เพียงลงทะเบียน และตอบคำถามว่า "รถยนต์มิตซูบิชิรุ่นไหนที่คุณชื่นชอบที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล"

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
  • รางวัลที่ 1 มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัลมูลค่า 22,400 บาท และประกาศผลในวันที่ 6 มีนาคม 2563
  • รางวัลที่ 2 มีสิทธิ์รับบัตร Tesco Lotus Gift Voucher จำนวน 400 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท เมื่อเข้ามาลงทะเบียน 100 ท่านแรกของทุก ๆ สัปดาห์ และประกาศผลตามลำดับดังนี้
  1. ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
  2. ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  3. ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
  4. ครั้งที่ 4 วันที่ 2 มีนาคม 2563


เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม*

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์

2. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลได้ โดยลงทะเบียนพร้อมกับตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นว่า “รถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดที่คุณชอบที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล” ผ่านช่องทาง Line Official Account ของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากได้รับข้อความเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจาก Mitsubishi Official Line Account ภายในระยะเวลาของกิจกรรม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การร่วมสนุกของท่านโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนและตอบคำถามครบถ้วน จำนวน 100 ท่านแรกของแต่ละสัปดาห์ จะได้รับ Tesco Lotus Gift Voucher มูลค่า 200 บาท ท่านละ 1 รางวัล สัปดาห์ละ 100 รางวัล รวม 400 รางวัลตลอดระยะเวลาของกิจกรรม มูลค่ารวมทั้งหมด 80,000 บาท โดยบริษัทจะประกาศรายชื่อของผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์ ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ ตามลำดับ ดังนี้

ครั้งที่ 1  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 2  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 3  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 4  วันที่  2 มีนาคม 2563

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดที่ตอบคำถามได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,400 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการตอบคำถาม และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกความคิดเห็นที่โดนใจที่สุดตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563  ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/

5. ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เงื่อนไขในการรับรางวัล: ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, อีเมล และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัล (สำหรับ Tesco Lotus Gift Voucher) ผ่านทาง Inbox Facebook ของบริษัท: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

- ผู้ที่ได้รับรางวัล ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,400 บาท จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร FYI Center Tower 2525 อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ และประสงค์ให้ผู้อื่นรับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจให้รับรางวัลแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ณ วันที่รับของรางวัล และรางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเองทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และ/หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป

- ผู้ที่ได้รับรางวัล Tesco Lotus Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 200 บาท บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว

7. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน