เหตุผลในการตัดสินใจซื้อรถของท่าน
ระยะเวลาในการพิจาณาซื้อรถ
โปรโมชั่นที่ท่านชื่นชอบเพื่อพิจารณาการตัดสินใจซื้อ