ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. คุณเฉลิมพล ผาติวิกรานต์
2. คุณรัสดา สิงห์ไกร
3. คุณเรไร นกเต้า

รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. คุณพงษ์ศักดิ์ อนันทะศรี
2. คุณสาธุ นาคสนอง
3. คุณไตรเทพ ด้วงช้าง
4. คุณวิไลวรรณ คะเรรัมย์
5. คุณจตุพล ลักษณ์มณี
6. คุณตระกูล โตประสิทธิ์
7. คุณสัมฤทธิ์ หล่ำจรูญ
8. คุณจินตณา คำลิขิต
9. คุณพรทิพย์ ชีพเพียรพิชิต
10. คุณวรรณา แก้วอบเชย
11. คุณขนิษฐา ลูกอินทร์
12. คุณถาวร พิทักษ์
13. คุณสุธรรม สุดจิตร
14. คุณเศรษฐสิษฐ์ เส็งเอี่ยม
15. คุณประเชิญ จันทร์สวาท
16. คุณสุกัลยา สุขสมัย
17. คุณประกาย ชัยประเสริฐ
18. คุณเทวัณ ตุ้มเที่ยง
19. คุณวายุ รู้กิจนา
20. คุณทรงกลด รุ่งมี
21. คุณศิระวิทย์ พัดพรม
22. คุณวิรัตน์ บุญสนธิ
23. คุณธัญนก ฤทธิ์รักษา
24. คุณมยุรี จันทะผล
25. คุณภัทรพล เมฆอากาศ
26. คุณกาญจนา ปิติยะ
27. คุณสมพาน ลือขจร
28. คุณยินดี บุญกำเนิด
29. คุณศิริวิมล เหลืองอ่อน
30. คุณภาวนียา เอมอ่อน
31. คุณกนกพร เพิ่มสุข
32. คุณปราโมทย์ รัตนพันธุ์
33. คุณสุกัญญา ช่างสนั่น
34. คุณจิรพงศ์ ใจจิต
35. คุณนิรุจ หีมหลี
36. คุณมณทิรา คงถาวร
37. คุณเกษรา ท้วมเสมา
38. คุณพิภพ ชูแก้ว
39. คุณสายชล ยังจิตร
40. คุณสุปาณี ศรีสมัย

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด