ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

จับรางวัลเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณธนากร ทองมี

คุณสรณ์สิริ สุทธิโส

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 50 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณประเสริฐ บุญส่ง

คุณอรุณี ตุงคะศิริ

คุณธนาคม ขาวสำอางค์

คุณเอกมงคล ขาวสำอางค์

คุณเดือนเพ็ญ เสริมหิรัญญ์สกุล

คุณเดือนเพ็ญ เสริมหิรัญญ์สกุล

คุณกานต์รวี เซ็นเสถียร

คุณอภิชาติ รักษาวงศ์

คุณศริณภัสร์ โจทย์ครบุรี

คุณกิ่งแก้ว แจ่มแจ้ง

คุณสุพรรณี แสวงนาม

คุณธีระพล สุขภาพ

คุณส่งศักดิ์ ชนะมี

คุณจีรนันท์ งามโนนทอง

คุณเกษร กิจปกรณ์สันติ

คุณปิยะรัตน์ บรรจง

คุณนัทธากร กันเนตรกาศ

คุณสายสวัสดี สวัสดิวัตน

คุณสงกรานต์ พิชิตวิจัย

คุณเปมิกา ชำนาญกุล

คุณมงคล พิพัฒน์ศรีสวัส

คุณบัวบาล สุทธิวิเศษ

คุณสุนธร ประสมสุข

คุณสมชาย ศรีประเสริฐ

คุณวิไล พึ่งมนัส

คุณสุชาติ รัตนเรืองสี

คุณธงชัย สุภาเลิศ

คุณปาณิสรา สุภาเลิศ

คุณกฤตภัค สงวนแสง

คุณเพ็ญพร แซ่หลี

คุณพรชัย ชูบัวทอง

คุณสุรชัย โชโต

คุณนิยม หล่อยดา

คุณวิชุดา แสนพุทธ

คุณโกสุม ครูเจริญ

คุณโกสุม ครูเจริญ

คุณศิริวรรณ ผูกพันธ์

คุณรุ่งโรจน์ ฉ่ำทวี

คุณสุทธิรักษ์ จันทร์โต

คุณประทีป คำสิงห์

คุณพิพัฒน์ วิวัฎฎ์กุลธ

คุณธิติพงศ์ กาบแก้ว

คุณยุภาวดี อินธิแสง

คุณสมรส โสภา

คุณเสกสิทธิ์ แซ่หล่ง

คุณปิยะวดี อ่อนอำไพย์

คุณศิริประภา โสนรินทร์

คุณแก่นจันทร์ เอี่ยมรัมย์

คุณปาริฉัตร ปักษี

คุณสุนิสา เครือคำจิ๋ว

คุณหนูจี สิงห์ทองห้อม

คุณรุ่งทิวาร์ แสงชาติ

คุณเย็นจิตร มิ่งมิตร

คุณอรทัย จำนงค์กูล

คุณสมชาย มั่นใจ

คุณสมใจ ทับทิม

คุณยศพนธ์ มัธยม

คุณไพศาล มัธยม

คุณวิลัยพร แสงธูป

คุณรณชัย สิงห์สถิตย์

คุณจีรภัทร ลี้พล

คุณพจน์ โท้ทอง

คุณดิษฐกูล มหาวัน

คุณสุรพันธ์ เพิ่มสมบัติ

คุณรวีวรรณ คงเจริญยา

คุณนัฑวล เจียมจิตร

คุณนิอร คงเพ็ชร

คุณมนพร พิมพ์ทองหลาง

คุณสมใจ มะเดื่อ

คุณมนตรี พรหมศร

คุณศิรินันท์ แผ่นทอง

คุณมณฑิรา ดอกหอม

คุณกิ่งกาญจน์ สุขรัตน์

คุณอริญชัย นพประเสริฐชัย

คุณเย็นฤดี พุ่มรัตน์

คุณปรัธยาน์ ดำศรี

คุณกฤษติกร เหาะเหิน

คุณนิรุตน์ วิณโรจน์

คุณปรีดิ์สิริ ยศยิ่งยงค์

คุณธัญธวัช แก้วกรรณ์

คุณเทอดพงษ์ ริมโพธิ์

คุณมนตรี หนองกระทุ่ม

คุณพันธิ์ชนะ ธะดวงศร

คุณเฉลิมชัย ควรหา

คุณกิติพร นาคา

คุณดาวรุ่ง เจริญยิ่ง

คุณอนิวัต เนียมนรา

คุณอนิวัต เนียมนรา

คุณดิษฐพงษ์ พิมพ์หอม

คุณขวัญจิตร ยูเป็ก

คุณนิรุตต์ ก้านจักร

คุณสามารถ บุตรสงกา

คุณเสกสรรค์ ขันทะสินธุ์

คุณอัจฉราภัทร์ อินสิงห์

คุณประสพพร ยิ่งประเสริฐ

คุณสุทธิรัตน์ สุขเจริญ

คุณธนาศักดิ์ ฉิมงาน

คุณทวิช บุญสุข

คุณอรชร แก้วละเอียด

คุณอรชร แก้วละเอียด

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

8. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด