ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จับรางวัลภายในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณสาทิศ บัวครื้น

คุณสุประชาติ รุ่งสว่าง

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 50 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณประเสริฐ พุ่มอยู่

คุณวรวุฒิ ชำนาญการ

คุณอาตีกะห์ ยาสะอา

คุณสุรียานีย์ อาแซ

คุณยงยุทธ กุลทอง

คุณธวัฒน์ชัย บุปผา

คุณคนึ่งนิตย์ โยธาศรี

คุณสมร อักษรพรมราช

คุณมงคล พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

คุณยศกร เชิงสะอาด

คุณศาตญา ตระการจันทร์

คุณนิตยา ตระการจันทร์

คุณประวิทย์ สุขจินดา

คุณฤติภาษ สุจินดา

คุณจริยา กรดงาม

คุณกนกวรรณ จรภักดี

คุณพลวัตน์ เดชพิสิฐพงศ์

คุณพลวัตน์ เดชพิสิฐพงศ์

คุณทวี หัวเมืองแก้ว

คุณทรงพล เวียงชัย

คุณสมใจ อัมรินทร์พรชัย

คุณณภัทร มะลิแย้ม

คุณวิรัตน์ บุญคาน

คุณณภัทร ขันทะเนตร์

คุณณัฐวัตร เป็นบุญ

คุณณัฐวัตร เป็นบุญ

คุณอุทัย จิตรถือ

คุณจิราภรณ์ ไชยมงคล

คุณสีกุน นุชชา

คุณสีกุน นุชชา

คุณนงลักษณ์ พุทธิเสน

คุณณัฐพล นิยม

คุณสิทธิพงค์ เกิดกำเหนิด

คุณชรินทร์ สืบสาย

คุณสุชีรา สังวรนิตย์

คุณนวพล ภู่สี

คุณธารีรัตน์ วรธรรมานนท์

คุณธณิกานต์ วรธรรมานนท์

คุณกิจพัฒน์ คำเสียง

คุณนิรินนา สุขเศรษฐสิริ

คุณวรพงศ์ คำมนตรี

คุณสนธยา พุกรอด

คุณนิติยา ประเสริฐโชค

คุณอมรรัตน์ ชมชื่น

คุณเอกสิทธิ์ นนทะนำ

คุณอุลัยลักษณ์ แสนตลาด

คุณกฤตภัค สงวนแสง

คุณณัชชารีย์ วิทิตกีรติ

คุณอวยชัย ช่างไม้

คุณอวยชัย ช่างไม้

คุณสุกัน ล้อมฤทธิ์

คุณไพศาล ฉิมมา

คุณกัญญาณัฐ ศรีปาน

คุณจักรกฤษณ์ บุตรสอน

คุณภัทราวดี พระนามศรี

คุณภัทราวดี พระนามศรี

คุณซาแลฮา เตะ

คุณซอฟรอน เจราหวัง

คุณอ่อนจันทร์ เชียงไขแก้ว

คุณอ่อนจันทร์ เชียงไขแก้ว

คุณทัชชาภร พูนวงษ์

คุณทัชชภร พูนวงษ์

คุณยุพาวรรณ ควรเสนา

คุณสมบูรณ์ แก้ววงศ์มา

คุณจันทร์ กิรัม

คุณวลีรัตน์ เพชรบูลย์

คุณณัฐพล ดวงแก้ว

คุณสุภาณี โบกขระณีย์

คุณสุกัญญา กิตตระกูล

คุณวิสิฐ จุลมุสิ

คุณวิไลวรรณ พลหลา

คุณนิวัฒ สมพร

คุณเทวะ พรมลา

คุณเสร็จ ภูหอม

คุณไพวรรณ จันเกตุ

คุณพิทักษ์ชัย อาจดวงดี

คุณอรัชพร ศิลปวิสุทธิ์

คุณณัฐพงศ์ จินาวงศ์

คุณเปาซี ตาซา

คุณเปาซี ตาซา

คุณธนศร ธราวัชรกุล

คุณสุนิตย์ ขาวผ่อง

คุณเทียม ขาวสะอาด

คุณธัญญ์พิชชา สันแสง

คุณจตุพล ลักษณ์มณี

คุณปาลิดา อาจกล้า

คุณรุ่งรัตน์ กุมภะ

คุณกรกฤต สุริยตระกูล

คุณลักคณา ยานแก้ว

คุณปัญจพร พลอยนุช

คุณพิมพ์ชนก พวงกลิ่น

ธเนศ ขำเจริญ

คุณแพทอง ยมยอด

คุณสุทธี ผาสุก

คุณสุกัญญา นามมา

คุณณฐพล เอื้อบำรุง

คุณโอภาส พรหมวิหาร

คุณภูวดล กลพิมาย

คุณสากล เป็นใจ

คุณพรวลัย วงค์ใหญ่

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลมาที่ คุณจิระนันท์ จิระวีระนันท์ เบอร์ติดต่อ 095-008-9005 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 9:00 - 17:00 น. ตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด