ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021 ประจำเดือนเมษายน 2564

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021  ประจำเดือนเมษายน 2564

จับรางวัลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณคำนวน สุขศรี

คุณพวง สุขศรี

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 50 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณณัชรัตน์ สุขโชติ

คุณพนัดดา จันทร์แดง

คุณกฤตภัค สงวนแสง

คุณพงศ์เทพ อินธนู

คุณวิรัต เกิดเกาะกลาง

คุณวราวิทย์ ลีลาเลิศแล้ว

คุณประวิทย์ ธรรมรัตน์

คุณปพน ธนาวุฒิกร

คุณรีดูวัณ ปาแน

คุณซีตีอัยเส๊าะ เจ๊ะหลง

คุณสิทธินันต์ เเพะขุนทด

คุณเย็นจิตร มิ่งมิตร

คุณณัฐพล คนานับ

คุณอรวรรณ เวียงฆ้อง

คุณวรัญญา เรียบร้อย

คุณถาวร ภูดอนกอย

คุณโชติวัฒน์ ปุเวกิจ

คุณโชติวัฒน์ ปุเวกิจ

คุณสุภลัคน์ สุขสมบูรณ์

คุณดนุพล ชนะพันธ์

คุณนิวิทย์ แซ่เฮ็ง

คุณชญานิษฐ์ คุ้มเนตร

คุณอนุสรณ์ หอมหวาน

คุณอรวรรณ ดำรงกิจจา

คุณจิรญาภา โคกสูงวัฒนกุล

คุณนุชนาถ ตันสกุล

คุณรัตติกร ทองปั้น

คุณณัฐกานต์ ชลพิทักษ์วงศ์

คุณชาญชัย ศรีกุลบุตร

คุณนฤพร ศรีกุลบุตร

คุณชลทิชา ขาวสอาด

คุณวิสุทธิ บำรุงบ้าน

คุณอนุสรณ์ เอี่ยมหลัก

คุณกาญจนา โพธิ์ศรี

คุณเรวัต เทพบํญชาพร

คุณวิว เทพบัญชาพร

คุณจักรพงษ์ แมงกลาง

คุณหนูต้อย รวมสุข

คุณดนุพล พลชาติ

คุณสุนิษา บุตรคล้าย

คุณอานนท์ กรมวังก้อน

คุณอำนาจ ปิ่นสุวรรณ

คุณบุญมี ศาลา

คุณบุญญารัตน์ คูหา

คุณนันตพร สารวุฒิ

คุณอน แนวพนัส

คุณวันชัย ชะนะแรง

คุณอภิชัย กลีบจำปา

คุณจักรกฤช คชรัตน์

คุณเทียนชัย สีทองดี

คุณอรนุช ระบอบ

คุณชาญชัย พรมอยู่

คุณฐิตาภา โต๊ะบก

คุณธนัญญา ประชุมรัตน์

คุณกฤติยา พุกเปี่ยม

คุณไพเราะ แช่มช้อย

คุณปาริชาติ ดอนไพรวิง

คุณปาริชาติ ดอนไพรวิง

คุณการะเกต หัส

คุณสิตมณี แย้มศรี

คุณเจียน เอี่ยมประโคม

คุณอนิวรรต พนุแสง

คุณโกวิท ฮ่อบุตร

คุณนูรีย๊ะ แซ่ติว

คุณยุพิน ตรีโคต

คุณจักริน แก้วฉายอรุณ

คุณปฎิภาณ สุทธิธรรม

คุณสุนิษา เค็งนอก

คุณสมมาศ สำราญเจริญสุข

คุณนิธิศ สำราญเจริญสุข

คุณสมัชญา สว่างเกตุ

คุณคำภีร์ พุทไธสง

คุณโยธิน ศรีนุเคราะห์

คุณนลินี นามสวัสดิ์

คุณทองสุข กระแสโท

คุณบุญมี ศาลา

คุณรัญญาพร พันธุ์กระวี

คุณบุญมา โรจน์บุญถัง

คุณสัมพันธ์ วิวัฒน์

คุณอานนท์ สังขะพงษ์

คุณวันชัย ส่องแก้ว

คุณปกาสิต เนตรนิติสกุล

คุณสายันตร์ สุขเปรม

คุณอัษฎาวุฒิ หาญสอน

คุณบัวเรียน รักษาสม

คุณสุวัณนา เหมแดง

คุณสาคร ทั้งโส

คุณอุบลวรรณ ทังโส

คุณพฤหัส ประภากมล

คุณเพียงเดือน กันทอง

คุณปาริชาติ อุยวัฒนกุล

คุณสุชาติ กลัดสุข

คุณรินรดา หมื่นบุญตัน

คุณรินรดา หมื่นบุญตัน

คุณบุญลุ สิงหา

คุณขัติญา สิงหา

คุณนนทสมุทร กองเงิน

คุณปิยะ พุทธสิน

คุณชยุต วรรณวนิช

คุณสุรภา วรรณวนิช

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

8. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด