กิจกรรม "มิตซูบิชิ ลุ้นโชค x2" ลงทะเบียนลุ้นโชค ถอยรถลุ้นทอง วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

  • โชคชั้นที่ 1 ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล (เมื่อลงทะเบียนภายใน 30 มิ.ย. 63)
  • โชคชั้นที่ 2 ลุ้นรับทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และทองคำรูปพรรณมูลค่า 20,000 บาท 20 รางวัล (เมื่อลงทะเบียน และซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ภายใน 30 มิ.ย. 63)

อ่านเงื่อนไข และรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ด้านล่าง

ระยะเวลาในการพิจารณาซื้อรถ*

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม “มิตซูบิชิ ลุ้นโชค x2”


1. กิจกรรมชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ตามมใบอนุญาตเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ และ ๒๔/๒๕๖๓ ออกให้ ณ อำเภอลำลูกกา โดยลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิลุ้นรับของรางวัล ดังต่อไปนี้:

“โชคชั้นที่  1”

  • บัตรเติมน้ำมันมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

“โชคชั้นที่  2”

  • ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 57.65 กรัม มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
  • ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 11.30 กรัม มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 121 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ราคาทองคำเป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จแล้ว (หากมี) ราคาซื้อขายทองคำ 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่  23  เมษายน 2563 ราคาบาทละ 26,150 บาท  


2. สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้นนี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
    2.1. เพื่อรับสิทธิลุ้นโชคชั้นที่ 1 ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.mitsubishi-motors.co.th/th/campaigns/luckydraw-register หรือ ผ่านทางโฆษณาใน Facebook ของบริษัท ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
    2.2. เพื่อรับสิทธิลุ้นโชคชั้นที่ 2  ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 2.1 และซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ลูกค้าต้องรับรถยนต์ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563


3.  บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม มิตซูบิชิ แจกโชค 2 ชั้น โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิลุ้นโชคทั้ง 2 ชั้น เพียงท่านละ 1 สิทธิตลอดระยะเวลาของกิจกรรม


4. ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น


5. บริษัทถือว่า ลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ


6. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ  บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา และ/หรือ มารดาเดียวกัน บุตร คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

       
7. ลูกค้าที่ซื้อในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) ธุรกิจรถเช่า (Leasing) หรือรถยนต์ที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

   
8. ในการจับรางวัลสำหรับโชคชั้นที่ 1 บริษัทจะจัดทำรายชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วนและรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล  

สำหรับรางวัลโชคชั้นที่ 2 บริษัทจะจัดทำรายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์  และหมายเลขตัวถังรถยนต์ (คันที่ออกรถ) ของลูกค้า ลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.  สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด  เลขที่ 2/88 หมู่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด


9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดไว้


10. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ได้แก่
Website: http://www.mitsubishi-motors.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH


11. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

 

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
    1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)                
    2) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล    
    3) สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ และ/หรือ หลักฐานการซื้อและรับรถยนต์ (เฉพาะกรณีการรับโชคชั้นที่ 2)


2. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล


3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล


4. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


5. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้


6. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล บริษัทถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป หากรายชื่อสำรองไม่มารับของรางวัลภายในเวลาที่บริษัทกำหนดถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ และบริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป

 
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center  02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

 

นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนด (โปรดระบุ)*
ข้าพเจ้าได้อ่าน และทำความเข้าใจข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ และรับทราบข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล