ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

1. คุณธีรยุทธ ไหลวัฒนา

คุณธีรยุทธ ไหลวัฒนา

2. คุณจิรศักดิ์ แซ่พั่ว

คุณสโรชา ขุนทองจันทร์

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

1. คุณเกรียงศักดิ์ อินทวงศ์

คุณธนพงษ์ อินทวงศ์

2. คุณแฉล้ม ยิ้มสามเสน

คุณขนิษฐา ชัยจิตติประเสริฐ

3. คุณเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

คุณนิกร รวมสุขนิรันดร

4. คุณเปมิกา อาจศัตรู

คุณจำเนียร อาจศัตรู

5. คุณเพ็ญณภา โพธิ์มี

คุณชนัญชิดา โพธิ์อยู่

6. คุณไสว หาญชะนะ

คุณนุชนารถ หาญชะนะ

7. คุณกาญจนา เอมสิงห์

คุณเจริญ เอมสิงห์

8. คุณคำนึง แสนโชติ

คุณเหรียญ แก้วหานาม

9. คุณจรัญ สหัสนฤภัยพงษ์

คุณกัลลิกา สหัสนฤภัยพงษ์

10. คุณทัศนะ รอบคอบ

คุณปิยะดา รอบคอบ

11. คุณธนเดช บุญเรือง

คุณไพรัตน์ ชุมนุมเพชรทอง

12. คุณธนภัทร สุขมงคล

คุณมลฤดี โต๊ะงาม

13. คุณบุณยกร กำไรเกศมาลา

คุณกฤติเดช กำไรเกศมาลา

14. คุณบุษกร จำปาทอง

คุณสุวรรณี จรัสจักรวาฬ

15. คุณปิติชัย จรัลรัตนกุล

คุณชิตชัย จรัลรัตนกุล

16. คุณพายุศักดิ์ แสงทอง

คุณเกียรติศักดิ์ แสงทอง

17. คุณพิชญา สุขวาณิชย์

คุณกาญจนา เรือนสติ

18. คุณพิมลพร วงษ์ชาลี

คุณศราวุธ โพนทอง

19. คุณมนูญ กองเงิน

คุณศรีวรรณ กองเงิน

20. คุณรพี จันทร์ศรี

คุณวัชระ จันทร์ศรี

21. คุณวิภาดา วงษ์ทอง

คุณทิพย์สุดา วงษ์ทอง

22. คุณวีรวัฒน์ ชารีรมณ์

คุณดิษยารินทร์ วุฒิวงศ์ไตรเดช

23. คุณศักยะ ปรมางกูร

คุณพิชญาภา เที่ยงล้ำ

24. คุณศิริรัตน์ นุ่นสังข์

คุณอนุศักดิ์ นุ่นสังข์

25. คุณสมบัติ เมืองคำ

คุณอภิญญา เมืองคำ

26. คุณสรวิศ ภูนากรม

คุณอานนท์ ภูนากรม

27. คุณสาริศา รัตนสุข

คุณช้าง รัตนสุข

28. คุณศิริวิมล พลหินลาด

คุณปาริชาติ สุขะ

29. คุณอมร ผิวเกลี้ยง

คุณอินท์ชลิตา พูลสวัสดิ์

30. พ.อ. ธนาวุฒิ จินโต

คุณณัฐธันยา จินโต

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ