ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. คุณดนัย บำรุง
2. คุณวิทูร ชูจิต
3. คุณเมทินี ดวงจันทร์

รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. คุณไพรวัลย์ กุมผัน
2. คุณปภาวนิน ไพฑูรย์
3. คุณจุมพล อยู่ดี
4. คุณสมหมาย แซ่ตั้น
5. คุณประนอม ทองคง
6. คุณเกียรติพงษ์ บุญวาร
7. คุณจารุรัตน์ ฤทธิเดช
8. คุณสุขดำรงค์ นพกูลวงศ์
9. คุณสมพร ห่วงเพชร
10. คุณพัชร บัวหงษ์
11. คุณอุกฤษณ์ วิเศษวิสัย
12. คุณเนตรนภา ปานเมือง
13. คุณจินดา หมื่นสนิท
14. คุณกรกมล บุญแก้ว
15. คุณซากูรา แวดอเล๊าะ
16. คุณเชิดศักดิ์ เตชะมณีสถิตย์
17. คุณพยัพ เนตรสังข์
18. คุณสมยศ จันทร์สุขโข
19. คุณนิพนธ์ ธนิกกุล
20. คุณสุดาทิพย์ บุญมี
21. คุณคำวรรณ ชมภูพาน
22. คุณธาลินี สิงห์เปรม
23. คุณนิยม คงคาสวัสดิ์
24. คุณนิวัฒน์ เดชพรม
25. คุณธิติมา ถนอมพงษ์
26. คุณนภัสวรรณ์ กิจพงษ์ศรี
27. คุณธิดารัตน์ ปัดไธสง
28. คุณสุชาติ ทองเจริญ
29. คุณปิยมาศ วงษ์แก้ว
30. คุณพรหมลิขิต อุ่นหล้า
31. คุณวรวิทย์ โลกเชษฐ์
32. คุณสมลักษณ์ เรืองรูป
33. คุณยุวดี ผูกดวง
34. คุณโสภิตา นิ่มเรือง
35. คุณกานติมา สืบศรี
36. คุณเอนก อินทร์รุ่ง
37. คุณดวงรัตน์ ทองมาก
38. คุณพจนา เจสะขา
39. คุณบีบีอาซีรา เจ๊ะอูมา
40. คุณมินตรา เอื้อเฟื้อ

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ