ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 1

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 1

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 คันทันทีที่รับมอบรถยนต์เสร็จสิ้น จับรางวัลในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 60 บาท มูลค่าแท่งละ 1,638,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณทิพเนตร ทาอำนาจ

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 6 บาท มูลค่าแท่งละ 163,800 บาท จำนวน 15 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณภัทรวัต กอนธารา
คุณฐานิดา การดี
คุณนฤมล จวบสุข
คุณพิมฉวี เนตรทอง
คุณนันทิยา หวานสนิท
คุณภัทราพร เม้ามีศรี
คุณโชควสุ ชาญชาติ
คุณอานนท์ ปิ่นแก้ว
คุณคมสัน มะลิวัลย์
คุณวีรยุทธ เลาหเรณู
คุณณัฐวุฒิ ดอนลาว
คุณจิรัชญา มิ่งเมือง
คุณวรรณภา สรวงศิริ
คุณอำนวย ช่วยบำรุง
คุณกัณท์ชนก อิ้นทรเมือง

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 3 ทีวี ยี่ห้อ Samsung รุ่น QLED Smart 4K ขนาดหน้าจอ 65 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 44,990 บาท จำนวน 100 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณจุฑาทิพย์ พลายแก้ว
คุณวิรันตรี คำตุ้ย
คุณอมร กูลดี
คุณธนกร ทิพย์ศิริ
คุณบรรเทิง หมวดจันทร์
คุณไพลิน ยุพโคตร
คุณวันฉัตร วิเศษสิงห์
คุณชัยอนันต์ หมื่นแสน
คุณวรวิทย์ วรรณทอง
คุณกิตติวรรณ ขวัญทอง
คุณสุรจิตร มาตย์มี
คุณพิทักษ์ ทับทิม
คุณวัชระพงศ์ เกื้อคลัง
คุณประสิทธิ์ โคตรหัสดี
คุณวรางคณา จินาจันทร์
คุณมนตรี โกสิงห์
คุณณัฐวุฒิ คำเงิน
คุณสมเจตน์ เหลืองทองอร่าม
คุณอัมพาพันธ์ อรัญญวาท
คุณสุวิทย์ วรุตมะอานนท์
คุณชาญยุทธ แสนใจ
คุณวิทยา คำโสมศรี
คุณอุลิต กิจนุสนธิ์
คุณมาลีมาส เกษมสันต์
คุณจิฬาภรณ์ จำปาทิพย์
คุณกิตติศักดิ์ สุขรักษา
คุณสมชาติ อุดมวัฒนคุณ
คุณพิไลวรรณ ส่วนบุญ
คุณพิศาล สิงห์สายหาญ
คุณอรทัย เอกพันธ์
คุณวิธวิทย์ กุลวัฒนาพร
คุณหอม คงยิ่งหาญ
คุณพิมพา คะกะเนปะ
คุณกนกวรรณ หอมจันทร์
คุณสุธีรัชต์ คุณาฐิตวัฒน์
คุณธีระ วงษ์นรินทร์
คุณสุธัญญา บางกูล
คุณอารีรัตน์ สมปาง
คุณเดชา เมืองมูล
คุณละอองดาว จงโปร่งกลาง
คุณโภคา จอมทองสถาพร
คุณเนาวรัตน์ กิจเจริญ
คุณจำปี พิมสาลี
คุณปรียาภัทร์ เนตรหาญ
คุณวีระชัย โล่ห์รักษา
คุณธิดารัตน์ วรรณา
คุณสุคิน สิงห์ทอง
คุณนฤทธิ์ ใบงาม
คุณลภัสกุลภรณ์ ธงไชย
คุณจันทรา หุนทนทาน
คุณภวรัญชน์ ไชยวุฒิ
คุณสมทรัพย์ ยาวศิริ
คุณสัมฤทธิ์ จันทร์หาญ
คุณขนิษฐา เพ็งสว่าง
คุณวิระศักดิ์ บุญทรัพย์
คุณวรรณพจน์ ชุมหิรัญ
คุณรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
คุณนรินทร รองอาสา
คุณสมศักดิ์ สุขเทพ
คุณชัญญานุช ชูเพชร
คุณวิชิต แพเพิ่มสิน
คุณอุไร อัศดร
คุณจิตร์ สุพรรณนนท์
คุณสงกรานต์ พงเภา
คุณศรีสุดา จันทร์มาลา
คุณทรรศวรรณ เศวตอัมพร
คุณธีรยุทธ พงษ์พันธุ์
คุณพิมพ์พิสุทธิ์ คำภูบาล
คุณพฤกษา นามวินัย
คุณภักดี อามาตรมนตรี
คุณอภิชาติ ลีพรม
คุณบัณฑิต ชำนาญ
คุณวสันต์ พงศ์สุวรรณ
คุณปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น
คุณพฤษณา เขียวนุ้ย
คุณอรทัย แท่นสุวรรณ์
คุณฉลาด สาเกษ
คุณผุสดี กานตานนท์
คุณชิน ธาณาธะระนิต
คุณผกาวรรณ นิลพันธุ์
คุณอภิสิทธิ์ มีศรี
คุณวรรณดี สะมะแอ
คุณวิสิษฐ์พล คู
คุณธิดา ปล้องทอง
คุณจิราวรรณ สายวิชัย
คุณฉัตรนภา ขุนพรมมา
คุณกชพร บาลบุรี
คุณไฉน ทองสุก
คุณถนอม ภิลัยวรรณ์
คุณอริศรา ปันทวัง
คุณอาทิตย์ เหลาแหลม
คุณสายยนต์ ประทุมมา
คุณอรรถชัย จันทรวงศ์
คุณWANG LEI
คุณราตรี สีกาลัง
คุณบุญพร มั่นเขตวิทย์
คุณทองพูน ดาไธสง
คุณปรินดา นามนวล
คุณเอกชัย บุญหนา
คุณสุเมธี ศรีทองคำ

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 12 64GB มูลค่าเครื่องละ 29,900 บาท จำนวน 200 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณอรพิมพ์ สิงหานาท
คุณกฤษณะ จันทร์ศรี
คุณสิทธิพงษ์ ม่วงศรี
คุณปรีชญา สุธนฐาน
คุณจินดาหรา โชคบัณฑิต
คุณลัดดาวรรณ์ สุวรรณประทีป
คุณสมบูรณ์ จำปา
คุณศศกาศิ์ ทุ่งวชิรกุล
คุณบุญเรือง เขียวงาม
คุณอมรรัตน์ บุญปัน
คุณกุลญาดา ชัยภา
คุณปฐมพงศ์ วงศ์ชมพู
คุณสุจิตรา อินทรมณี
คุณปัญจพล ใจคำ
คุณกรภัทร์ วนสันเทียะ
คุณวรรณา เคลื่อนทองคำ
คุณอุทัย อุ่นศิริ
คุณแหวน สระทองเทียน
คุณเอกสิทธิ์ นนทะนำ
คุณรัตนภาฎา เหลาสุภะ
คุณวรนาถ ทองประดับ
คุณดวงใจ อยู่เย็น
คุณอารีรัตน์ ต้นหนองสรวง
คุณอัปสร ไพรินทร์
คุณฉัตรชัย วระธงชัย
คุณมนตรี กุลหาญ
คุณไพโรจน์ ซื่อชัยเจริญ
คุณสุปราณี เพชรพันธ์
คุณสมศักดิ์ เกตุแก้ว
คุณณัฐิญา พรมมงคล
คุณศราวดี แก้วอาสา
คุณศิรดา พิลาวัลย์
คุณประภาพงค์ สุวรรณารัณย์
คุณไพทูรย์ ไวนา
คุณธนัท นิ่มพระยา
คุณกฤตภคิน พิมพ์สวัสดิ์
คุณนฤมล ปุรินทราภิบาล
คุณนิภาวรรณ คงบรรจง
คุณชลัยรัตน์ นนท์วัชรพงษ์
คุณธนณัฐ์ เผ้าหอม
คุณเจษฎา สุขจันดี
คุณวีรวัฒน์ รูปทอง
คุณรณภพ อัตตาสิริ
คุณนภาพรรณ ประยูรสุข
คุณโสภณ ศรีคำ
คุณบุรินทร์ วุฒิปัญญารัตนกุล
คุณพัฒนพงศ์ เลาพิบูลรัตนา
คุณวิทยา เล่าประวัติชัย
คุณยศภัทร เสาร์แพง
คุณฐิติริน หะริตวัน
คุณนุจรี เรืองจันทร์
คุณเอนก ไทยใหม่
คุณฉัตรชัย ศรีสุข
คุณทวีลาภ สนธิสุวรรณ
คุณBAI ZUOGUI
คุณจันทร์แรม วงษาศักดิ์
คุณวโรชา เอมโคกสลุด
คุณคมกริช จิตตา
คุณนิดารัตน์ ภัทรลาภา
คุณอรอุมา แก่นงาม
คุณวีระ สินสมบัติ
คุณกันยารัตน์ บุญประเสริฐ
คุณประสิทธิ์ แก่นใจเด็ด
คุณหนูพร ศิริเชษฐ์
คุณสุทิน ไพรบึง
คุณนิตยา สร้อยจักร
คุณสะใบทอง เรือระดา
คุณธีรพร ตะหมัง
คุณจักรินทร์ ล้อมทอง
คุณสุจิตรา เจียมภูเขียว
คุณชฎารัตน์ อัสภัย
คุณอัจฉวี ศิริสุวรรณ
คุณสมบัติ ปิ่นทอง
คุณสันติ มีอยู่
คุณภานุพงศ์ รู้บุญ
คุณอนุพนธ์ มูลตุ้ย
คุณกมลพร กาญจนคงคา
คุณอาภรณ์ ไกรลาศ
คุณจะเร ทัฬหกิจ
คุณวารีรัตน์ ชูเชื้อ
คุณพรรณี กองศรีนวล
คุณกุศลิน เฟืองผึ้ง
คุณธงศักดิ์ ผลาผล
คุณคนึงนิจ เพชรรัตน์
คุณเปาซีหย๊ะ ยูโซ๊ะ
คุณจรูญ สุขโข
พันโทมงคล ส่องแก้ว
คุณวนิดา ขอห้อมกลาง
คุณลักษิกา นามศักดิ์
คุณเอกพล ทองเพชร
คุณศันสนีย์ บุญจันทร์
คุณวิเชียร นิลรัตน์
คุณดรัลพร ศรีสุวรรณ
คุณภารดี อ้อยกลาง
คุณวรวรรณ์ วรรณพันธ์
คุณฐิติรัตน์ ทองประเสิรฐ
คุณนิรันดร์ คำเหลื่อม
คุณธนบดี พันธุสะ
คุณปรัชญา ลีทอง
คุณศักรินทร์ ค่ำจุน
คุณสุนทร บุญส่ง
คุณธีรวัฒน์ ศรีสนั่น
คุณนัยนา บุญช่วย
คุณพชรพงษ์ คงแดง
คุณสมพร ธัมมาตร
คุณสงกรานต์ ธารารักษ์
คุณพรลภัส เมิมขุนทด
คุณธนกร สงวนสมบัติ
คุณศิริพงษ์ จันทร์ยศ
คุณวรยา สู้ศึก
คุณแสวง กิ้วลาดแยง
คุณจินดารัตน์ มณีกันตา
คุณปุณพจน์ พัฒนพลวีรกุล
คุณศุภชัย อ้อคำ
คุณศรีออน สลีวงศ์
คุณดวงใจ ลองคำ
คุณปิยะนาฎ แก้วสงวน
คุณบุญยิ่ง เข็มทอง
คุณสำราญ บุตรแวว
คุณเอมจิตร ยอดยา
คุณอำไพพร แก้วบุตรดี
คุณณัฐดนัย รอดภัย
คุณกิตติศักดิ์ มีทะลา
คุณอร ลีจา
คุณเพียรใจ ทิพยปัญญานุกูล
คุณภาณุวัฒน์ ชูนาม
คุณศิลป์ชัย พรมโชติ
คุณอภิวัฒน์ โถชัยคำ
คุณมณี แสนชัย
คุณรังษี เจริญรัตน์
คุณพิเชษฐ ปานเสียง
คุณสุชาติ แป้นจันทร์พันธ์
คุณสังวาร สีหากุ
คุณณัฐสรณ์ นาเมืองจันทร์
คุณอรรพราพร สืบวงษ์
คุณกนกวรรณ บ่อหนา
คุณปาริชาติ ไกรทองสุข
คุณพัลลภ เพชรนิล
คุณสายยันต์ ประดับศรี
คุณนัฎฐิกานต์ ดำแป้น
คุณสมศักดิ์ สุดใจ
คุณเพ็ญประภา วงศ์สุวรรณ
คุณเจริญ มีใจดี
คุณวิจิตรา เขียวขำ
คุณนิพล เสนขวัญแก้ว
คุณอำพร สิทธิโครต
คุณบุญเดช เชื้อเชียงเม่น
คุณสุมลมาศ จันทรเสนา
คุณพิชชาภา พานเงิน
คุณณัฐจิรา จรกา
คุณอมรรัตน์ คนกล้า
คุณสุรีย์ บุญส่ง
คุณคมสัน ธรรมบุตร
คุณขจร หาวงค์
คุณพัชรี ชูกลิ่น
คุณสงวน วัฒนสิทธิ์
คุณสุพล ลักษณะสว่างวิทย์
ร้อยตรีเกษมสุข แย้มเกษร
คุณวีรพจน์ ดรรักษา
คุณพัชณี อ่อนคล้าย
คุณอำ คำลือชัย
คุณนิตา อังกินันท์
คุณวิเชียร นาคสุวรรณ
คุณชลนิภา อินชัยวงค์
คุณเอกชัย ถามี
คุณราชันย์ วงษ์ชีพ
คุณวิศิษฐ์ ปานเกษม
คุณอัษฎา แซ่ฉั่ว
คุณปริศนา กุณะสา
คุณภัทรวดี ภิรดาพันธ์
คุณธีรศานต์ สาคร
คุณสมชาย ปลายด่วน
คุณวิภาดา วนากลาง
คุณวินสรรค์ บุดสีนนท์
คุณนัฐพันธ์ เชาว์สิริกรกุล
คุณทิพย์สุดา พรมใจรักษ์
คุณอรจิรา อาริยะเมธากุล
คุณศุภกิจ สีสิงห์
คุณสุชาดา เนียมจันทร์
คุณน้ำฝน ดอนยางน้อย
คุณยูนัยดี วาบา
คุณธีรพงศ์ ซื่อตรง
คุณศตวรรษ ผ่องภักดิ์
คุณจักรกริช ฤกษ์ตุลา
คุณสายน้ำผึ้ง สำเนียงล้ำ
คุณระเบียบ พงษ์อุดม
คุณภราดร คู่วิวัฒน์ชัย
คุณณเร เสนีวงค์ ณ อยุธยา
คุณจิรวัฒน์ โชติภัทอุดมวัฒน์
คุณทองดี คำภู
คุณรัศม์วัจน์ ภูจอมเดือน
คุณกฤตนันท์ ยั่งยืน
คุณประวิตร อัมรินทร์
คุณรัตนา จินตเมธาวิภารัตน์
คุณทนงศักดิ์ สาสุนันท์
คุณสรเกียรติ์ ธิบดีมี
คุณพลอยไพลิน แก้วพูล
คุณศราภรณ์ ฤทธิมาลย์
คุณอรรถกรานต์ วิชาดี
คุณชุติญา บำเพ็ญกิจ

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ

2.3 หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด