บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

1. คำแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") อธิบายวิธีการที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "MMTh/MEC" "เรา" หรือ "ของเรา") เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ของผู้สมัครงาน พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ อดีตพนักงาน พนักงานเกษียณอายุ พนักงานชาวต่างชาติ (Expatriates) ผู้ฝึกงาน ผู้ให้คำปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยด้านเทคนิค ("คุณ" หรือ "ของคุณ") ซึ่งรวมถึงข้อมูลของบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าต่อหน้า จากสถานที่ประกอบกิจการของเรา มหกรรมจัดหางาน/งานอีเว้นท์ ทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการด้านข้อมูล (call center) ทางออนไลน์ผ่านทางอีเมล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ Facebook หรือ Line) เว็บไซต์ของเรา https://www.mitsubishi-motors.co.th/th และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์”) ช่องทางอื่นๆ และจากกระบวนการคัดเลือกพนักงานประการอื่น ในระหว่างจ้างงาน/จ้างบริการระหว่างเรากับคุณหรือหลังจากนั้น เช่น เพื่อเป็นไปตามสัญญาจ้างงานหรือสัญญาจ้างบริการระหว่างเรากับคุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ช่องทางการสื่อสาร")

1.3 เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลปัจเจกชนที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายนี้)

1.4 MMTh/MEC มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับความคุ้มครอง และเพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อใช้บังคับแทนเป็นครั้งคราว) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่เราเข้าไปและมุ่งหมายจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ (“กฎหมายที่ใช้บังคับ”) MMTh/MEC จะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น

1.5 โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของ MMTh/MEC เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับคุณมีความจำเป็นสำหรับสัญญาจ้างงาน/สัญญาจ้างบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การต่อสัญญาของคุณ หรือมีความจำเป็นตามกฎหมาย หากคุณไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างงานหรือจ้างบริการแก่คุณได้

1.6 โดยทั่วไปแล้วการทำงานของเรา ไม่มุ่งเน้นที่ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ดังนั้น หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นคนไร้ความสามารถ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีสิทธิตามกฎหมาย และคุณต้องการเข้าทำสัญญาจ้าง/สัญญาจ้างบริการกับเรา คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนติดต่อเราหรือก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราไม่มีความตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากเราทราบอยู่แล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย

1.7 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 MMTh/MEC สงวนสิทธิ์ โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ และปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว MMTh/MEC จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบและในลักษณะที่เหมาะสมถึงการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (เช่น จัดส่งนโยบายที่แก้ไขให้แก่คุณผ่านทางอีเมล หรือประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่องทางการสื่อสารของเรา)

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมจากคุณหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือ ผ่านทางบริษัทแม่ บริษัทในเครือของบริษัทแม่ บริษัทย่อยของบริษัทแม่ หรือจากบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา (“บริษัทในกลุ่ม” หรือ “กลุ่ม”) ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้ให้บริการภายนอก และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบุคคลที่สาม บริษัทจัดหางาน หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลอื่นใด เช่น อดีตพนักงาน บุคคลอ้างอิง หรือจากข้อมูลสาธารณะอื่นๆ

โดยที่ลักษณะของการทำงานร่วมกัน ขอบเขต/ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับจากเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดเกี่ยวกับคุณ และ/หรือบุคคลอื่นใดตลอดระยะเวลาสัญญาการจ้างงานหรือสัญญาจ้างบริการระหว่างคุณกับเรา

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้กับเราด้วยการสื่อสารกับเราผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(ก) ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร รายละเอียด และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนพาหนะ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประกันสังคม และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ระบุตัวตนในลักษณะที่คล้ายกัน หมู่เลือด ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ บันทึกเสียงจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือบันทึกเสียงจากการโทรศัพท์กับ MMTh/MEC หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ลายมือชื่อ รายละเอียดการศึกษา หรือคุณสมบัติ (ซึ่งรวมถึง ประวัติโดยย่อหรือประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (resume and curriculum vitae)) จดหมายแนะนำหรือจดหมายอ้างอิง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความถนัดด้านภาษา หรือความสามารถอื่น ประสบการณ์การทำงาน (ซึ่งรวมถึง ตำแหน่งงาน สถานะการจ้างงาน ประวัติการทำงานที่ผ่านมา ชื่อนายจ้าง ที่อยู่นายจ้าง ลักษณะของธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย และอายุงานปัจจุบัน) และข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันให้แก่เราซึ่งอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ (ทั้งที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ถาวร) รหัสไปรษณีย์ ชื่อผู้ใช้ในโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Line และ Instagram) และอีเมล

(ค) ข้อมูลการทำงาน เช่น วันที่เริ่มทำงาน วันสิ้นสุดวันทดลองงาน ตำแหน่งงาน ลำดับขั้นของตำแหน่ง ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ รหัสพนักงาน รายละเอียดงาน ความประพฤติ ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลการวัดระดับ ประวัติการทำงาน สำเนาเอกสารสัญญาจ้างงาน ชุดเอกสารเงินเดือน รายงานการหักเงินเดือน ข้อมูลการเข้างาน การลา วันที่ลาออก บันทึกการฝึกอบรม ใบรับรองการฝึกอบรม ประกาศนียบัตรอื่นๆ และข้อมูลอื่นใดที่ได้รับในระหว่างการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก และเหตุผลที่ลาออก

(ง) ข้อมูลการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ รายละเอียดด้านภาษี จำนวนเงินและรายละเอียดการออมทรัพย์/การกู้ยืมเงิน/การลงทุน เลขบัญชีเงินกู้ยืม และเบี้ยประกันภัย

(จ) ข้อมูลค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินเดือนของคุณ การจ่ายเงิน สิทธิประโยชน์ สลิปเงินเดือน แพ็กเกจเงินเดือน ข้อมูลการหักภาษี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินคืน (ซึ่งรวมถึง โรงพยาบาลที่ใช้ ประเภทของการเจ็บป่วยเพื่อเบิกรักษาค่าพยาบาล) วันที่เริ่มและวันสุดท้ายของการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อัตราเงินสะสมเข้ากองทุนและการเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าของขวัญจับฉลากวันปีใหม่ และข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย

(ฉ) ข้อมูลเชิงเทคนิค ที่ MMTh/MEC เก็บรวบรวมจากการใช้ระบบอีเมลของเรา เช่น เนื้อหาการสื่อสารทางอีเมล วันและเวลาในการโต้ตอบอีเมล

(ช) ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งยานพาหนะ และ/หรือ อุปกรณ์ และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลลองจิจูด/ละติจูด ตำแหน่งของเมือง และถนน)

(ซ) พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ เช่น ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ยานพาหนะ พฤติกรรมการเหยียบเบรก

(ฌ) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความคิดเห็น คำถาม และข้อสงสัย ข้อร้องเรียน คำตอบสำหรับแบบสอบถาม ความชื่นชอบ ความสนใจ หรืองานอดิเรก และ

(ญ) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น

 • ศาสนา ซึ่งถูกระบุอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน
 • เชื้อชาติ
 • ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ข้อมูลการตั้งครรภ์ โรงพยาบาลที่ใช้บริการ ประเภทของอาการเจ็บป่วย ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จ ผลการตรวจแอลกอฮอล์ และผลการทดสอบยาเสพติดในปัสสาวะ)
 • ความพิการ
 • ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ)
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลพันธุกรรม

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น คู่สมรส ทายาท บุตรบุญธรรม ผู้อยู่ในอุปการะ บุพการี พี่น้อง ญาติ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งรวมถึง ชื่อ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลเพื่อการติดต่อ สถานะความสัมพันธ์กับคุณ ประวัติการศึกษา ข้อมูลบัญชีธนาคาร เอกสารการระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล (ซึ่งรวมถึง บัตรประจำตัวประชาชน) และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบุคคลใดที่คุณได้ให้ไว้แก่เราในทุกรูปแบบ

ในการให้ข้อมูลของบุคคลที่สามแก่เรา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการกระทำการดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น

แม้ว่าข้อมูลใดภายใต้ข้อ 2. อาจไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถ้ารวมกับข้อมูลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวอาจใช้ระบุตัวตนคุณได้ จึงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน ดังนั้น เราจะปฏิบัติกับข้อมูลนี้โดยใช้มาตรฐานเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เมื่อเราประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือในรูปแบบข้อมูลสถิติซึ่งไม่สามารถระบุตัวคุณได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้บังคับ

3. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอาศัยฐานทางกฎหมายใดเพื่อใช้รับรองกิจกรรมดังกล่าว

MMTh/MEC บริษัทในกลุ่ม และบุคคลที่สามที่อาจกระทำการแทนเรา อาจเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไป โดยอาศัยฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอันได้แก่ (1) ความยินยอมของคุณ (2) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อสัญญากับคุณ สำหรับการริเริ่มหรือการดำเนินการตามสัญญากับคุณ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สาม เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์ของคุณและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) การปฏิบัติตามกฎหมายของเรา (5) ประโยชน์ต่อชีวิต กล่าวคือ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (6) เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องในทางกฎหมายในอนาคต เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 วัตถุประสงค์ที่ต้องมีความยินยอมของคุณ

(ก) กิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอม ซึ่งได้แก่

 • ศาสนา (ซึ่งถูกระบุอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน) สำหรับการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน เพื่อการให้สวัสดิการแก่พนักงาน/ลูกจ้าง เพื่อการจัดเตรียมอาหารและอำนวยความสะดวกในระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อการอนุมัติการลาหยุดทางศาสนา
 • เชื้อชาติ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการรับเข้าทำงาน
 • ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการพิจารณาอาชีวอนามัยรวมถึงการตัดสินใจเรื่องความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อการให้สวัสดิการประกันภัยแบบกลุ่ม การเบิกค่ารักษาพยาบาล และเพื่อการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
 • ความพิการ เพื่อประกอบการพิจารณาการรับเข้าทำงาน
 • ข้อมูลชีวภาพ เพื่อการให้สิทธิเข้าหรือออกอาคารและบริเวณโดยรอบ และการเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ประวัติอาชญากรรม เพื่อการตรวจสอบประวัติภูมิหลัง
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน เพื่อการประกอบกิจกรรมหรือการจัดการที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลพันธุกรรม เพื่อการพิจารณาอาชีวอนามัยรวมถึงการตัดสินใจเรื่องความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อการให้สวัสดิการประกันภัยกลุ่ม และเพื่อการเบิกค่ารักษาพยาบาล

(ข) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับประเทศไทยและตามกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการขอความยินยอม

(ค) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร

เพื่อทำการตลาด การทำการตลาดซ้ำ การสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ จาก MMTh และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นได้ หากฐานทางกฎหมายคือความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาโดยอาศัยความยินยอมของคุณก่อนที่จะถอนความยินยอม

3.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(ก) หากคุณเป็น ผู้สมัครงาน เราอาจใช้ฐานทางกฎหมายที่กล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • เพื่อการประมวลผลเอกสารการสมัครฝึกงาน งานชั่วคราว หรือจ้างงาน
 • เพื่อการรับ และการพิจารณาเอกสารการสมัครของคุณ
 • เพื่อการระบุตัวตน และยืนยันตัวตนของคุณ
 • เพื่อการจัดสอบ หรือการจัดสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการประเมินผลการทดสอบและผลการปฏิบัติงาน
 • เพื่อการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครของคุณ
 • เพื่อการตรวจสอบประวัติภูมิหลัง
 • เพื่อการติดต่อนายจ้างเดิมหรือนายจ้างในปัจจุบัน หรือบุคคลอ้างอิงเพื่อการอ้างอิง
 • เพื่อการติดต่อคุณในกรณีใดๆ ที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพื่อการติดต่อรายชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 • เพื่อการกำหนดอัตราอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นเหมาะสมของคุณ
 • เพื่อการจัดทำรายงานให้บุคคลที่สามตามคำขอของคุณ (ตัวอย่างเช่น เพื่อการส่งผลการฝึกงานไปยังสถานศึกษาของคุณ)

(ข) หากคุณเป็น พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ อดีตพนักงาน พนักงานเกษียณอายุ พนักงานชาวต่างชาติ (Expatriates) ผู้ฝึกงาน ผู้ให้คำปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยด้านเทคนิค เราอาจใช้ฐานทางกฎหมายที่กล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • การจ้างงาน/จ้างบริการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันหรือการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างงานหรือจ้างบริการระหว่างเรากับคุณ เพื่อการตรวจสอบประวัติภูมิหลัง ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับนายจ้างเดิมหรือบุคคลอ้างอิงของคุณ เพื่อการดำเนินการรับเข้าทำงาน เพื่อการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคุณ เพื่อการให้สิทธิเข้าหรือออกบริเวณอาคาร เพื่อการออกบัตรพนักงาน เพื่อการจัดการอบรมใดๆ ที่จำเป็น เพื่อการเก็บบันทึกการฝึกอบรม ใบรับรองการฝึกอบรม ประกาศนียบัตรอื่นๆ เพื่อการประเมินผลการทำงาน เพื่อการตรวจสอบแอลกอฮอล์ เพื่อการทดสอบยาเสพติดในปัสสาวะ และการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินเรื่องการขอที่จอดรถ
 • การสื่อสารกับคุณ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับคุณเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อการติดต่อผู้อยู่ในอุปการะ ครอบครัว หรือผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรณีฉุกเฉิน
 • การให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เพื่อการทำจ่ายเงินเดือน เพื่อการจ่ายเงินโบนัส เพื่อการให้สิทธิประโยชน์ เพื่อการสร้างรหัสการจ่ายเงิน เพื่อการเบิกชำระเงินคืน (เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีสิทธิเบิกชำระคืน) เพื่อให้รางวัลการเกษียณอายุ เพื่อการจ่ายค่าชดเชย หรือเงินชดเชย เพื่อให้การประกันภัย เพื่อให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการให้การเดินทางเพื่อธุรกิจ และการอำนวยความสะดวกในการจัดการ เพื่อการตั้งมาตรฐานเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ร่วมกับองค์กรในลักษณะเดียวกัน
 • การดำเนินธุรกิจ เพื่อการบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูลพนักงานหรือข้อมูลลูกจ้าง เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับการใช้ระบบอีเมลของเราเพื่อการจัดการระบบอีเมลอย่างมีประสิทธภาพ เพื่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตัดสินใจใดๆ ของ MMTh/MEC และบริษัทในกลุ่มในระดับสากลที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานระบบของเราเป็นไปตามนโยบายหรือกระบวนการภายในของเรา เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่หรือภาระผูกพันตามสัญญาของเรากับบุคคลที่สามใดๆ เพื่ออนุญาตให้เราบริหารและจัดการการดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปในวิธีที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มในระดับสากล เพื่อการรักษาระดับการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการภายในของเรา เพื่อทำการสำรวจ เพื่อการออกจดหมายเชิญชวนแก่พนักงานจากต่างประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือพนักงานจากต่างประเทศในกระบวนการเข้าเมือง เพื่อให้การช่วยเหลือพนักงานที่ไปทำงานต่างประเทศ และเพื่อการจัดการทางวินัยและกระบวนการร้องเรียน
 • การสื่อสารด้านการตลาด เพื่อทำการตลาด การทำการตลาดซ้ำ การสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ จาก MMTh และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและโฆษณาสำหรับแต่ละบุคคล และเพื่อกระจายข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับงานกิจกรรม
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามภาระผูกพันที่กฎหมายกำหนด สิทธิ และหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายและกระบวนการภายใน และเพื่อดำเนินการตามการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่รัฐกำหนด
 • การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเรา เพื่อการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือการดำเนินการของเราหรือของบริษัทในกลุ่ม หรือคุณ หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถขอการเยียวยาหรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเรา เพื่อบังคับใช้หรือใช้สัญญา หรือการสอบสวนในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายของเรา หรือการดำเนินการตามกฎหมาย และในกรณีของการขาย โอน ควบรวม ฟื้นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกัน เราอาจต้องทำการโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามโดยถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม
 • การตรวจจับการทุจริต เพื่อพิสูจน์ตัวตน เพื่อป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม หรือการทุจริต
 • ชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม

4.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในเครือข่ายของ MMTh/MEC เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายข้างต้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยอาศัยพื้นฐานของความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล (need-to-know basis)

4.2 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกเครือข่ายของ MMTh/MEC ให้แก่บุคคลต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

(ก) ภายในกลุ่ม: บริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เนื่องจาก MMTh/MEC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันและแบ่งปันบริการและระบบทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มสามารถอาศัยความยินยอมที่ MMTh/MEC ได้รับมาจากคุณ

(ข) พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา (เช่น บริษัทจัดหางาน บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน บริษัทที่เกี่ยวกับการให้เช่า ผู้ให้บริการด้านการเงิน สหกรณ์ บริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์)

(ค) ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ในบางครั้ง MMTh/MEC อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตามที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับเราในเชิงการจ้างงาน หรือการจ้างบริการ

(ง) ผู้ให้บริการ / ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ / บริการ / ผู้รับจ้างช่วง เราอาจใช้บริการของบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นในการให้บริการแทนเราหรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเราในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างงานหรือการทำงาน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ หรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/ผู้ให้บริการภายนอกของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการวิเคราะห์หรือทำวิจัย (3) ผู้ให้บริการจัดการบัญชีเงินเดือน (4) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือบริการคลาวด์ (5) ผู้ให้บริการการเรียน การสอน การจัดอบรม (6) ผู้ให้บริการด้านการแพทย์/สาธารณสุข (7) บริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์เชิงสถิติ (8) บริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจ (9) ผู้จัดกิจกรรม (10) ผู้ให้บริการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันและผู้ให้บริการภายนอกอื่นที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของเรา

(จ) ที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งรวมถึง ทนายความ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษี และผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา หรือการต่อสู้หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเรา

(ฉ) บุคคลที่สามตามกฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเขต สถานทูต และ/หรือ หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สามอื่นๆ หากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือต้องปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

(ช) โรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัย อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องประโยชน์ของคุณ

(ซ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระหน้าที่ บุคคลที่ 3 ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจของเรา ทรัพย์สินหรือหุ้น หรือธุรกรรมที่คล้ายกัน ทั้งนี้ บุคคลที่สามในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเราจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(ฌ) แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ โฆษณา และ/หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

4.3 ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต MMTh/MEC จะไม่มีความรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สาม ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

4.4 เว้นแต่ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะไม่เปิดเผย ขาย จำหน่ายจ่ายโอน เช่าหรือให้เช่าซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากคุณ หรือเป็นการทำเพื่อได้ธุรกรรมที่มีอยู่กับคุณเสร็จสมบูรณ์

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

5.1 MMTh/MEC ประกอบธุรกิจทั่วโลกและอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในกลุ่มและแฟรนไชส์ในต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ประเทศที่เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแค่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำได้เมื่อได้รับความยินยอมของคุณเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าจะอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณ) หรืออาศัยข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้สามารถกระทำได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากคุณ

5.2 โปรดทราบว่าประเทศดังกล่าว จากมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย อาจไม่มี ‘มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่า’ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยกำหนด แม้ว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเปิดเผย และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ดังนั้น หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอเท่ากับมาตรฐานภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนให้กับบุคคลอื่นในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น

6. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

MMTh/MEC จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย อาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ด้วย หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบ หรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

MMTh/MEC มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและได้รับอย่างปลอดภัย เราใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค องค์กร การบริหารจัดการ และทางกายภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเราเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข ความเสียหาย และการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ นอกจากนี้ เรายังจะตรวจสอบทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อจำเป็น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อ MMTh/MEC ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามกระบวนการและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

8. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่คุณจะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของคุณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้

(ก) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนจะให้ข้อมูลตามที่คุณขอ

(ข) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(ค) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ

(ง) การคัดค้าน: คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(จ) การขอให้ระงับการใช้: คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี

(ฉ) การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ

(ช) การลบหรือทำลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ

9. ช่องทางและระยะเวลาการดำเนินการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ

ช่องทางการขอใช้สิทธิ

ระยะเวลาการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิ

การเข้าถึง

สำนักกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

30 วัน

การแก้ไขให้ถูกต้อง

สำนักกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

7 วัน

การโอนย้ายข้อมูล

สำนักกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

30 วัน

การคัดค้าน

สำนักกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

30 วัน

การขอให้ระงับการใช้

สำนักกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

30 วัน

การถอนความยินยอม

สำนักกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

7 วัน

การลบหรือทำลายข้อมูล

สำนักกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

30 วัน

10. รายละเอียดการติดต่อเรา

ถ้าคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณตามที่ระบุด้านบน หรือถ้าคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่

10.1 สำนักกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (HR) สำหรับ MMTh/MEC

 • ที่อยู่

Ø สำนักงานใหญ่: เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

Ø แหลมฉบัง: นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 199 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย

 • รายละเอียดติดต่อ

Ø เบอร์โทรศัพท์: สำนักงานใหญ่ โทร 0-2079-9064, 0-2079-9108

แหลมฉบัง โทร 0-3849-8260

Ø อีเมล: สำนักงานใหญ่ yada.promploy@th.mitsubishi-motors.com, wilailuk.bongkochpreechapanich@th.mitsubishi-motors.com

แหลมฉบัง uraiwan.jamduang@th.mitsubishi-motors.com

10.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

 • รายละเอียดติดต่อ

Ø ที่อยู่: เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

Ø อีเมล: dpo.mmth@th.mitsubishi-motors.com