กิจกรรม “Xpander ของคุณ เท่ากับอะไร?”

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พ.ค. 64 – 16 มิ.ย. 64 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน

2. ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการนำรูปตนเองขณะใช้งานฟังก์ชั่นห้องโดยสารท้ายรถของรถยนต์ยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ รุ่นใดก็ได้ มาแสดงความคิดเห็นลงในโพสต์ของบริษัท พร้อมกับเขียนแคปชันอธิบายว่ารถคันนี้ขยายความสุขจากการใช้งานจริงของท่านได้อย่างไรบ้าง (“ผลงาน”)

3. ผู้ร่วมกิจกรรมรับประกันและรับรองเกี่ยวกับผลงานของตนที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้นดังต่อไปนี้:

3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

3.2 ผลงานมิได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอื่น

3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมแก่บริษัท ซึ่งสิทธิ์ใช้งานอันปลอดค่าลิขสิทธิ์ เพิกถอนไม่ได้ และไม่เป็นสิทธิ์ขาด ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ และจัดแสดงผลงานดังกล่าวไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมีผลทั่วโลก และนำไปใช้ร่วมกับผลงานอื่น ไม่ว่าในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดอันเป็นที่รู้จักแล้วหรือที่พัฒนาขึ้นภายหลัง ตามระยะเวลาความคุ้มครองของลิขสิทธิ์ซึ่งรวมถึงการขยายขอบเขตทางกฎหมายในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่ออินเทอร์เน็ตใด รวมถึงเว็บไซต์และทรัพย์สินของบริษัท และเครือข่ายสังคมต่างๆ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร

อนึ่ง หากผู้ร่วมกิจกรรมมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ บริษัทขอตัดสิทธิภาพของผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทันทีและถือเป็นโมฆะ

4. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับภาพ และ/หรือเสียงที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้

5. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยอมรับว่า ผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ อาจใช้แนวคิดหรือความคิดในผลงานซึ่งอาจเหมือนหรือคล้ายกับผลงานของผู้ร่วมกิจกรรม ดังนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนตกลงว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นหรือต่อบริษัท อันเป็นเหตุจากความเหมือนหรือคล้ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นทุกประการ

6. เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ, ลักษณะของการใช้งานรถยนต์ และเนื้อหาของข้อความแคปชันที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รถยนต์มิตซูบิชิของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

7. สำหรับเจ้าของผลงานได้รับเลือกในกิจกรรมนี้ 25 อันดับแรก จะได้รับรางวัล บัตรกำนัลมูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท คนละ 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลตลอดกิจกรรมนี้ 50,000 บาท

8. คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกเพื่อค้นหาผลงานที่ได้รับเลือกตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 64 โดยจะประกาศรายชื่อเจ้าของผลงานที่ได้รับเลือก ณ วันที่ 24 มิ.ย. 64 ผ่านทาง Official Facebook Fanpage ของบริษัท

9. เจ้าของผลงานที่ได้รับเลือก จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลผ่านทาง Inbox ของ Official Facebook Fanpage ของบริษัท ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยการแจ้ง ชื่อจริง – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้, อีเมล์ และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจะเริ่มดำเนินการจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

10. ในกรณีที่เจ้าของผลงานที่ได้รับเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดข้างต้น หรือบริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับเลือกตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตามเงื่อนไขในข้อ 9 แล้ว แต่ไม่มีผู้รับของรางวัลภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้จัดส่งของรางวัล บริษัทขอตัดสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่บุคคลดังกล่าวทันทีและนำรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินในลำดับถัดไปแทน

11. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความและการบังคับใช้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับที่จะผูกพันต่อกติกาและการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน (1 ชื่อ-นามสกุลจริง ต่อ 1 Facebook Account ต่อ 1 เบอร์มือถือ ) มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล เท่านั้นตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมขณะขับขี่ยานพาหนะ