บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. คำแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


1.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อธิบายวิธีการที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “MMTh” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายนี้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


1.2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าทางต่อหน้า ผ่านศูนย์บริการ โรงงาน สถานที่ประกอบกิจการของเรา งานกิจกรรม หรือ ทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) หรือทางออนไลน์ ผ่านทางอีเมล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ Facebook หรือ Line) และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ รวมถึงการใช้แอปพลิเคชัน Smartphone Link Gateway for M Connect) และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ (“แอปพลิเคชัน”) หรือ บริการเชื่อมต่อรถยนต์ (“บริการ CV”) เว็บไซต์ของเรา https://www.mitsubishi-motors.co.th/th และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์”) และปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างคุณกับเรา (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกกันว่า “ช่องทางการสื่อสาร”)


1.3 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายนี้)


1.4 MMTh มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับความคุ้มครอง และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีการออกกฎหมายใหม่ใช้บังคับแทนเป็นครั้งคราว) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่เราเข้าไปและมุ่งหมายจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ (“กฎหมายที่ใช้บังคับ”) MMTh จะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น


1.5 โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของ MMTh เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับคุณมีความจำเป็นสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ หากคุณไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ และคุณจะไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงฟังก์ชันและการใช้งานของบริการและผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้


1.6 โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมของเรา (ซึ่งรวมถึงการให้บริการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์) ไม่มุ่งเน้นที่ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ดังนั้น หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นคนไร้ความสามารถ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีสิทธิตามกฎหมาย และคุณต้องการใช้บริการของเรา ใช้แอปพลิเคชันของเรา หรือบริการอื่นๆ จากเรา คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนติดต่อเราหรือก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากเราทราบอยู่แล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย


1.7 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 MMTh สงวนสิทธิ์ โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ และปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว MMTh จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบและในลักษณะที่เหมาะสมถึงการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (เช่น โดยส่งนโยบายที่แก้ไขให้คุณทางอีเมล หรือโดยประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่องทางการสื่อสารของเรา) หากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ


เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมจากคุณ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางบริษัทแม่ บริษัทในเครือของบริษัทแม่ บริษัทย่อยของบริษัทแม่ หรือจากบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา (“บริษัทในกลุ่ม” หรือ “กลุ่ม”) ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง บริษัทอื่นๆ พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น บริษัทประกันภัย หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น) หน่วยงานรัฐบาล หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ


ลักษณะของบริการที่คุณขอ หรือลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด


2.1 ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา ซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้กับเราด้วยการสื่อสารกับเราผ่านช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ


(ก) ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด อาชีพ ตำแหน่งงาน รายละเอียด และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หมู่เลือด รูปถ่าย ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันให้แก่เราซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล


(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล อีเมลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงเมือง รหัสไปรษณีย์ และประเทศ) และชื่อผู้ใช้ในโซเชียลมีเดีย (เช่น ชื่อผู้ใช้ Facebook และ Line ID)


(ค) ข้อมูลการเงิน เช่น เงินเดือน ช่วงเงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สถาบันการเงินที่คุณเลือกใช้ และรายละเอียดภายใต้เอกสารคำขอสินเชื่อ หรือ ผลการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น


(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่ อาทิ เลขทะเบียนรถ หมายเลขเครื่อง สี รุ่น กำลังเครื่องยนต์ ปีที่ผลิต เลขไมล์ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของรถยนต์ และข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์


(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ วันที่ใช้บริการ ศูนย์บริการที่ใช้ล่าสุด ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ประวัติการติดต่อ (ระหว่างคุณกับ MMTh) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการที่ใช้หรือการใช้งานรถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง


(ฉ) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความคิดเห็น คำถาม การสอบถาม ข้อร้องเรียน คำตอบสำหรับแบบสอบถาม ความชื่นชอบ ความสนใจ หรืองานอดิเรก และ


(ช) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนาในบัตรประจำตัวประชาชน เชื้อชาติในเอกสารการยืนยันตัวตน และ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า และข้อมูลจำลองม่านตา)


2.2 ข้อมูลที่ MMTh เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ สำหรับการให้บริการ การจัดหาผลิตภัณฑ์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากการที่คุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ผ่านช่องทางการสื่อสารของเรา หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ


(ก) ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ และ/หรือ เสียง


(ข) ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ของอุปกรณ์สื่อสารและยานพาหนะของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลลองจิจูด/ละติจูด ตำแหน่งของเมืองและถนน)


(ค) ข้อมูลสถานะของยานพาหนะหรืออุปกรณ์ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ยานพาหนะ การปฏิบัติการของพารามิเตอร์ การส่งสัญญาณไปถึงและจากและข้ามไปยังซอฟท์แวร์ทั้งหลายที่อยู่ในยานพาหนะของคุณ เช่น เลขไมล์ ความเร็วยานพาหนะ สถานะของประตู สถานะการทำงานของถุงลมนิรภัย หรือรหัสที่บ่งบอกปัญหาเครื่องยนต์


(ง) ข้อมูลการบันทึกเสียง การบันทึกเสียงของการสนทนาโต้ตอบระหว่างคุณกับคอลเซ็นเตอร์ หรือ ตัวแทนผู้ให้บริการลูกค้า และผู้ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน


(จ) ความสนใจ เช่น ผู้จำหน่ายที่คุณเลือก รุ่นรถที่ชอบ สถาบันการเงินที่เลือกใช้ แผนการซื้อยานพาหนะ เหตุผลในการเลือกรถรุ่นใดรุ่นหนึ่ง และเหตุผลในการเลือกผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง


(ฉ) ข้อมูลด้านพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณขับรถ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของคุณ (ซึ่งรวมถึง วันและเวลาที่ใช้ เวลาที่ตอบสนองต่อเพจ ความผิดพลาดในการดาวน์โหลด และข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณดูและข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม) และข้อมูลของเอกสารเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ดำเนินกิจกรรม หรือข้อมูลการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ


(ช) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อยู่ไอพี) ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการปฏิบัติการ ประเภทและเวอร์ชั่นของแพลตฟอร์มปฏิบัติการ การตั้งค่าเขตเวลา คุกกี้ พิกเซล การจราจร และการรายงานด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขององค์กร (เช่น ผู้ใช้แต่ละรายเข้าเว็บไซต์อะไรบ้าง ดาวน์โหลดเอกสารอะไรบ้าง เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย มาตรการป้องกันโดยเกตเวย์ ฯลฯ) ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหา การสร้างเป้าหมายหรือการใช้เอกสารที่ได้รับการคุ้มครองบนเว็บไซต์ เช่น การเปลี่ยนการอนุญาตและข้อมูลของเอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่กระทำกิจกรรมดังกล่าว และ


(ซ) คุกกี้ เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ และวิธีการที่คุณใช้บริการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 5 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลนี้


2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง ตัวแทน/ผู้แทน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ขับขี่รายอื่น ผู้รับประกันภัย พยาน หรือคู่กรณี ซึ่งรวมถึง ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือของบุคคลดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดที่คุณได้ให้ไว้แก่เราในทุกรูปแบบ


ในการให้ข้อมูลของบุคคลที่สามแก่เรา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการกระทำการดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น


แม้ว่าข้อมูลใดภายใต้ข้อ 2. อาจไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถ้ารวมกับข้อมูลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวอาจใช้ระบุตัวตนคุณได้ จึงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน ดังนั้น เราจะปฏิบัติกับข้อมูลนี้โดยใช้มาตรฐานเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เมื่อเราประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือในรูปแบบข้อมูลสถิติซึ่งไม่สามารถระบุตัวคุณได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้บังคับ


3. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอาศัยฐานทางกฎหมายใดเพื่อใช้รับรองกิจกรรมดังกล่าว


MMTh, บริษัทในกลุ่ม และบุคคลที่สามที่อาจกระทำการแทนเรา อาจเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไป โดยอาศัยฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอันได้แก่ (1) ความยินยอมของคุณ (2) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อสัญญากับคุณ สำหรับการริเริ่มหรือการดำเนินการตามสัญญากับคุณ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สาม เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์ของคุณและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) การปฏิบัติตามกฎหมายของเรา (5) ประโยชน์ต่อชีวิต กล่าวคือ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (6) เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องในทางกฎหมายในอนาคต เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


3.1 วัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องมีความยินยอมของคุณ


(ก) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการตลาด การทำการตลาดซ้ำ การสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ จาก MMTh บริษัทในกลุ่ม ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นได้


(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอม ซึ่งได้แก่ ศาสนาของคุณในบัตรประจำตัวประชาชน เชื้อชาติในเอกสารยืนยันตัวตน และข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า และข้อมูลจำลองม่านตา) สำหรับการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน


หากฐานทางกฎหมายคือความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้มาโดยอาศัยความยินยอมของคุณก่อนที่จะถอนความยินยอม


3.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเข้าทำสัญญาและดำเนินการตามหน้าที่ในสัญญาที่มีกับคุณ เพื่อให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการขายยานพาหนะ การใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อรับจองและให้บริการทดลองขับรถแก่คุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อให้บริการและให้ข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณในขณะใช้งานแอปพลิเคชันของเรา (รวมถึงการติดตามทาง GPS) เพื่อให้คุณใช้และเข้าถึงฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ของ MMTh เพื่อประเมินคำขอใช้งานผลิตภัณฑ์ของ MMTh ตามที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งค่าลูกค้าสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ MMTh เพื่อให้การประกันภัยรถยนต์แก่คุณ เพื่อประสานงานหรือดำเนินการจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อส่งจดหมายเตือนให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กระบวนการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน บริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ให้บริการทางการเงิน ให้ส่วนลดสำหรับการขายรถมือสองเมื่อซื้อรถใหม่ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับศูนย์บริการ / ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับการให้บริการ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างทาง (road side assistance) เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน (เช่น ในกรณีที่ถุงลมนิรภัยทำงาน) เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบำรุงรักษาและการจองเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ เพื่อให้บริการบำรุงรักษาหลังการขาย เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอะไหล่ และเพื่อระบุและยืนยันตัวบุคคลก่อนการปฏิบัติตามการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การให้ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของบริการ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรา ซึ่งรวมถึงปัญหาต่างๆ เช่น บั๊ก หรือปัญหาด้านการเชื่อมต่อ เพื่อแจ้งความคืบหน้าต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณและดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือเพื่อตอบกลับคำถามและความคิดเห็นของคุณ เพื่อส่งข้อมูลด้านบริหารจัดการให้แก่คุณ (เช่น การเปลี่ยนแปลงไปยังข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย) เพื่อทำความเข้าใจคำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ MMTh และช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อให้บริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับ MMTh และผลิตภัณฑ์ของ MMTh เพื่อเสนอค่าบริการ และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและบันทึกการบำรุงรักษายานพาหนะ
 • การประกอบธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการเก็บรักษาบันทึกเป็นการภายในเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมสถิติหรือทำรายงานเป็นการภายใน เพื่อวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของเรา เพื่อทำการวิจัยด้านการตลาด การตรวจสอบบัญชี ระบุแนวโน้มหรือแนวทางการใช้งาน ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญการส่งเสริมการขายและโฆษณาของเรา ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อทำการประมวลข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการวิเคราะห์ภายใน เพื่อประเมินการวิเคราะห์ภัยคุกคามในเชิงลึก เพื่อจัดการและบริหารการดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อประสานงานกับฝ่ายจัดการด้านเทคนิคและการรับประกันและฝ่ายจัดการด้านข้อมูล เพื่อทำการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตรวจสอบภายใน และประเมินความเสี่ยง และเพื่อจัดการธุรกิจภายในเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการต่างๆ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อพัฒนาการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึง ช่องทางการสื่อสารของเรา เพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากช่องทางการสื่อสารของเราได้รับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและปรับประสบการณ์และเนื้อหาของช่องทางการสื่อสารตามกิจกรรมของคุณบนช่องทางการสื่อสารของเราจากข้อมูลประวัติการใช้ช่องทางการสื่อสารของเรา เพื่อสร้างรายงานด้านประชากรและการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา เพื่อสร้างรายงานระบบการจัดการตัวแทนขายสำหรับใช้เป็นการภายใน และเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและโฆษณาสำหรับแต่ละบุคคล
 • การสื่อสารด้านการตลาด เพื่อทำการตลาด การทำการตลาดซ้ำ การสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ จาก MMTh บริษัทในกลุ่ม ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตตามความสนใจ/พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและโฆษณาสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อสร้างโฆษณาจากคุกกี้และการติดตามพิกเซล เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และ/หรือ เสียง สำหรับการสร้างเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ และการตลาด (เช่น โพสต์ทางโซเชียลมีเดีย หรือสำหรับการถ่ายทอดสด) เพื่อทำการตลาดโดยอิงกลุ่มเป้าหมายผ่านทางอีเมล/หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อกระจายข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับงานกิจกรรม และเพื่อใช้ข้อมูลของคุณในการโฆษณาความคิดเห็นของลูกค้า
 • การสื่อสารกับคุณ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความสนใจของคุณ เพื่อทำการสำรวจ เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อสอบถามถึงพฤติกรรม ทัศนคติ การรับรู้ ความสนใจ ความต้องการ และอิทธิพลในการตัดสินใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสอบถามความพึงพอใจของคุณกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อเรียกคืนชิ้นส่วน/อะไหล่รถยนต์ เพื่อจัดการนัดหมายลูกค้าเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เพื่อดำเนินการตามคำขอใช้บริการและการยืนยันนัดหมาย เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย และการอ้างสิทธิ์แคมเปญ เพื่อส่งจดหมายให้กับลูกค้าเกี่ยวกับการรับประกัน เพื่อประกาศผู้ชนะกิจกรรม/รางวัลบนแพลตฟอร์ม และเพื่อเก็บบันทึกเกี่ยวกับผู้ชนะกิจกรรม/รางวัลไว้เป็นหลักฐาน
 • เพื่อติดตาม วัดผล และรายงานเกี่ยวกับสถานะของยานพาหนะ การใช้งานต่างๆของผู้ใช้งาน และการใช้บริการ CV เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆ และบริการ CV รวมถึงการส่งเสริมการใช้ฟังก์ชันบางอย่าง เพื่อเสนอสินค้าและบริการอื่นๆ ให้แก่คุณ เพื่อขอรับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับยานพาหนะและการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างที่สุด จัดการ และปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณให้สอดคล้องกับบริการ CV เพื่อดำเนินการและปรับปรุงระบบเชื่อมต่อกลางของเรา (Owner Portal) และเว็บไซต์อื่นๆของ MMTh, แอปพลิเคชัน ความพยายามทางการตลาด (Marketing Efforts) ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและส่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่คุณ ซึ่งรวมถึง การยืนยัน แผ่นพับสำหรับโฆษณา การแจ้งเตือนทางเทคนิค การอัพเดตระบบ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสนับสนุนการใช้งาน และการส่งข้อความจากผู้จัดการระบบ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงที่ตั้งของศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด เพื่อดำเนินกิจกรรมชิงโชค การแข่งขัน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อตอบความคิดเห็น คำถาม การขอข้อมูล และให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ข้อมูล กิจกรรมการแข่งขัน โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข้อเสนอพิเศษ การจัดงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และข่าวสารต่างๆ ของ MMTh และพันธมิตรทางธุรกิจที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เพื่อติดตามและวิเคราะห์กระแสความนิยมของกิจกรรมและลักษณะการใช้งาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ซึ่งรวมถึง ยานพาหนะไร้คนขับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ร่วมกัน เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้งานของคุณ และการดำเนินการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ และจัดบริการช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้ยานพาหนะแก่ลูกค้า เพื่อยืนยันสิทธิ์การซื้อยานพาหนะ หรือโปรแกรมสนับสนุนการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบบริการ CV และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อเชื่อมต่อหรือรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม เพื่อให้เราเข้าใจความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น และจัดการบริการให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม เพื่อจัดการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการจัดกลุ่มที่สำคัญ การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเชื่อมต่อกลางและเว็บไซต์ แอปผลิตภัณฑ์และบริการพลิเคชันอื่นๆของ MMTh เพื่อป้องกันธุรกรรมที่ทุจริตและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ
 • การทำงานและการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารของเรา เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการกับช่องทางการสื่อสารของเรา ฟังก์ชันของช่องทางการสื่อสาร และบริการที่ให้โดยเกี่ยวเนื่องกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่ให้ในช่องทางการสื่อสารของเราให้เป็นมิตรกับผู้ใช้และป้องกันเหตุขัดข้องหรือการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการโจมตีอุปกรณ์และระบบ เพื่อบริหารจัดการและบำรุงรักษาฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการใช้งานวัสดุต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อทำการติดตามคุกกี้และตรวจสอบพฤติกรรมและประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตและบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ช่องทางการสื่อสารและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอให้แก่คุณทำงานได้อย่างปกติ การวัดเรตติ้ง การตรวจสอบการใช้งานและความปลอดภัย และเพื่อตรวจสอบดูแลอะไหล่รถยนต์ที่ได้รับการเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของลูกค้า
 • การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำการวิเคราะห์ที่จำเป็นเพื่อตรวจจับข้อมูลที่ประสงค์ร้ายและทำความเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้จะกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างไรบ้าง เพื่อปรับใช้วิธีการแก้ไขต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบจากการโจมตี เพื่อให้วิธีการแก้ไขและรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดและเป็นปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์มือถือและระบบไอที และอัปเดตโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของเรา
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและการทุจริต และวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ตามภาระผูกพันที่กฎหมายกำหนด สิทธิและหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายและกระบวนการภายใน และเพื่อดำเนินการตามการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่รัฐกำหนด
 • การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือการดำเนินการของเราหรือของบริษัทในกลุ่ม หรือ คุณ หรือ บุคคลอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถขอการเยียวยาหรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเรา เพื่อบังคับใช้หรือบังคับใช้สัญญาการได้รับสิทธิ (license) ในการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ปลายทางและข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อสอบสวนในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายของเราหรือการดำเนินการตามกฎหมาย และในกรณีของการขาย โอน ควบรวม ฟื้นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกัน เราอาจต้องทำการโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามโดยถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม
 • การตรวจจับการทุจริต เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่นๆ และป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ รวมไปถึงการตรวจสอบและการทำบันทึกภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ
 • ชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม


4.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในเครือข่ายของ MMTh เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายข้างต้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจกว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดเฉพาะพนักงานและตัวแทนของ MMTh เท่านั้นโดยอาศัยพื้นฐานของความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล (need-to-know basis)


4.2 นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกเครือข่ายของ MMTh ให้แก่บุคคลต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้


(ก) ภายในกลุ่ม: บริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เนื่องจาก MMTh เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันและแบ่งปันบริการและระบบลูกค้า ซึ่งรวมถึง บริการและระบบที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บริษัทอื่นภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มสามารถอาศัยความยินยอมที่ MMTh ได้รับมาจากคุณ


(ข) พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ MMTh อาจเปิดเผยแก่และได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพันธมิตรทางธุรกิจ ดังกล่าว (เช่น บริษัทประกันภัย สถาบันทางการเงิน บริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ให้บริการทางการเงิน) ซึ่งรวมถึง พันธมิตรของเราที่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่คุณ หรือผู้ที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับเรา หรืออาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรเหล่านี้ให้แก่คุณ


(ค) ผู้จำหน่ายและตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ในบางครั้ง MMTh อาจเปิดเผยและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งที่คุณเลือก หรืออยู่ใกล้กับคุณ เพื่อให้บริการแก่คุณ


(ง) ผู้ให้บริการ / ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ / ผู้รับจ้างช่วง เราอาจใช้บริการของบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นในการให้บริการแทนเราหรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการจากภายนอกของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการวิเคราะห์หรือทำวิจัย เช่น กูเกิล (3) บริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์เชิงสถิติ (4) บริษัทที่ให้บริการสำรวจ (5) บริษัทที่ให้บริการการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (6) ผู้จัดแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาด (7) ผู้ให้บริการด้านการบริหาร และ (8) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์


(จ) ที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งรวมถึง ทนายความ ช่างเทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย


(ฉ) บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สามอื่นๆ หากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือต้องปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย


(ช) โรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัย อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องประโยชน์ของคุณ


(ซ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระหน้าที่ ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจของเรา ทรัพย์สินหรือหุ้น หรือธุรกรรมที่คล้ายกัน ทั้งนี้ บุคคลที่สามในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเราจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


(ฌ) แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ โฆษณา และ/หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และ


(ญ) การใช้ Firebase แอปพลิเคชันใช้บริการของ Firebase ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลของกูเกิล อิงค์ ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 1600 แอมฟิเทียเตอร์ พาร์คเวย์ เมาน์เทนวิว แคลิฟอร์เนีย 94043 สหรัฐอเมริกา ("กูเกิล")


ข้อมูลที่ใช้สำหรับบริการนี้จะผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติและได้รับการประมวลผลเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนจากข้อมูลได้

บริการ Firebase ที่แอปพลิเคชันใช้มีดังนี้

 • บริการเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานของแอปพลิเคชัน (Google Analytics for Firebase)
 • บริการเก็บข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Storage for Firebase)
 • การยืนยันตัวตน (Firebase Authentication)
 • การตรวจจับและแจ้งเตือนแครช (Crashlytics)


หากคุณไม่ประสงค์จะใช้บริการเหล่านี้ คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานที่ไม่ประสงค์ได้โดยผ่านการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน


โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่บุคคลดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


http://firebase.google.com/terms/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://policies.google.com/privacy?hl


(ฎ) การบริการวิเคราะห์ข้อมูล


เราใช้บริการ Google Analytics เพื่อให้บริการวิเคราะห์การใช้งานระบบเชื่อมต่อกลาง (Owner Portal) เว็บไซต์อื่นๆ ของเรา และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ บุคคลที่สามดังกล่าวนี้อาจเก็บข้อมูลของคุณอย่างจำกัด ซึ่งรวมถึงผ่านทางการใช้งานคุกกี้ เราใช้บริการ Google Analytics เพื่อศึกษาประเภทของผู้ใช้งานที่เข้ามาเยี่ยมชมระบบเชื่อมต่อกลาง (Owner Portal) และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อช่วยพัฒนาระบบนั้นๆ ตัวอย่างเช่น Google Analytics ให้บริการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งานให้แก่เรา และรวบรวมและประมวลผลทางสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อกลาง (Owner Portal) และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้เราได้เข้าใจผลตอบรับและความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ ที่อยู่ไอพีของคุณ และกิจกรรมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Google Analytics และวิธีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (รวมถึงวิธีการควบคุมข้อมูลที่ถูกส่งไปที่ Google) ได้ที่: www.google.com/policies/privacy/partners/ และ https://support.google.com/analytics/answer/6004245. คุณสามารถเลือกตัวเลือกการเข้าถึงข้อมูลคุกกี้ของ Google Analytics ได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ หรือดาวน์โหลดตัวเลือกของ Google Analytics แบบแสดงบนหน้าเบราว์เซอร์ได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en


4.3 เท่าที่กฎหมายอนุญาต MMTh จะไม่มีความรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สาม ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เมื่อได้รับคำขอ MMTh จะยืนยันชื่อของบุคคลที่สามแต่ละรายที่ได้รับหรือจะได้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้


4.4 เว้นแต่ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะไม่เปิดเผย ขาย จำหน่ายจ่ายโอน หรือให้เช่าซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากคุณ หรือเพื่อทำธุรกรรมให้กับคุณ เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อทำการตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณก่อน


5. คุกกี้


5.1 คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บถาวร เก็บรวบรวมข้อมูลการนำทางเพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ และเสนอบริการผู้ใช้ตามความสนใจหรือตำแหน่งของผู้ใช้


เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมช่องทางการสื่อสารของเรา โดยการยอมรับการเก็บคุกกี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณโดยการใช้คุกกี้ในประวัติการเรียกใช้งาน โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงจำนวนเพจที่เข้าชม พฤติกรรมการใช้งาน และเวลาที่ใช้ไปในช่องทางการสื่อสารของเรา เราใช้คุกกี้ที่เก็บในการทำให้เว็บไซต์ทำหน้าที่ต่างๆ ได้และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้ เราจะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


5.2 คุกกี้ใช้อย่างไร คุกกี้ที่เราเก็บจากช่องทางการสื่อสารของเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ กล่าวคือ เพื่อให้เว็บไซต์ทำหน้าที่ต่างๆ ได้ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เราเสนอให้คุณทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงบริการออนไลน์ของคุณ เพื่อทำการวัดเรตติ้ง เพื่อตรวจสอบดูแลความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้โฆษณาที่ถูกต้องที่สุดและสอดคล้องกับการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ เพื่อสร้างรายงานภายใน และการโฆษณาในโซเชียลมีเดียและในสื่ออื่นๆ อย่างประสบผลสำเร็จ


คุณสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ได้โดยการเข้าไปที่การตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของคุณและปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจำกัดการเก็บคุกกี้ในอนาคต


6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ


6.1 MMTh ประกอบธุรกิจทั่วโลกและอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในกลุ่มและแฟรนส์ไชส์ในต่างประเทศเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ประเทศที่เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแค่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำได้เมื่อได้รับความยินยอมของคุณ เว้นเสียแต่ว่า เราได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างหาก เพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในบริษัทในกลุ่ม เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ จะอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณ) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ให้สามารถกระทำได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ


6.2 โปรดทราบว่าประเทศดังกล่าว จากมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย อาจไม่มี 'มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่า' ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยกำหนด แม้ว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเปิดเผย และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ดังนั้น หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอเท่ากับมาตรฐานภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนให้กับบุคคลอื่นในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น


7. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


MMTh จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย อาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ด้วย หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต


8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย


MMTh มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและได้รับอย่างปลอดภัย เราใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค องค์กร การบริหารจัดการ และทางกายภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเราเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข ความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ และการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยปราศจากอำนาจ นอกจากนี้ เรายังจะตรวจสอบทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อจำเป็น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อ MMTh ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามกระบวนการและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต


9. หน้าที่ของคุณเกี่ยวกับบริการ CV


คุณมีหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้ครอบครองยานพาหนะและผู้ใช้งานให้ทราบเกี่ยวกับบริการต่างๆ และวิธีการทำงานของบริการเชื่อมต่อรถยนต์ (“บริการ CV”) ว่าระบบทำงานอย่างไร ข้อมูลประเภทใดบ้างที่จะถูกจัดเก็บ (เช่น การจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแชร์อย่างไร และอะไรคือข้อจำกัดของบริการต่างๆ และบริการ CV (เช่น อาจใช้งานไม่ได้ในพื้นที่ห่างไกล) ถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็น การจำกัดเวลา การกำหนดขอบเขตระยะทาง หรือการแจ้งเตือนความเร็ว คุณมีหน้าที่ต้องอธิบายว่าการติดตามยานพาหนะจากระยะไกลจะเกิดขึ้นจากการใช้พารามิเตอร์ตามที่คุณตั้งค่าเอาไว้ คุณตกลงที่จะทำให้ผู้ครอบครองยานพาหนะและผู้ใช้งานตระหนักถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่คุณได้เลือกไว้ ถ้าคุณขาย ให้เช่า หรือโอนสิทธิ์ในยานพาหนะให้บุคคลอื่นโดยตรง มันถือเป็นหน้าที่ของคุณในการแจ้งต่อเจ้าของในลำดับถัดไปให้ทราบถึง บริการ CV บริการต่างๆ (รวมถึง การเก็บข้อมูลของยานพาหนะ และการเก็บข้อมูลต่างๆ) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นอกจากนี้ ก่อนที่คุณจะโอนยานพาหนะไปให้บุคคลอื่น คุณควรลบข้อมูลทั้งหมด (เช่น ข้อมูลการติดต่อ แผนที่ที่อยู่ที่บันทึกเก็บไว้ในยานพาหะ) จากยานพาหนะและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ MMTh เพื่อยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณ ข้อมูลใดๆ ที่คุณไม่ได้ลบออก ผู้ใช้ยานพาหนะต่อจากคุณอาจเข้าถึงได้ โปรดศึกษาวิธีการลบข้อมูลจากระบบของยานพาหนะได้ที่คู่มือประจำรถยนต์


10. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่คุณจะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของคุณ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้


(ก) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนจะให้ข้อมูลตามที่คุณขอ


(ข) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด


(ค) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ


(ง) การคัดค้าน: คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง


(จ) การขอให้ระงับการใช้: คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี


(ฉ) การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ


(ช) การลบหรือทำลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย


(ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ


11. ช่องทางและระยะเวลาการดำเนินการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


สิทธิ

ช่องทางการของใช้สิทธิ

ระยะเวลา

การเข้าถึง

MMTh Call Center

30 วัน

การแก้ไขให้ถูกต้อง

MMTh Call Center

7 วัน

การโอนย้ายข้อมูล

MMTh Call Center

30 วัน

การคัดค้าน

MMTh Call Center

30 วัน

การขอให้ระงับการใช้

MMTh Call Center

30 วัน

การถอนความยินยอม

MMTh Call Center

7 วัน

การลบหรือทำลายข้อมูล

MMTh Call Center

30 วัน


12. รายละเอียดการติดต่อเรา


ถ้าคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณตามที่ระบุด้านบน หรือถ้าคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่


12.1 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของ MMTh (Call Center)

 • ที่อยู่: 2525 เอฟวายไอเซ็นเตอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

รายละเอียดติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-079-9500 (ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ที่อยู่อีเมล customer.plus@th.mitsubishi-motors.com


12.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

 • ที่อยู่: 2525 เอฟวายไอเซ็นเตอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

รายละเอียดติดต่อ

 • ที่อยู่อีเมล : dpo.mmth@th.mitsubishi-motors.com