ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

จับรางวัลภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณทองมี สมบูรณ์พันธ์ คุณกฤติกา เข่งสมุทร

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 50 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณสุนทร อยู่หมื่นไว คุณสุทธิโชค นิระคม
คุณคมสัน บุตรเวียงพันธ์ คุณสันติ บุตรเวียงพันธ์
คุณสมพงษ์ นามคุณ คุณอัษฎาวุธ นามคุณ
คุณอัญชลี อังกุรอัชฌา คุณธนดล มีชำนาญ
คุณไพรวรรณ โพธิ์ศรี คุณกนิษฐา ศรีบางจาก
คุณธรณธันว์ ยีมิน คุณธรณธันว์ ยีมิน
คุณนวินดาภรณ์ บุญช่วย คุณอรรถพล ณะราศรี
คุณศรศรี สมคำ คุณลัดดา กายตะขบ
คุณเจนหัตถ์ จันทร์ภิรมย์ คุณพีรดา อันฤดี
คุณณัฐพล ดวงแก้ว คุณชุติกาญจน์ จุมปาลี
คุณบุบผา วงศ์ศาโรจน์ คุณสุดารัตน์ ขันกำเหนิด
คุณสำราญ สุขแก้ว คุณเอกราช จันทรา
คุณนัฐพล คงอินทร์ คุณรัตติยา จินตนปัญญา
คุณนพรัตน์ เยี่ยงวิญญู คุณกฤตพณ เยี่ยงวิญญู
คุณเสาวภา พรหมแก้ว คุณพิเชษฐ์ เชาวนนทปัญญา
คุณจีวริน ประจิต คุณสมพร กึกก้อง
คุณอาณัติ บันดาศักดิ์ คุณวีระชัย คำมูล
คุณอุกฤษฎ์ มากเกตุ คุณสุชาดา ปรีชานฤชิตกุล
คุณนุสรณ์ ปานนพภา คุณวีรภรณ์ นิกระโทก
คุณจิระ ด่านกิจยิ่งยง คุณอนุวัฒน์ ทองถนอม
คุณชยพล พูลศรี คุณพาน วงค์ติ่ง
คุณกรรณิการ์ ศีลภิญโญ คุณสุดใจ หมื่นรัตน์
คุณสุทิน จักรสี คุณปรางทิพย์ เกตุพัด
คุณปิยะวัฒน์ โชติพิพัฒนกูล คุณธนพล มงคลภคบรม
คุณราตรี แตรสังข์ คุณสมชาย กตัญญู
คุณจักริน แก้วฉายอรุณ คุณฐิติพรรณ ศรีวรรณบุตร
คุณเจริญวุฒิ สัตถากุล คุณภควดี วิเชียรทวี
คุณหทัยภัทร ปราบภัย คุณประนอม ม่วงชาติ
คุณสมปอง กองจันทร์ คุณซบ ขันธวิธิ
คุณธัญญารัตน์ คล้ายศรี คุณรัชพล บุตรพรม
คุณนัฐกาญจน์ สุ่มทอง คุณสุเทพ ไทยรัตน์
คุณศุภกิจ วงษ์ดี คุณศุภกิจ วงษ์ดี
คุณเลิศ เอื้อสลุง คุณสงวนศักดิ์ อ้นศรี
คุณบุญญวีร์ ศิลาวงษ์ คุณทวี นุชนิ่ม
คุณทองสุข ทวีคง คุณสืบพงษ์ ทวีคง
คุณฐาปนี ภูพะเนียด คุณฐาปนี ภูพะเนียด
คุณมนตรี เทพสง คุณสายชล แก้วศรี
คุณศรายุทธ จันทร์โสดา คุณสุธิสา แสงซื่อ
คุณนันทนา อุ่นกาศ คุณวารินทร์ ต๊ะเอ้ย
คุณเพชร เพชรไทย คุณพิภพ ทิพรังศรี
คุณประเทือง ธานีเวช คุณสุคนธ์ทิพย์ ธานีเวช
คุณจีรกุลพัฒน์ ลึกทะเล คุณจีรกุลพัฒน์ ลึกทะเล
คุณสุกัญญา นารินนท์ คุณกษิดิศ จิตตะกวี
คุณชมเชย นามล้ำ คุณโกวิทย์ วิเศษศักดิ์
คุณปฎิภาณ สุทธิธรรม คุณนภาพร วาจาสถาพร
คุณชัชชัย นาคสมพรรณ์ คุณพีรพงศ์ ทองคำ
คุณประสงค์ ภาระนัง คุณบำเพ็ญ เนืองนันต์
คุณจรัญ สุขแจ่ม คุณสมศักดิ์ หนูแดง
คุณจำรัส นิติยาโรจน์ คุณพรรณิภา นิติยาโรจน์
คุณสุกรี ดาโต๊ะ คุณพุธ กันทะชัย

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลมาที่ คุณจิระนันท์ จิระวีระนันท์ เบอร์ติดต่อ 095-008-9005 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 9:00 - 17:00 น. ตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด