ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

ผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัล

คุณ บัณฑูรย์ วงษ์บัณฑูรย์

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

- ผู้ที่ได้รับรางวัล ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,400 บาท จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร FYI Center Tower 2525 อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ และประสงค์ให้ผู้อื่นรับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจให้รับรางวัลแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

- อนึ่ง ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ณ วันที่รับของรางวัล และรางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเองทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 7 วัน ผ่านทาง Inbox Facebook ของบริษัท: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563
รับ Gift Voucher มูลค่า 200 บาท 100 รางวัล

1. วิชัย วิทยเตชะกุล

2. ญาณกร แก้วประไพ

3. ปราณปรียา จูเจ้ย

4. ปุลชาครีย์ ภู่สำลี

5. อโนชา สามัคคี

6. อาทิตย์​ ธนวณิชย์​วร​ชัย​

7. ขจรศักดิ์ รธนิธย์

8. ศิลปสมบูรณ์ โกละกะ

9. ณัฐกฤตา แก้วพิจิตร

10. วิชัย คูสุวรรณ

11. วราภรณ์ ลือศักดิ์โสภณ

12. ชุตาภา กุลปิยะ

13. อดิศร อ้ายแก้ว

14. สุจิตรา ลีลามะลิ

15. สัญญลักษณ์ อย่างธารา

16. VICHA LAPNUMPA

17. Wassana Busayarat

18. อุดมโชติ อิ่มอ่อน

19. ไชยรัตน์ ระหงษ์

20. สุพัตรา สุตะวงศ์

21. อุทัยวรรณ ไชยะกุล

22. นายบุญเลิศ เพิ่มพูล

23. วรรณวิภา จันทร์​งาม​

24. อภิศักดิ์ เรืองสุข

25. ประไพศรี อินทร์สนิท

26. รัตนวรรณ นันทเกษตร

27. ดาอี ปิ่นทองคำ

28. ฟ้ารุ่ง สวัสดี

29. ยุทธพร จรรยาจรัสพร

30. รัชนีวรรณ อ่อนนวน

31. กฤตพร ช่างทอง

32. ศุภกิจ ธารดำรงค์

33. วิเวก บุญทอง

34. ประไพ วิทยเตชะกุล

35. วรายุทธ เตชะพงศ์พาณิช

36. สุธีร์ ช่างเจรจา

37. อนุ ศรีรัตนบัลล์

38. พลชีย ต่ออิ่น

39. ณัฐวดี ศรีวิราช

40. ว่าที่​รต.ก​ฤ​ษ​กร​ เทียน​มี​

41. ณัฐกฤตา อภิวันทน์วิชัย

42. อธิรวดี ภัทรพรศักดิ์

43. มนัสนันท์ ทรัพย์เจริญ

44. ณัฏฐ์กฤตา นิมิตโภคานันท์

45. ชดช้อย ภูผาพลอย

46. VITAWAT CHUTISOWAN

47. ชนัญชิดา ท่าน้ำตื้น

48. สุกัญญา ลักษมีวิโรจน์กุล

49. จิณณ์กิต บัณฑิตอัครกุล

50. นายเทียนชัย ไม้เขียว

51. ปฐวีย์พิสุทธิ์ รอดไกร

52. จิ​ร​ภา อุ่น​ประเสริฐ​

53. อภิรดี อยู่นาน

54. กฤษฎา กู้เกียรติ

55. โชติเชาว์ ปาลคำ

56. อเนก มีหมดจบ

57. วรรณ​ิ​ภา ค่า​กระโ​ทก​

58. ธวัชชัย เศรษฐาชัย

59. สุบรรณ์ แก้ววิเชียร

60. เอื้อมเดือน เจียรอดิศักดิ์

61. พิชญ์พิมล ญาณวรรณ

62. ธิราวุฒิ แสงใสแก้ว

63. ปรมาภรณ์ จุลกะ

64. มาริษา ชื่นศรีสว่าง

65. ปฏิมา โภคะพันธ์

66. บริพัฒน์ กองแก้ว

67. โกเมท สมบูรณ์ศักดิ์

68. มุทิตา มหาสบาย

69. ชยังกูร บรรจงอักษร

70. กิตติ ชัยกาญจนาศักดิ์

71. พรชัย ตริการชอบ

72. ณัชชา พลเยี่ยม

73. กิตติ์ภวิศ พันเจริญพงศ์

74. พรปวีณ์ คุณัญญาวิโรฒไชย

75. วิชัย คล้ายบวร

76. วีระ อ่อนนุ่ม

77. รุ่งศักดิ์ ปิยศุภกิจ

78. สรศักดิ์ ทับทอง

79. นวรัตน์ แซ่ซิ้ม

80. อัฐพงศ์ อมรกุลประเสริฐ

81. ภาณุพงศ์ คำบริสุทธิ์

82. ณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต์

83. ปริพล เมฆดำรงศรี

84. บัญชา สิงห์สา

85. จิตติญา เมฆสคราญ

86. ชาญชัย ศุภอรรถกร

87. บุรทัช เสาวพนธ์

88. อรอุมา วงศ์เครือสอน

89. วรพจน์ สกุลธีรวีร์

90. นันท์​น​ภัส​ อินทร​ชัยศรี​

91. NARUECHIT TECHITWATTANA

92. เกษม สินธุนาวา

93. ศรายุทธ อินมอญ

94. สุวิมล สุขหิรัญพิศาล

95. ปิยดา สันติ​วงศ์​เจริญ​

96. บุษราคัม ธงชัย

97. นิตยา ทัพครุธ

98. Kunakorn Supphon

99. นายสุร สุวัธนะเชาว์

100. ศวีระ มีประเสริฐ

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
รับ Gift Voucher มูลค่า 200 บาท 100 รางวัล

1. พนมกร แซ่หุ่น

2. Thummawat​ Seareegasichon​

3. Tanyalux Promtan

4. พักตร์เพ็ญ คูสุวรรณ

5. ภานุพงค์ มูลเรือน

6. ทิพวรรณ ปานะสูตร

7. ลักษมี ศรีรัตนบัลล์

8. กษิดิศ ศิริเมฆา

9. ศิริศักดิ์ สมบูรณ์ศิลป์

10. ประภาศรี มูนิคม

11. บุญสม มณีอินทร์

12. nattanan kasamsant

13. บุ้งเคง แซ่โค้ว

14. พรพิศ ลาอ่อน

15. waraphon sathitsongtham

16. ปัญญา สินปรุ

17. ธนากร จอมอินตา

18. วิรัช ปุยเจริญ

19. ธนรัตน์ คงกลาบ

20. ชโยดม​ กอขันธ์​

21. แสงเดือน สายดวง

22. ศิริพร บอกสันเทียะ

23. นายพรพจน์ ปัญญารอดา

24. อาวุธ บัวล่าย

25. ฐิติยา พัชรธรรม

26. ร้อยเอกสุรนาถ ชูแก้ว

27. เทพิน ลาภส่งผล

28. ชัยพร สีจุมพล

29. กีรติ เติมตฤษณา

30. ณรงค์ศักดิ์ สัมมาเพ็ชร์

31. เกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์

32. สิทธิมน โชควนิช

33. กันต์สินี เกียรติบูรณกุล

34. ธนชัย ตั้งตรงสากล

35. สุภัชชา เชื้อพลายเวช

36. นิธิพันธ์ สุภาสนันท์

37. ณัฐิมา แก้วกมล

38. อลิษา โกละกะ

39. สุทธิวัตร์ สุคติ

40. ไชยวัฒน์ โชคบัณฑิต

41. นาย วิศณุ อัมพรพงศ์

42. ธีรศักดิ์ นาคะกุลพิสิทธิ์

43. อับดุลฮากิม แวอาซอ

44. นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิเศษ

45. รพีพรรณ เรืองประดับ

46. thanadet homkajohn

47. พิทักษ์ วัชโรสินธุ์

48. วิเชียร นัทธี

49. นางสาวสมคิด ผลบุตร

50. นายศุภพิชญ์ เพชรแก้ว

51. จิรัฏฐ์ ภู่ตระกูลเจริญกิจ

52. ปิยารัตน์ ยอดฉัตร

53. พาริสา ลิ่มศิริโชค

54. สุมิตร พัดดง

55. ณัฐวิตต์ เหรียญบริสุทธิ์

56. ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์

57. นรุตม์ คล้ายเคลื่อน

58. กาญดา เพ็งบุปผา

59. สมชัย ภัคภิญโญ

60. ปราโมทย์ ก่อมงคลกูล

61. พ.จ.ต.พรชัย พรศิริ

62. วรรณิศา ชื่นสุก

63. เบญจมาศ ชำนาญ

64. สุจิต ถกลมนตรี/

65. จารึก โห้เฉื่อย

66. ฉัตร์กรแก่ว บุญธรรม

67. สุรพล ตรัยศิริกมล

68. สมาน ซอหะซัน

69. อนุวัฒน์ อิ่นติ๊บ

70. Siambhumi Sangworachat

71. Thitivong Vonggatanyu

72. อัยรดา สุวรรณปราการ

73. สมควร ชนะปทิน

74. ธนวัสส์ ตั้งบริบูรณ์สุข

75. มนัสนันท์ ขันทอง

76. ปณิธาน แดนกาไสย์

77. อิทธิพล เพื่อนสา

78. ชัยยงค์ มงคลนิมิตร

79. นายเกษียร อุดมละมุล

80. กัลยรักข์ แซ่โค้ว

81. มุกดา สาทอง

82. ภัทรา วงษ์พันธ์กมล

83. Nadkodchaporn Thitichayasirikul

84. สุธาวุฒิ พรประพีร์

85. เจริญขวัญ สุขริม

86. กันต์พจน์ มาศสถิตย์

87. กฤษณา งามสอาด

88. รรุจิรา ลอยพิมาย

89. นส. ณัฐฐินัน ปิดตาฝ้าย

90. ปรียานุช ธรรมวงศ์

91. สุภาวดี ปัทมะสุนทร

92. นายศักดิ์ชัย แสงศรีจันทร์

93. พอ.ปณิธาน สุขุมาลจันทร์

94. อังคณา กิตติวัฒนโชติ

95. พิทักษ์ นะราประโคน

96. โสภิดา พ้นภัย

97. ทัศไนย กวิ​วังสา​นนท์​

98. นาย​อดุลย์​ อรุณรุ่ง​

99. นพดล สมจิตต์

100. นายไพบูลย์ พันธุมิตร

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
รับ Gift Voucher มูลค่า 200 บาท 100 รางวัล

1. อัญชลีพร แสงเอี่ยม

2. พิชญ์​ณ​ภัทร​ ภาคย์​พูน​สมบัติ​

3. ศิวัชญ์ สพโชค

4. กัณณ์พสิษฐ์ โพรีแก้ว

5. ศศิกุลภัทร กาญจนินทุ

6. ศิริลักษณ์ สมอาษา

7. สุทธิศักดิ์ สังข์ศิลา

8. รังสรรค์ ไชยฤทธิ์

9. ผดุง สมทรง

10. ชัยยุทธ์ พังยาง

11. รุ่งทิพย์ ทองอินทร์

12. ญาสิพัฒน์ คงวงศ์สุภัค

13. ทนงศักดิ์ เวียนศรี

14. ธงชัย ฝายกลาง

15. รัฐศักดิ์ กอวงศ์

16. จิระเดช ปุราโส

17. กาญจนา เจียรธรรม

18. นายไพศาล ปัญจพัฒนศิริ

19. สุชีวา ชาวนาฟาง

20. ณัฐบดี ไวยทิพย์

21. ศศิธร มังกรแก้ว

22. Thammanoon Charmjuree

23. ชนิดาภา นัทธี

24. รังสรรค์ กุลปิยะ

25. วารุณี พันธ์พืช

26. อาภาพร ศิริเพ็ญพร

27. นายอับดุลฮาดี ภารตกฤตยาพันธ์

28. Chanthana Sampawapol

29. Darunee Samuhaseneeto

30. วชิระ พิกุล

31. ชนิกานต์ รักชื่อ

32. อภิชาติ สวามิภักดิ์

33. อารัญญา เฉลยโฉม

34. ทวีศักดิ์ หาทรัพย์

35. ณฐพล วิเทศประเสริฐกุล

36. จิรัสย์ พงศ์สุวรรณ

37. นายน้ำมน อ่วมอินทร์

38. นเรศร์ มีบุญลือ

39. ชัยชาติ โสภานุรักษ์

40. Wissinee Taechotirote

41. รัชนี สุขเพิ่ม

42. จิรกร ขันแก้ววงศ์

43. ธันยพร สุธีรชัย

44. กานต์รวี แสนอุลบล

45. ชนิดา แก้ววิจิตร

46. ลัทธเกียรติ นิติธัญญรัตนา

47. Pattaraporn Bualuang

48. กัลยา ดำรงวัฒนปัญญา

49. กันต์รพี ถิรพงศ์วัฒนา

50. พิษณุ​ พรหม​คง​บุญ​

51. ภัคภัทร ตันปกรณ์กุล

52. ขวัญพนา เอี่ยมเอื้อยุทธ

53. napongpat jitpunya

54. วิษณุ มานะกิจ

55. ลลิตา วรวุฒิพิศาล

56. สุชาติ ทรงศิริ

57. วรสรณ์ ศุภเจียรพันธ์

58. นิวัฒน์ กันเมียน

59. วรรณดี หนูเล็ก

60. รุ่งทิวา เสนกล่ำ

61. นายวีระพงษ์ คงลุน

62. ณัฐวุฒิ พุ่มเเย้ม

63. ธนวัฒน์ เวชยางกูร

64. ลายไทย นามโภชน์

65. เจริญ มั่นบรรจง

66. ณัฐพล สุขสังวาลย์

67. ชนุดม วฤนท์ตุรงค์

68. ธนันณัฐ นามกูล

69. ฐารดา เอี่ยมสัมฤทธิ์

70. นายซารอฟี หะซา

71. ธงชัย เดชรอด

72. กนิษฐา เกิดดวง

73. จีรวัฒน์ ธรรมนามจิต

74. ภูไท โชคชัย

75. นายธนกฤต สาบเสือ

76. ธีรรัตน์ สุรเสน

77. ประภาพร กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง

78. สุทิน ชินบุญนาค

79. กรรณิการ์ แก้วตะคุ

80. Jimmy Kongcharoen

81. ประสงค์ อิทธิวิทูรธรรม

82. Phawitsak Jungmarisakul

83. สุรศักดิ์ ชูขันทอง

84. นริศรา สายสุด

85. อภิศักดิ์ เชาวฤทธิ์

86. สราวุธ วราวุฒิ

87. พัทธ์ธีรา สุวรรณรัตน์

88. นัฐวดี หวังใจดี

89. พรทิพย์ เพ็งอุ่น

90. ภูมินทร์ แจ่มเขื้อ

91. นาย วรลัทธ์ คงภูมิผล

92. ชิดชนก บุญมี

93. นันทนา บัวทอง

94. ว่าที่ ร.ต.ธีรพงศ์ สถาพรวรวงษ์

95. วิสสุตา อรุณกาญจนา

96. ณรงค์ฤทธ์ เดชสุริยวงศ์

97. ยงยุทธ สกุลทองดี

98. ดุลพาห สายสมบัติ

99. โกศัย สุจิตโตสกุล

100. ชนิศนันท์ วีรฉัตรธนานนท์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
รับ Gift Voucher มูลค่า 200 บาท 100 รางวัล

1. ปราโมทย์ กิตติวโรดม

2. ไอลดา วงษ์ทน

3. ปรางทอง แซ่หุ่น

4. รุ่งโรจน์ ศรีวิเชียร

5. อลิสา ณัทสุกฤษเมธา

6. อรพรรณ ขันปรุ

7. ธิดารัตน์ สนธิมโนธรรม

8. สิทธิโชค อันผาสุข

9. Tanaid Kiatkamjornwong

10. ณัฐวุฒิ ไร่สูงเนิน

11. ธนวัฒน์ เจริญชัย

12. อัสมา ศรีสวัสดิ์

13. ศศินันท์ ศรีธา

14. บุณณดา พนมพร

15. อภิญญา หนูแดง

16. อุมาพร คำหนาหนัก

17. อภิวิชญ์ คนธรรม

18. อนุสรณ์ สายสุขุม

19. สุพรรษา ถาวรวงศ์

20. กิตติพล น้อยอนุสนธิกูล

21. ชวกร อัศวศักดิ์สกุล

22. ดนิตา ศักดานิธิกร

23. ชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์

24. นัทจิรา สุนทรรัตน์

25. สุธิพัฒตรา ภูชา

26. สุวรรณี อัศวธีระนันท์

27. ณัฐบดี ไวยทิพย์

28. มูฮำมัดเปาซี เจะมามะ

29. อภิศักดิ์ คล้ายบวร

30. ปิยพนธ์ ศักดิ์ศรี

31. พลกฤต​ ทองใบ

32. วุฒิชัย ตันกุรานันท์

33. ทวีวัฒน์ แสนบ่อ

34. พุทธพรชัย ภัทรทยาจารย์

35. รัตนา ร่วมวงษ์

36. ณัฐกิตต์ คุณบุราณ

37. ชลรพร ธิติธัญชัย

38. Sukanya Sangngam

39. บุลลียัน เจ๊ะนิ

40. ประสพพร ทองสุข

41. นภาพร ชัยวงค์

42. พัชมณฑ์ ยายศ

43. นที พานโย

44. อัมพิกา ชัยสิทธิ์

45. นิธิวดี พวงเงิน

46. นายวาริทธิ์ธร ขาวผ่อง

47. วทัญญู ปิ่นทอง

48. ปุสดา โพธิบุตรา

49. วรพรต เทพวรรณ

50. ปวรรัตน์ วงศาโรจน์

51. เกศกนก เสนาะสังข์

52. ธันยาภรณ์ สระทองขาว

53. มนตรี จันทร์ใหญ่

54. วุฒินันท์ รวานนท์

55. Pannaporn Phukham

56. กมลลักษณ์ ศิริบุญทวีชัย

57. ฐากร จันทร์น้อย

58. บุณยกร โฆษิตสมิต

59. อุทัย นารายณ์

60. ภูมินทร์ แจ่มเชื้อ

61. สัญญา ทองฤทธิ์

62. อรรถพันธ์ สิริรัชตสุนทร

63. เครือทิพย์ ทองอยู่

64. นาวจินตนา ประสิทธิ์เวช

65. ชุรีภรณ์ กระจ่างศรี

66. จุฑา​ทิพย์​ แสงกระจ่าง​

67. สิรวิทย์ ตาเยะ

68. พัทธนันท์ เจียรอดิศักดิ์

69. ปัญญา ชำนาญ

70. อำนาจ ต่อศรี

71. ปิยะพร ธรรมสอน

72. ประภาพร ดิษยทัต

73. ดิษรินทร์ ท่าพิมาย

74. บุปผา พันธ์ประสงค์

75. นายระเด่น พรหมประเสริฐ

76. ฐิรเมศวร์ พูลสวัสดิ์

77. วรวุฒิ อุ่นจิตเจริญ

78. เปรมอนันต์ ปลื้มมนัสธัชการ

79. ทวีพร ผาดศรี

80. มงคล จำเริญพรพงษ์

81. เติบพงษ์ คำแหง

82. กิตติ สุตันติวณิชย์กุล

83. ชัยธวัฒน์ สินสุขไชย

84. นันท์ฐิตา สุขธนาบุณยดิษฐ์

85. ไพบูลย์ ขวัญเกลี้ยง

86. เทิดศักดิ์ ทักษิมา

87. ชาญชัย ไชยคำ

88. มัทนา สระทองเพชร

89. สุรเชษฐ์ สุขะปุณพันธ์

90. ปุรเชษฐ์ วงษา

91. ธนกร อินทสุวรรณโณ

92. เสกสรร ศรีเพ็ชร์ธาราพันธ์

93. ทวีศักดิ์ เสมี

94. ภูวนารถ​ วิมล​าพาณิชย์​

95. ปิยะวัฒน์​ แก้วชอุ่ม

96. สาธิต เอิบกมล

97. ณพลพัทธ์ รัตนวัชรดิษฐ์

98. กิตติ​ โ​รจนวา​นิช​กิจ​

99. เฉลิม​ชนม์​ สุนทร​กุล​ ณ​ ชลบุรี

100. ธนประวีร์ เชาวน์สินธุ์

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, อีเมล และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัล (สำหรับ Tesco Lotus Gift Voucher) ผ่านทาง Inbox Facebook ของบริษัท: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที


2. ผู้ที่ได้รับรางวัล Tesco Lotus Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 200 บาท บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว