให้ให้ความยินยอมทั้งในนามของตนเองและผู้ใช้ยานพาหนะของท่านในการใช้งานอุปกรณ์และในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล (รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อตกลงนี้ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริการต่าง ๆ ถูกใช้งานในรูปแบบ “บริการสมาชิก” ซึ่งจำเป็นต้องเปิดใช้งานโดยท่านเอง หรือเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น เมื่อท่านซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะ โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือยานพาหนะที่ MMTh ได้มอบให้แก่ท่าน


ก. บริการสมาชิก


บริการสมาชิกจะถูกเสนอเป็นรายแพ็คเกจ


ข. การเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ


ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของท่าน (“ข้อมูลเริ่มต้นของยานพาหนะ”) จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือแบ่งปันโดย MMTh ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลเริ่มต้นของยานพาหนะ ได้แก่

 • การติดตามระยะทาง (ค่าระยะทางและมาตรวัด)
 • การตั้งค่ายานพาหนะ
 • ข้อมูลความผิดพลาดของอุปกรณ์
 • ตำแหน่งภูมิศาสตร์ของยานพาหนะ (ละติจูด ลองจิจูด)
 • ข้อมูลการทำงานของยานพาหนะ (เช่น การส่งสัญญาณไปยัง จาก หรือผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในยานพาหนะของท่าน)


การเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะอาจเริ่มขึ้นทันทีเมื่อท่านซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะ และอาจเกิดขึ้นแม้ว่าท่านจะไม่เปิดใช้บริการ หรือไม่ได้ซื้อแพ็คเกจบริการสมาชิก หรือระยะเวลาทดลองใช้งานหรือระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกของท่านสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ทั้งนี้ MMTh อาจใช้ข้อมูลเริ่มต้นของยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการให้บริการระบบเชื่อมต่อยานพาหนะ หากท่านไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มต้นของยานพาหนะ โปรดติดต่อ MMTh Call Center เพื่อระงับการใช้งานอุปกรณ์ในยานพาหนะของท่าน ซึ่งจะทำให้มีการหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ ทั้งนี้ เมื่อท่านระงับใช้งานอุปกรณ์แล้ว ท่านจะไม่สามารถรับบริการใด ๆ ได้อีกต่อไป


2. บริการสมาชิก


ก. การซื้อสิทธิสมาชิกและการทดลองใช้งาน


แพ็คเกจการให้บริการจะเป็นในรูปแบบของ “สมาชิก” โดยมีการกำหนดระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง (“ระยะเวลาสมาชิก”) เมื่อท่านซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะใหม่ MMTh อาจนำเสนอการเป็นสมาชิกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การเป็นสมาชิกในรูปแบบนี้ เรียกว่า “การทดลองใช้งาน” และระยะเวลาดังกล่าวจะเรียกว่า “ระยะเวลาทดลองใช้งาน” อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงนี้เพื่อรับบริการสมาชิกในรูปแบบการทดลองใช้งานแม้ว่าท่านจะไม่ต้องชำระค่าบริการใด ๆ เพิ่มเติม โดยระยะเวลาทดลองใช้งานจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อท่านรับมอบยานพาหนะ (แม้ว่าท่านจะดำเนินการเปิดใช้งานการทดลองใช้งานภายหลังวันดังกล่าว) และสิ้นสุดลงภายหลังจากระยะเวลาตามแพ็คเกจซึ่งได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะ ในส่วนของระยะเวลาสมาชิกในรูปแบบอื่น ๆ จะเริ่มต้นเมื่อท่านซื้อการใช้งานสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ โดยท่านหรือผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุญาตจากท่าน จะสามารถซื้อหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานการเป็นสมาชิกได้


ข. การต่ออายุ


ท่านสามารถขยายระยะเวลาสมาชิกโดยการสั่งซื้อการต่ออายุสมาชิกตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ (“การต่ออายุสมาชิก”) MMTh หรือพันธมิตรทางธุรกิจจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบผ่านข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่อยู่ในฐานข้อมูล ก่อนที่ระยะเวลาสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในรูปแบบการทดลองใช้งาน สมาชิกจากการซื้อการใช้บริการ หรือสมาชิกจากการต่ออายุ โดยการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการต่ออายุสมาชิก ราคา และระยะเวลาการต่ออายุสมาชิก (“ระยะเวลาการต่ออายุสมาชิก”)

MMTh หรือพันธมิตรทางธุรกิจอาจเสนอทางเลือกแก่ท่านสำหรับการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติแก่ท่านเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสมาชิก โดยจะเสนอระยะเวลาสมาชิกที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงและและราคาสมาชิกนั้น (“ต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ”) MMTh จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะดำเนินการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติผ่านข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่อยู่ในฐานข้อมูล หากท่านตกลงเลือกข้อเสนอนี้และให้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านที่ยังใช้ได้ไว้ จะถือว่าท่านตกลงให้ MMTh อาจขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกสำหรับแพ็คเกจที่ท่านเลือกตามระยะเวลาที่ตกลงกันและเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิตที่ท่านให้ไว้ เว้นแต่ ท่านยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติในเวลาใด ๆ ก่อนวันที่จะมีการต่ออายุสมาชิก โดยติดต่อ MMTh Call Center เพื่อยกเลิก ทั้งนี้ ท่านแต่เพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่ในการยกเลิกการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ เมื่อท่านขาย ให้เช่าซื้อ โอน หรือสละการครอบครองยานพาหนะของท่าน (ซึ่งรวมถึงกรณีถูกโจรกรรม หรือถูกทำลายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือสูญหายด้วยเหตุอื่น) และท่านต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บัญชีผู้ใช้ของท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่ดำเนินการยกเลิกดังกล่าว


ค. ระยะเวลาให้บริการ และการระงับการใช้งานอุปกรณ์


เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการสมาชิก MMTh จะให้บริการสมาชิก การทดลองใช้งาน หรือการต่ออายุสมาชิก หากท่านไม่ต่ออายุ (หรือไม่ดำเนินการต่ออายุให้แล้วเสร็จสำหรับ) แพ็คเกจ และไม่ได้ทำการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ และบริการสมาชิกไม่ได้ถูกยุติหรือยกเลิกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (การยกเลิกและการบอกเลิกการบริการ) MMTh จะหยุดการให้บริการสมาชิกในแพ็คเกจสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสิ้นสุดแล้ว นอกจากนั้น หากท่านไม่ได้ซื้อแพ็คเกจบริการสมาชิกหรือคงสถานะการเป็นสมาชิกอยู่ MMTh อาจเลือกที่จะยุติการให้บริการในส่วนของการบริการที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสมาชิก ระยะเวลาทดลองใช้งาน หรือการต่ออายุสมาชิกที่มีผลบังคับใช้นั้น และภายหลังจากที่ได้แจ้งให้แก่ท่านทราบ MMTh อาจยุติการใช้งานอุปกรณ์ของท่านอีกด้วย หากท่านต้องการกลับมาเปิดใช้งานอุปกรณ์ของท่านอีกครั้ง ท่านจะต้องติดต่อ MMTh Call Center เพื่อซื้อบริการการเป็นสมาชิกอีกครั้ง


ง. ค่าบริการ


ค่าบริการสำหรับแพ็คเกจบริการสมาชิก รวมถึงการต่ออายุใด ๆ (“ค่าบริการสมาชิก”) จะเปิดเผยให้ท่านทราบก่อนที่ท่านจะตกลงเข้าเป็นสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก เว้นแต่กรณีที่ MMTh ได้ตกลงค่าบริการกับท่านไว้ล่วงหน้าสำหรับการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ โดย MMTh อาจเปลี่ยนแปลงค่าบริการสมาชิกสำหรับการบริการสมาชิกและแพ็คเกจใด ๆ เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมราชการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะคำนวณ ณ เวลาที่ซื้อและเปิดเผยให้แก่ท่านทราบก่อนการซื้อจะเสร็จสิ้น


จ. การชำระค่าบริการ


การซื้อการเป็นสมาชิกหรือการต่ออายุสมาชิกจะเสร็จสมบูรณ์ได้โดยการติดต่อ MMTh Call Center ทั้งนี้ หากใบเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการสมาชิกที่เรียกเก็บโดยหรือเก็บผ่านทาง MMTh ไม่ถูกต้อง ท่านหรือผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการโทรหา MMTh Call Center หรือติดต่อ MMTh Call Center เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้แจ้งการเรียกเก็บเงิน และแจ้งข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านรวมถึงชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ท่านเชื่อว่าใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง หากไม่มีการคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการคัดค้านนั้น เว้นแต่กรณีจะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น


3. การยกเลิกและการบอกเลิกการบริการ


ก. การยกเลิกและการคืนเงิน


ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ MMTh Call Center ทั้งนี้ เราจะพยายามติดต่อท่านตามข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อยืนยันว่าคำร้องขอดังกล่าวเป็นไปโดยชอบ หากท่านไม่ยืนยันคำขอยกเลิกหรือ MMTh ไม่สามารถติดต่อท่านได้หลังจากใช้ความพยายามตามสมควรแล้ว MMTh จะดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกตามคำขอยกเลิกที่ท่านแจ้งเข้ามา และ MMTh จะคืนเงินให้แก่ท่านตามสัดส่วนค่าบริการสมาชิกที่ได้ชำระล่วงหน้าตามคำขอยกเลิกของท่าน ทั้งนี้ หาก MMTh หยุดให้บริการสมาชิกใด ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3(ค) MMTh อาจคืนเงินให้แก่ท่านตามสัดส่วนของบริการสมาชิกเท่ากับมูลค่าของการให้บริการสมาชิกในส่วนที่หยุดให้บริการ ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนค่าบริการสมาชิกสำหรับบริการสมาชิกที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการยกเลิกการเป็นสมาชิก การเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะอาจยังคงดำเนินต่อไป


ข. การบอกเลิกการเป็นสมาชิก


ในกรณีที่ท่านหรือผู้ใช้ยานพาหนะของท่านฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ MMTh อาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการบอกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสมาชิกที่กำหนดไว้ โดย MMTh จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบโดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่อยู่ในฐานข้อมูล อย่างน้อยสิบ (10) วันทำการก่อนที่การยกเลิกการเป็นสมาชิกจะมีผล อย่างไรก็ตาม หากการที่ท่านหรือผู้ใช้ยานพาหนะของท่านฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ ก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MMTh (รวมถึงลูกค้าหรือผู้ให้บริการรายอื่น) MMTh อาจยกเลิกบริการใดๆ หรือการให้บริการทั้งหมดแก่ท่านทันทีและอาจยุติการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เหตุในการบอกเลิกการเป็นสมาชิกอาจรวมไปถึง การไม่ชำระค่าบริการตามกำหนด การใช้บริการในทางที่ไม่ถูกต้อง การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม หรือเป็นการก่อให้เกิดความไม่สงบสุขหรือแทรกแซงการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้ขับขี่ท่านอื่น หรือเป็นการแทรกแซงธุรกิจของ MMTh หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง


ค. การหยุดการให้บริการของโปรแกรมการบริการที่เกี่ยวข้องหรือบริการอื่นโดย MMTh


MMTh ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการใด ๆ หรือการให้บริการทั้งหมด ในเวลาใดก็ได้ ในกรณีที่การให้บริการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ หรือหากการเข้าถึงบริการที่จำเป็นในการให้บริการรวมถึงบริการโทรคมนาคมไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หรือหากการให้บริการจะเป็นการละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดซึ่งเป็นดุลยพินิจของ MMTh แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ MMTh อาจยุติการใช้งานอุปกรณ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับการหยุดให้บริการดังกล่าว โดย MMTh จะใช้ความพยายามตามสมควรโดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดว่าบริการใดที่จะหยุดให้บริการและบริการใดที่จะยังคงสามารถให้บริการต่อไปได้ ตลอดจนวันที่คาดหมายว่าการหยุดให้บริการจะสิ้นสุดลง หาก MMTh หยุดให้บริการใดแก่สมาชิกโดยที่ท่านได้ชำระค่าบริการสมาชิกไว้ล่วงหน้าแล้ว MMTh จะเสนอการคืนเงินตามสัดส่วนตามที่ปรากฏไว้ในข้อ 3(ก) ทั้งนี้ MMTh รวมถึงบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้สิทธิใด ๆ ที่ปรากฏในข้อ 3(ค) นี้นอกเหนือจากการคืนเงิน


ง. การเปลี่ยนแปลงบริการ


เราขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยุติบริการ รวมถึงแก้ไขข้อตกลงนี้ซึ่งเกี่ยวกับการที่ MMTh จำหน่ายการเป็นสมาชิก ค่าบริการสมาชิก และระยะเวลาสมาชิกสำหรับสมาชิกที่ชำระค่าบริการ รวมถึงการต่ออายุสมาชิก โดย MMTh จะใช้ความพยายามตามสมควรโดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเพิ่มเติม การแก้ไข หรือการยุติการให้บริการใด ๆ รวมถึงสมาชิกปัจจุบัน การบอกกล่าวโดยปกติจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวจะอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของบริการที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากบริการที่มีอยู่เดิม (หรืออธิบายถึงบริการที่จะไม่มีการให้บริการต่อไป) รูปแบบที่การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ (เช่น โดยคำสั่งที่ส่งโดย MMTh ผ่านคอมพิวเตอร์และระบบประมวลผลข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการ ซึ่งเรียกว่า “แพลตฟอร์มที่ใช้ให้บริการ” ไปยังอุปกรณ์ของท่าน) และในบางกรณีที่ท่านต้องการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเสร็จสิ้น เช่น การเปิดและปิดยานพาหนะ หรือในบางกรณีอาจต้องนำยานพาหนะของท่านไปยังผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง โดย MMTh จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อ 3(ง) อย่างไรก็ตาม MMTh ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการต่ออายุสมาชิกตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้


จ. การเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง และความต่อเนื่องของการให้บริการ


การยกเลิก การครบระยะเวลา การบอกเลิก หรือการไม่ให้บริการสมาชิกต่อไป อาจไม่ส่งผลให้มีการยุติการใช้งานอุปกรณ์หรือหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเรา อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านและจากอุปกรณ์ของท่าน และยานพาหนะต่อไปได้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


4. การขายหรือโอนยานพาหนะ


การให้บริการนี้จะให้บริการแก่ท่านและผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีการแต่งตั้งเท่านั้น หากท่านขาย ให้เช่าซื้อ โอน หรือสละการครอบครองยานพาหนะของท่าน (ซึ่งรวมถึงการสละการครอบครองยานพาหนะจากการถูกโจรกรรม หรือถูกทำลายด้วยอุบัติเหตุหรือวินาศภัยอื่น ๆ) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสมาชิก MMTh จะหยุดให้บริการเมื่อได้รับแจ้งถึงการขาย การให้เช่าซื้อ การโอน หรือการสละการครอบครองยานพาหนะ ทั้งนี้ “เจ้าของยานพาหนะลำดับถัดไป” (รวมถึงผู้เช่าซื้อหรือผู้รับโอนรายอื่น) สามารถซื้อบริการได้โดยติดต่อ MMTh Call Center การเป็นสมาชิกแพ็คเกจใด ๆ ที่ซื้อโดยเจ้าของยานพาหนะลำดับถัดไปจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับปัจจุบันนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งให้ MMTh ทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการขาย การให้เช่าซื้อ การโอน หรือการสละการครอบครองดังกล่าว และดำเนินการยกเลิกการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ (หากทำได้ในทางปฏิบัติ) นอกจากนี้ หากท่านขาย ให้เช่าซื้อ หรือโอนยานพาหนะของท่านไปยังเจ้าของยานพาหนะลำดับถัดไปโดยตรง ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของยานพาหนะลำดับถัดไปทราบเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงบริการที่ไม่ต้องเป็นสมาชิก การเก็บรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ และการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นใด) และข้อตกลงนี้ โดยท่านแต่เพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่และความรับผิดสำหรับการใช้บริการใด ๆ โดยเจ้าของยานพาหนะลำดับถัดไปหรือผู้ใช้ยานพาหนะรายอื่น รวมถึงการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน จนกว่าท่านจะแจ้งให้ MMTh ทราบถึงการขาย ให้เช่าซื้อ โอน หรือสละการครอบครองดังกล่าว ท่านจึงจะสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกใด ๆ ตามที่ระบุในข้อ 3(ก)


5. สถานการณ์ฉุกเฉิน


เพื่อให้สามารถให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉินและให้บริการความปลอดภัยแก่ท่านซึ่งระบุไว้ในข้อนี้ได้ ยานพาหนะต้องมีระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (รวมถึงพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพอ) อุปกรณ์จะต้องเปิดใช้งานและสามารถใช้งานได้ตามปกติ (และไม่ได้รับความเสียหายจากการชนหรือเหตุการณ์อื่น ๆ) ระบบในยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับการโทร (รวมถึงระบบเสียง ข้อความสั้น และการส่งผ่านข้อมูลของยานพาหนะ) จะต้องทำงานอย่างเหมาะสมและไม่ถูกปิดการใช้งาน และยานพาหนะ (และแอปพลิเคชันโทรศัพท์ หากมี) จะต้องมีการเชื่อมต่อบริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้บริการ (รวมถึงการอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการให้บริการ)


ก. การใช้บริการไม่ถือเป็นการทดแทนการติดต่อ 191 โดยตรง


ปัจจัยต่าง ๆ อาจส่งผลให้การโทรฉุกเฉินผ่านฟีเจอร์การแจ้งเตือนการชนโดยอัตโนมัติและระบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ ได้ล่าช้ากว่าการโทรติดต่อโดยตรง (หรือในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) หากท่านเชื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ท่านควรพยายามขอความช่วยเหลือด้วยตนเองตลอดเวลาที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรติดต่อ 191 ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านหรือโทรศัพท์พื้นฐาน หรือการขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เดินทางผ่านจุดเกิดเหตุ


ข. ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เหตุฉุกเฉิน


ท่านตกลงในนามของตนเองและผู้ใช้ยานพาหนะของท่านให้มีเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บริการ ซึ่งรวมไปถึง ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และแบ่งปันข้อมูลกับ MMTh Call Center และเจ้าหน้าที่เหตุฉุกเฉิน ตามรายละเอียดที่จะระบุไว้ในข้อตกลงนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคู่มือสำหรับเจ้าของยานพาหนะ ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ยานพาหนะของท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมและการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว


ค. ไม่รับผิดชอบต่อผู้ให้บริการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินหรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน


MMTh ไม่มีอำนาจควบคุมผู้ให้บริการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินหรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และ MMTh ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับลักษณะการให้บริการหรือระยะเวลาในการตอบสนองต่อเหตุของผู้ให้บริการ หรือกำหนดว่าผู้ให้บริการจะสามารถไปถึงตัวท่านหรือยานพาหนะของท่านและให้ความช่วยเหลือที่มีความสำคัญต่อท่านหรือไม่ หรือพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองท่านได้ทั้งหมดหรือได้ทันเวลาหรือไม่ MMTh และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการไม่มีอำนาจควบคุมผู้ให้บริการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินหรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลดังกล่าว


ง. ความรับผิดสำหรับค่าใช้จ่ายแก่ผู้ให้บริการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินหรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน


เมื่อการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินหรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเกิดขึ้นตามรายละเอียดที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น อาจต้องมีการส่งบุคลากรเพื่อให้บริการช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินหรือการช่วยเหลือบนท้องถนน ไม่ว่าจะเกิดจากการร้องขอของผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน MMTh และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ท่านหรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่รับบริการจากบุคคลที่สามนั้น (รวมไปถึงการขนส่งทางการแพทย์ การให้บริการทางการแพทย์ การให้บริการความช่วยเหลือบนท้องถนน หรือการลากจูง) รวมถึงที่เป็นผลจากการติดต่อ MMTh Call Center หรือจากการแจ้งเตือนการชน ท่านมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว


6. ความเป็นส่วนตัว การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล


ก. ประกาศความเป็นส่วนตัว


เพื่อให้การบริการสามารถดำเนินไปได้ (รวมถึงบริการที่ไม่ต้องเป็นสมาชิก) เราและพันธมิตรผู้ให้บริการของเรา (รวมถึง MMTh Call Center ผู้ดูแลแพลตฟอร์มที่ใช้ให้บริการ และผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับบริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือ WiFi) จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ จากท่านและผู้ใช้ยานพาหนะของท่าน โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังกล่าวจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านหรือผู้ใช้ยานพาหนะของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ เพื่อจัดการการให้บริการแก่ท่าน จากการโทรติดต่อของ MMTh Call Center รวมถึงการโทรที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านกดปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือมีการแจ้งเตือนการชนอัตโนมัติ เป็นต้น) ข้อมูลยานพาหนะ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน เช่น หมายเลขประจำยานพาหนะ (VIN) หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ เป็นต้น) ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานยานพาหนะของท่าน เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของยานพาหนะ ความเร็วของยานพาหนะ ข้อมูลจากเครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ของยานพาหนะ (“ข้อมูล EDR”) เป็นต้น) ข้อมูลอุปกรณ์โทรศัพท์ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของท่านที่ใช้เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท์) และข้อมูลการเข้าถึง (เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันโทรศัพท์ เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อยู่ไอพี)) (รวมเรียกว่า “ข้อมูลที่เก็บรวบรวม”) ตามข้อตกลงและนิยามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริการระบบเชื่อมต่อยานพาหนะของ MMTh (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากยานพาหนะของท่านและบริการต่าง ๆ พื้นที่ที่จัดเก็บข้อมูล และวิธีการใช้ เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลของเรา ท่านยินยอมในนามของตนเองและยินยอมแทนผู้ใช้ยานพาหนะของท่านให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามรายละเอียดที่กำหนดไว้นี้และตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทันทีที่ท่านซื้อยานพาหนะสำหรับบริการที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกและทันทีที่ท่านเปิดใช้งานบริการสมาชิกสำหรับการให้บริการสมาชิก ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาไทยได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/legal/privacy-policy และฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/en/legal/privacy ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ท่านควรตรวจสอบนโยบายดังกล่าวด้วยความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ หากท่านไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลนี้ ท่านสามารถตั้งค่าไม่ยินยอมตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกบริการตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3


ข. การบันทึกเสียง


การสื่อสารในรูปแบบเสียงกับ MMTh Call Center และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน อาจมีการควบคุม บันทึก เก็บรักษา และแบ่งปันเมื่อมีความจำเป็น และด้วยความตกลงที่จะรับหรือการเข้าถึงการให้บริการที่มีการสื่อสารกับ MMTh Call Center หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมไปด้วยนั้น ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในนามของตนเองและยินยอมแทนผู้ใช้ยานพาหนะของท่านเพื่อให้มีการควบคุมและบันทึกข้อมูลดังกล่าว


ค. เจ้าของข้อมูลที่เก็บรวบรวม


ท่านในฐานะสมาชิกขั้นต้นเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูล EDR และข้อมูลอุปกรณ์โทรศัพท์ทั้งหมดของท่าน ท่านตกลงให้เราและผู้ให้บริการของเรามีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูล EDR และข้อมูลอุปกรณ์โทรศัพท์ข้อมูลดังกล่าวของท่านเพื่อดำเนินการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการของเรา โดยสิทธิดังกล่าวไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่สามารถเพิกถอนได้ ใช้ได้เป็นการทั่วไป และไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ข้อมูลการใช้ยานพาหนะทั้งหมด (ไม่รวมถึงข้อมูล EDR) และข้อมูลการเข้าถึง ถือเป็นข้อมูลของ MMTh และผู้ให้บริการของเรา โดยท่านตกลงว่าท่านและผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ (ไม่รวมถึงข้อมูล EDR) และข้อมูลการเข้าถึง


7. การติดต่อสื่อสาร


ก. การยินยอมให้ใช้งานการสื่อสารผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

การให้บริการนี้เป็นการให้บริการการสื่อสารแบบไร้สายผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทั้งในยานพาหนะและผ่านทางแอปพลิเคชัน ด้วยความตกลงที่จะรับหรือเข้าถึงการให้บริการ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในนามของตนเองและยินยอมแทนผู้ใช้ยานพาหนะของท่านเพื่อใช้บริการการสื่อสารเหล่านี้


ข. การยินยอมให้ติดต่อ


ในการให้บริการ MMTh และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องอาจมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อท่านผ่านยานพาหนะในช่องทางต่าง ๆ (เช่น ทางการโทรผ่านเสียง) หรือทางอีเมล ทาง SMS/ข้อความ หรือทางโทรศัพท์ โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ MMTh แสดงว่าท่านยินยอมให้ MMTh ติดต่อท่านผ่านช่องทางดังกล่าวได้ แม้ว่าการติดต่อนั้นอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการจากการโทร การรับส่ง SMS/ข้อความ หรือการให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านจากผู้ให้บริการ


8. ข้อจำกัดของระบบและการบริการ


ก. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์


ท่านเข้าใจว่าบริการนี้ถูกออกแบบและประสงค์จะใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น หากท่านนำยานพาหนะของท่านไปใช้นอกประเทศไทย การรับบริการของท่าน (รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ แอปพลิเคชันโทรศัพท์ของท่าน) และ/หรือ บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่จำเป็นสำหรับการรับบริการนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมอาจถูกบังคับใช้กับท่าน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้และค่าบริการสมาชิกที่กำหนดไว้ MMTh จะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ อันเกิดจากการใช้บริการนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านอาจถูกโอนและประมวลผลภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยจะถูกดำเนินการตามที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาหยุดใช้การบริการ หากท่านไม่ต้องการให้มีการโอนหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะดังกล่าว


ข. ข้อจำกัดของระบบ GPS และเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ


การให้บริการดำเนินการโดยใช้ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (“GPS”) ซึ่งเป็นการใช้สัญญาณดาวเทียมในการระบุตำแหน่งยานพาหนะโดยประมาณของท่าน และใช้บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือในการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวไปยังแพลตฟอร์มที่ใช้ให้บริการและ MMTh Call Center นอกจากนี้ เรายังใช้บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับ MMTh Call Center ผ่านยานพาหนะของท่านหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์ และทำให้ MMTh Call Center สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านยานพาหนะหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์ ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยหลายประการที่จะสามารถรบกวนความพร้อมในการใช้งานหรือความถูกต้องแม่นยำของ GPS และบริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงภูมิประเทศ ระยะทางระหว่างยานพาหนะของท่านและเสาส่งสัญญาณ ความแออัดของเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สภาพอากาศ หรือสภาพพื้นที่ที่กีดขวางการเข้าถึงสัญญาณดาวเทียมหรือเสาส่งสัญญาณ เช่น บริเวณอุโมงค์ บริเวณที่เป็นเนิน ถนนใต้พื้นดิน อาคารทึบ หรือพื้นที่ป่า ซึ่ง MMTh ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถให้บริการแก่ท่านได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ปิดล้อม หรือตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในยานพาหนะ


ค. การบำรุงรักษาระบบและการอัปเดตการส่งผ่านข้อมูล


เราและผู้ให้บริการที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อให้บริการแก่ท่าน จะต้องทำการบำรุงรักษาระบบเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลต่อการให้บริการของเรามีความสามารถในการให้บริการที่ลดลงหรือถูกรบกวนเป็นการชั่วคราว เมื่อทางเราเป็นฝ่ายที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบ เราจะพยายามจำกัดการทำงานให้อยู่ในช่วงเวลาที่การใช้บริการอยู่ในระดับต่ำ (และเราขอความร่วมมือจากพันธมิตรของเราให้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉิน อาจทำให้เราหรือพันธมิตรของเราต้องบำรุงรักษาระบบในช่วงเวลาที่มีการใช้งานตามปกติ โดย MMTh และพันธมิตรของเราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ สำหรับการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการในระหว่างระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบได้


นอกจากนั้น เรายังมีความจำเป็นที่จะส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปยังอุปกรณ์ของท่านเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุงการบริการ หรือเพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ เราอาจดำเนินการส่งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน แต่เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการอัปเดตจะทำหรืออาจทำให้ความสามารถในการให้บริการลดลงระหว่างระยะเวลาดังกล่าว หรือรบกวนข้อมูลใด ๆ ที่ท่านใส่ไว้ในระบบเพื่อการรับบริการ หรือการตั้งค่าใด ๆ ในยานพาหนะ แอปพลิเคชันโทรศัพท์ หรือบัญชีผู้ใช้ของท่าน ทั้งนี้ ในขณะที่อุปกรณ์ของท่านกำลังรับข้อมูลอัปเดต ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น


ง. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี


ผู้ให้บริการระบบ GPS และผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถืออาจดำเนินการอัปเดตอุปกรณ์และเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับยานพาหนะของท่านได้ แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังตามความสมควรในการออกแบบอุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้กับแผนการพัฒนาของผู้ให้บริการระบบ GPS และผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตาม เราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการบริการจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับการให้บริการที่ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป หากท่านเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนสำหรับระบบ GPS จะทำให้ท่านได้รับบริการที่ (หรือยานพาหนะของท่าน) มีคุณภาพลดลง ท่านตกลงว่าการเยียวยาทางเดียวที่เกิดขึ้นได้คือการยกเลิกสมาชิกตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3(ก)


จ. ปัจจัยอื่นที่นอกเหนือการควบคุมของ MMTh


เราและพันธมิตรผู้ให้บริการของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความผิดพลาดใด ๆ ในประสิทธิภาพการให้บริการ หากความผิดพลาดหรือความล่าช้าดังกล่าวไม่สามารถป้องกันได้โดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร รวมถึงกรณีที่ความผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดจากการเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการใช้ความรุนแรง หรือเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา ตัวอย่างเช่น ระบบสาธารณูปโภค ความล้มเหลวของการให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือบริการ GPS ความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา สงคราม การดำเนินการของรัฐบาล การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ การขาดแคลนแรงงานหรือการจัดหาแรงงานเป็นไปโดยยาก (โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ) สภาพอากาศ หรือความผิดพลาดของอุปกรณ์ ซึ่งรวมไปถึง อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ


ฉ. ความถูกต้องของผลการให้บริการ


MMTh ไม่รับประกันในผลลัพธ์หรือความถูกต้องใด ๆ ของผลลัพธ์ที่ท่านอาจได้รับจากการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคำนวณตำแหน่งที่ตั้งจากการให้บริการของเรา


9. ความรับผิดชอบของท่าน


ก. การบำรุงรักษายานพาหนะ; สถานะ Deep Sleep

ท่านมีหน้าที่ในการรักษาสภาพและระบบของยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับการรับบริการ โดยมีการชาร์จพลังงานอย่างเต็มที่และอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดยท่านสามารถยืนยันว่าระบบของท่านมีการทำงานที่เหมาะสมโดยติดต่อ MMTh Call Center หากท่านต้องการที่จะติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงใหม่แทนอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับยานพาหนะของท่าน ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งทดแทนนั้นจะไม่เป็นการรบกวนต่อการทำงานของบริการต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของยานพาหนะในการรับและถ่ายทอดเสียงโทรศัพท์จาก MMTh Call Center หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทั้งนี้ หากท่านไม่สตาร์ทและเดินเครื่องยนต์เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง (โดยปกติคือเป็นระยะเวลามากกว่า 5 วัน) ยานพาหนะของท่านซึ่งได้รับการออกแบบให้เปลี่ยนระบบสื่อสารเข้าสู่สถานะ "Deep Sleep" เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ซึ่งท่านสามารถทำให้ยานพาหนะของท่านออกจากสถานะ Deep Sleep ได้โดยการเริ่มต้นการใช้งานเครื่องยนต์ ทั้งนี้ ในขณะที่ยานพาหนะของท่านอยู่ในสถานะ Deep Sleep ยานพาหนะของท่านจะไม่สามารถรับสัญญาณใด ๆ จากแอปพลิเคชันโทรศัพท์หรือ MMTh Call Center หรือให้บริการระยะไกลได้


ข. การใช้บริการอย่างเหมาะสม


ท่านแต่เพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการใช้บริการใด ๆ ในยานพาหนะของท่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน (รวมถึงการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์) แม้ว่าท่านจะไม่ใช่ผู้ใช้งานจริง และในกรณีที่ท่านกล่าวอ้างภายหลังว่าเป็นการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม นอกจากนี้ ท่านยังคงต้องรับผิดชอบสำหรับการรับบริการอื่น ๆ (เช่น บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน) ที่ท่านหรือผู้ที่ใช้ยานพาหนะของท่านร้องขอ (ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอผ่านระบบยานพาหนะ แอปพลิเคชันโทรศัพท์ หรือ MMTh Call Center) อีกทั้งท่านยังมีหน้าที่อบรมให้ผู้ใช้ยานพาหนะของท่านใช้บริการอย่างเหมาะสม (เช่น สอนเด็กไม่ให้กดปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินหรือปุ่มช่วยเหลือด้านข้อมูลเล่น) ซึ่งเราและพันธมิตรผู้ให้บริการของเรา รวมถึง MMTh Call Center ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการได้รับอนุญาตของบุคคลใดที่ใช้งานยานพาหนะหรือเข้าถึงบริการผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านตกลงกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ

 • ไม่ใช้ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือแจ้งขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงและต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเท่านั้น
 • ไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นการฉ้อฉล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้ในทางที่ผิด เช่น เพื่อก่อกวนหรือรบกวนบุคคลใด ๆ หรือเพื่อทำให้บุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ อยู่ในสถานะเสี่ยงต่ออันตราย หรือ เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
 • ไม่ใช้บริการในลักษณะที่จะก่อให้เกิดการรบกวนความสามารถในการให้บริการของเราหรือผู้ให้บริการของเราที่จะให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น
 • ไม่ใช้บริการในลักษณะที่จะเป็นการสร้างภาระอย่างมากต่อระบบและทรัพยากรของ MMTh และผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเรา
 • ไม่ใช้บริการในลักษณะที่จะเป็นการข่มเหงหรือกระทำการใด ๆ อันอาจสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ บริการ ชื่อเสียง พนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือพันธมิตรผู้ให้บริการของเรา และ
 • ไม่ใช้บริการ หรือนำเนื้อหาที่ท่านได้รับหรือเข้าถึงผ่านการให้บริการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่แสดงผลใน หรือให้เข้าถึงได้ในเอกสารใดๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงการให้บริการแก่บุคคลอื่น

ท่านตกลงว่า หากท่านกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และ ทางเรา ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการถูกเรียกร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการกระทำของท่าน หรือได้รับความเสียหายในทางใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินคดี และค่าเสียหายหรือค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เราต้องจ่ายให้แก่บุคคลอื่นทั้งหมด


ค. การแจ้งเตือนผู้ใช้งานและผู้ครอบครองยานพาหนะ


ท่านแต่เพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้ใช้ยานพาหนะของท่านทราบเกี่ยวกับบริการและวิธีการทำงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวม (เช่น การเก็บข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์) และวิธีการที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแบ่งปันไปยังผู้อื่น ตลอดจนข้อจำกัดของบริการ (เช่น อาจไม่สามารถให้บริการในพื้นที่ห่างไกลได้) หากท่านเลือกที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนเคอร์ฟิว เขตพื้นที่ หรือการแจ้งเตือนความเร็ว ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะของท่านทราบว่ายานพาหนะจะถูกตรวจสอบทางไกลตามการตั้งค่าที่ท่านตั้งไว้ อีกทั้งท่านตกลงจะแจ้งให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะตระหนักถึงและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และการใช้บริการของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามและการใช้บริการของผู้ใช้งานยานพาหนะและผู้ใช้บริการภายใต้บัญชีผู้ใช้หรือยานพาหนะของท่านทั้งหมดอีกด้วย ไม่ว่าจะมีการอนุญาตโดยท่านหรือไม่ก็ตาม


ง. ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์


อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึง บำรุงรักษา หรือจัดการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเท่านั้น ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าถึงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยตนเอง หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใด (รวมถึงบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของมิตซูบิชิที่ให้บริการกับยานพาหนะของท่าน) เข้าถึงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นั้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใด ๆ ในอุปกรณ์อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ และอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์ของท่านสิ้นสุดลง


จ. ความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้


ท่านตกลงที่จะรักษาข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอ ทั้งในแอปพลิเคชันโทรศัพท์ หรือโดยการติดต่อกับ MMTh Call Center ท่านตกลงให้ MMTh สามารถใช้ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อติดต่อกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำขอยกเลิกบริการตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3(ก) และการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติที่รอดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 2(ข) ทั้งนี้ MMTh จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปรับปรุงข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่านให้เป็นปัจจุบัน
ท่านแต่เพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ บัญชีผู้ใช้ของท่าน อุปกรณ์ใด ๆ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการ เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่ท่านใช้สำหรับเข้าถึงบริการของเรา เช่น บริการอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือที่ทำงานของท่าน และหลักฐานแสดงตัวตนของท่าน (เช่น ชุดรหัส PIN ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถามลับ เป็นต้น) เพื่อเข้าถึงข้อมูลบริการอย่างปลอดภัย


ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามารถเข้าถึงและใช้งานหลักฐานแสดงตัวตนของท่าน จนกว่าท่านจะแจ้งให้เราทราบว่าความปลอดภัยในการเข้าถึงหลักฐานการแสดงตัวตนหรืออุปกรณ์ใด ๆ ถูกละเมิด และท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการระงับปัญหาความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือการคืนค่าหลักฐานแสดงตัวตนของท่าน นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่า MMTh อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงการบริการต่อบุคคลใด ๆ ที่แสดงหลักฐานแสดงตัวตนของท่านและทางเราพิจารณาว่าเพียงพอต่อการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ในฐานะของตัวท่านหรือผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในบัญชีผู้ใช้ของท่าน


ฉ. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงการให้บริการ


ท่านมีหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงการให้บริการเมื่อท่านไม่ได้อยู่ในยานพาหนะ เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันโทรศัพท์ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และสำหรับการชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าถึงการให้บริการผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน


ช. การปฏิบัติตามกฎหมาย


ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าการใช้บริการของท่านนั้นได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของประเทศที่ท่านใช้ยานพาหนะหรือไม่


ซ. การยินยอมให้โอนข้อมูล


การให้บริการต่าง ๆ จะดำเนินการจากประเทศไทย หากท่านอยู่นอกพื้นที่ประเทศไทยและได้ใช้งานหรือเข้าถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท์ หรือใช้บริการอื่น ๆ โปรดตระหนักว่าข้อมูลที่ท่านให้จะถูกเก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้ในประเทศไทย โดยการใช้งานหรือเข้าถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท์ หรือบริการอื่น ๆ หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านการรับบริการ แสดงว่าท่านยินยอมให้มีการโอน ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของท่านในประเทศไทย


10. ความปลอดภัยของระบบ


ก. ความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ


บริการของเราขึ้นอยู่กับการดำเนินการของเครือข่ายไร้สายสำหรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ แม้ว่าเราและผู้ให้บริการของเราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงระบบการสื่อสารก็ตาม แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลของท่าน ข้อความสั้น หรือเนื้อหาอื่น ๆ (เช่น เสียง) ที่ส่งผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะไม่ถูกแทรกแซง ท่านตกลงว่าเราและพันธมิตรผู้ให้บริการของเราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำของบุคคลที่สามที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของระบบการสื่อสารนี้


ข. ความปลอดภัยของระบบ


หากท่านเชื่อว่ามีบุคคลใดพยายามส่งคำสั่งการทำงานไปยังยานพาหนะของท่านโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลยานพาหนะของท่านอย่างไม่เหมาะสม กรุณาติดต่อ MMTh Call Center โดยทันทีและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ หากทางเราเชื่อว่าปัญหาด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงได้เกิดขึ้น เราขอสงวนสิทธิในการปิดใช้งานบริการทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในระหว่างการให้บริการหยุดชะงัก การให้บริการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่สามารถทำงานได้เลย กรุณาอัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านเสมอ เพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้ในกรณีจำเป็น


ค. การรายงานปัญหาด้านความปลอดภัย


หากเราเชื่อว่ามีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถส่งคำสั่งที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังยานพาหนะของท่านในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับท่านหรือผู้ใช้ยานพาหนะของท่าน เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบทันทีผ่านข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่เก็บไว้ในระบบ และจะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับกับสถานการณ์ดังกล่าว หากทางเราเชื่อว่าปัญหาด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงได้เกิดขึ้น เราขอสงวนสิทธิในการปิดใช้งานบริการทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยเราจะส่งหนังสือแจ้งให้ท่านทราบโดยใช้วิธีการแจ้งเตือนตามที่ท่านเลือกไว้ (แอปพลิเคชันโทรศัพท์ ข้อความสั้น และ/หรือ อีเมล) ทันทีที่เราสามารถทำได้เกี่ยวกับความขัดข้องในบริการ และจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อกู้คืนบริการโดยเร็วที่สุด ในระหว่างการให้บริการหยุดชะงัก การให้บริการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่สามารถทำงานได้เลย กรุณาอัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านเสมอ เพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้ในกรณีจำเป็น


11. การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิด


ก. การปฏิเสธการรับประกัน


ยานพาหนะของท่านอาจมีการรับประกันแบบจำกัด ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและใช้บริการ (รวมเรียกว่า "ระบบ") ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม MMTh ไม่รับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการ ซึ่งรวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านอาจสามารถเข้าถึงได้จากการใช้บริการ การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ กำหนดเวลา หรือผลลัพธ์ของบริการ หรือการรับประกันความพร้อมใช้งาน กำหนดเวลา หรือประสิทธิภาพของบริการจากบุคคลที่สามที่อาจร้องขอได้จากการใช้บริการ เช่น การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนหรือการให้บริการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ทางเราไม่ให้ข้อสัญญาว่าการบริการจะตอบสนองความต้องการของท่าน การให้บริการจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการแทรกแซง หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าหากท่านไม่พอใจในบริการหรือท่านคิดว่าบริการดังกล่าวไม่ตอบสนองความต้องการของท่านหรือสัญญาอื่นใด ท่านตกลงว่าการเยียวยาทางเดียวที่เกิดขึ้นได้คือการยกเลิกสมาชิกและรับเงินคืนตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3 เราและพันธมิตรผู้ให้บริการของเราจะปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันการใช้ประโยชน์ตามวิสัยทั่วไปหรือตามความมุ่งหมายเฉพาะ ทั้งนี้ บริการทั้งหมดจะถูกให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ “AS IS”


ข. การจำกัดความรับผิดของเรา


เราได้กำหนดค่าบริการให้แก่ท่านตามข้อตกลงตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา ซึ่งกำหนดไว้ว่าเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่ท่านอาจได้รับจากการใช้บริการ (หรือจากความล้มเหลวในการให้บริการ) ท่านตกลงว่าท่านสละสิทธิและเราจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายที่ไม่อาจคาดหมายได้ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายที่เกิดจากความเสียหายทางธุรกิจ การสูญเสียรายได้ กำไร ข้อมูล หรือโอกาสใด ๆ จากการถูกกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากท่าน ผู้ใช้ยานพาหนะของท่าน หรือบุคคลอื่นใด รวมถึงสมาชิกในครอบครัว นายจ้างหรือลูกจ้าง เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยตรงหรือค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ การใช้งานอุปกรณ์ หรือยานพาหนะของท่านในทางที่ไม่ถูกต้อง การไม่บำรุงรักษายานพาหนะของท่าน หรือการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้บริการ ทั้งนี้ ความรับผิดของเราต่อท่าน สำหรับค่าเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำลักษณะใดก็ตามซึ่งชอบด้วยกฎหมาย จะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านจ่ายให้กับ MMTh สำหรับการบริการภายใต้ข้อตกลงนี้ เป็นจำนวนสิบสอง (12) เดือนก่อนการกระทำครั้งสุดท้ายที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ข้อจำกัดนี้จะถูกบังคับใช้กับท่านไม่ว่าท่านจะเรียกร้องภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาหรือละเมิดก็ตาม


ค. ไม่มีสิทธิในการดำเนินการขัดแย้งกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม


ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิแก่ท่านในการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นคู่สัญญากับเราเพื่อให้บริการแก่ท่าน ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ตัวแทน MMTh Call Center ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพท์ หรือบุคคลอื่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่เรา ทั้งนี้ การปฏิเสธการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด และการคุ้มครองอื่น ๆ ที่ปรากฏในข้อตกลงนี้ให้มีขอบเขตไปถึงผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเช่นเดียวกัน


ง. ข้อจำกัดในการเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหาย


ท่านเข้าตกลงในนามของตนเองและตกลงแทนผู้ใช้ยานพาหนะของท่านที่จะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อ MMTh ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือพันธมิตรผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม สำหรับข้อเรียกร้องที่เราได้กำหนดข้อปฏิเสธความรับผิดไว้ในข้อ 11 นี้ หากท่านหรือบุคคลอื่นที่เรียกร้องตามสิทธิของท่านยกข้อเรียกร้องนั้นขึ้นมากล่าวอ้าง ท่านตกลงว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าทนายความที่ใช้ในการต่อสู้คดี ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถกล่าวอ้างข้อเรียกร้องใดๆ ต่อเรา ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือพันธมิตรผู้ให้บริการของเรา เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากเหตุที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ท่านตกลงและยอมรับว่าการปฏิเสธการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด และความตกลงของท่านที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม


ท่านตกลงที่จะชดใช้ แก้ต่าง และปกป้อง MMTh ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือพันธมิตรผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม จากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้บริการและข้อมูลอื่นที่ท่านได้ยื่น โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้ผ่านการบริการ ความล้มเหลวในการปกป้องรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ของท่าน หรือละเมิดข้อตกลงนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายอื่นใดที่อ้างถึงในข้อตกลงนี้ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม


จ. ไม่มีการแก้ไขการรับประกันหรือการจำกัดความรับผิด


ท่านเข้าใจว่าไม่มีบุคคลใดซึ่งรวมถึงผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งใด ๆ จะมีอำนาจในการรับรองและให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการบริการนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อตกลงนี้ รวมถึงการแก้ไขการรับรองและการรับประกันใด ๆ สำหรับการให้บริการ หรือการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงข้อปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกัน หรือการจำกัดความรับผิด เว้นแต่คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการที่แตกต่างไปจากข้อตกลงนี้ หรือการแก้ไขการรับรอง หรือข้อจำกัดความรับผิด จะมีผลผูกพันระหว่างเราก็ต่อเมื่อมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ MMTh เท่านั้น


12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


เรา ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราและบุคคลที่สามดังกล่าว เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (ทั้ง source code และ object code) ที่ใช้ในการให้บริการ รวมถึงระบบแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันโทรศัพท์ ความเป็นเจ้าของดังกล่าวครอบคลุมไปถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร คำขอรับสิทธิบัตร และความลับทางการค้าทั้งหมดที่ใช้ในเทคโนโลยีนั้น ทั้งนี้ ระหว่างคู่สัญญา MMTh ยังเป็นเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาใด ๆ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั่วโลก ที่เราและ ผู้ให้บริการของเราใช้สำหรับการให้บริการ ซึ่งท่านตกลงว่าจะไม่ดำเนินการ (ก) ใช้หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ยานพาหนะของท่านใช้เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากการบริการ เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการรับบริการ หรือ (ข) ใช้ความพยายามทำวิศวกรรมย้อนกลับในเทคโนโลยีใด ๆ ของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของเราหรือรหัสคำสั่งโปรแกรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา


13. การระงับข้อพิพาท


ก. การระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ


หากท่านและเราเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการให้บริการระหว่างกัน หรือหากท่านเข้าใจว่าตนมีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากเราหรือพันธมิตรผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (“ข้อพิพาท”) เราตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวโดยการเจรจากับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยสุจริตเป็นอันดับแรก


ข. เขตอำนาจศาล


หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทระหว่างกันได ท่านและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทโดยใช้ศาลไทย เพื่อแก้ไขข้อพิพาทนั้น โดยอาศัยอำนาจตามขอบเขตกฎหมาย
ข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย


ท่านและเราตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ ผู้เชี่ยวชาญ และพยาน ที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายด้วยตนเอง


14. ข้อตกลงทั่วไป


ก. การติดต่อสื่อสาร


ในกรณีที่เราจำเป็นต้องติดต่อกับท่าน เราจะใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่เรามีเพื่อติดต่อท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลติดต่อของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลง การบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ จากท่านที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่ามีการส่งแล้ว เมื่อเราได้รับการบอกกล่าวในที่อยู่ที่กำหนดไว้ด้านล่าง การบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ จากเราที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือว่ามีการส่งแล้วเมื่อเราได้บอกกล่าวแก่ท่านทางอีเมล ไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านให้ไว้แก่เรา หรือหลังจากที่เราส่งไปรษณีย์ให้แก่ท่านตามที่อยู่ที่มีการเรียกเก็บเงินล่าสุดที่เราบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยให้ถือวันตามที่ประทับตราไปรษณีย์


บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด


MMTh Call Center

 • ที่อยู่: 2525 เอฟวายไอเซ็นเตอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย


รายละเอียดการติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-079-9500 (ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ที่อยู่อีเมล customer.plus@th.mitsubishi-motors.com


ข. ความสัมพันธ์ระหว่างเรา


ในการให้บริการ เราและพันธมิตรผู้ให้บริการของเราไม่มีเจตนาที่จะรับผิดชอบเพิ่มเติมใด ๆ เป็นพิเศษกับท่านหรือผู้ใช้ยานพาหนะของท่าน เช่น หน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือความรับผิดชอบของผู้ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน


ค. ข้อตกลงทั้งหมด


ข้อตกลงนี้ (รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอื่นใดที่รวมอยู่ในข้อตกลง) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับเรา โดยมีข้อผูกพันแทนที่ข้อตกลงหรือการรับรองอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างท่านกับเรา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ได้รับการพิจารณาจากศาลหรืออนุญาโตตุลาการว่าเป็นโมฆะ ข้อตกลงส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป นอกจากนี้ ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันกับทายาทและผู้สืบสิทธิของท่านและต่อผู้สืบสิทธิของเราต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีการสละสิทธิในส่วนใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ในกรณีใดก็ตาม ที่จะให้ถือว่าเราได้สละสิทธิในเหตุการณ์หรือการฝ่าฝืนครั้งอื่น ๆ ในบางกรณี เราอาจพิจารณาให้บริการแก่ท่านด้วยความสมัครใจถึงแม้ท่านจะไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับบริการ โดยการดำเนินการเช่นนี้ไม่ใช่การสละสิทธิหรือเป็นการกำหนดให้เราต้องดำเนินการเช่นนี้อีกครั้ง ท่านตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดต่อผลใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของเราในลักษณะนี้


ง. การอัปเดตข้อตกลง


MMTh ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแทนที่ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา หาก MMTh ดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและวันที่มีผลใช้บังคับผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้ หากท่านยังคงใช้บริการต่อไปภายหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วจะถือว่าท่านได้ตกลงตามข้อตกลงที่มีการแก้ไขแล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าว ท่านตกลงว่าการเยียวยาทางเดียวคือการไม่ใช้งานหรือยกเลิกแพ็คเกจการให้บริการ และ/หรือ แพ็คเกจที่ไม่ต้องสมัครสมาชิก ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3 (การยกเลิกและการบอกเลิกการบริการ) ที่ระบุไว้ข้างต้น


เมื่อกดปุ่ม "ตกลง" แสดงว่าท่านลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านข้อตกลงนี้แล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ก็ตาม ท่านรับรองว่าท่านมีสิทธิเข้าถึงและใช้บริการ ท่านยอมรับว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและสามารถผูกพันตามข้อตกลงนี้ได้อย่างชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ยานพาหนะทราบและอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยท่านแต่เพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่และความรับผิดในการรับบริการสำหรับยานพาหนะของท่าน แม้ว่าท่านจะไม่ใช่ผู้ที่ใช้บริการหรือใช้งานยานพาหนะก็ตาม และแม้ว่าท่านจะอ้างในภายหลังว่าการใช้งานยานพาหนะของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม


นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่าข้อตกลงนี้กำหนดให้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องระงับข้อพิพาทภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเป็นรายบุคคล