ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 3

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม – 30 กันยายน 2564จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 คันทันทีที่รับมอบรถยนต์เสร็จสิ้น จับรางวัลในภายในเดือนตุลาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 60 บาท มูลค่าแท่งละ 1,638,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณโยธิน คะสุดใจ

* ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 6 บาท มูลค่าแท่งละ 163,800 บาท จำนวน 15 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณชัชรินทร์ จินาราช
คุณสุณี เวียงทอง
คุณพิทักษ์ บุญทะวัน
คุณสมเกียรติ รัตนวงษ์วิบูลย์
คุณรตนพร อุ้ยรัมย์
คุณประพนธ์ เจริญสุข
คุณรุ่งนภา ทองเจิม
คุณสมพงศ์ ยาน๊ะนวล
คุณขวัญชนก สิทธิชาติ
คุณอนิสา ถิ่นน้ำใส
คุณคนึงนิจ แก้วกาหลง
คุณลัดดาวัลย์ ฝอยทอง
คุณสุปวีร์ ตันประเสริฐ
คุณวีรียา ทำเนาว์
คุณศิรภัสสร บางแก้ว

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 3 ทีวี ยี่ห้อ Samsung รุ่น QLED Smart 4K ขนาดหน้าจอ 65 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 44,990 บาท จำนวน 100 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณลักขณา เสียงใส
คุณอัจฉราพร ชอนครบุรี
พันจ่าเอกภูบดินทร์ รักเชื้อ
คุณวสุพล ภาอ่อน
คุณเอกราช เอี่ยมเมือง
คุณเดชา พรสิงชัย
คุณมัลลิกา สวนงาม
คุณประยูร ราชรองเมือง
คุณวรัชยาภรณ์ ต้นคำ
คุณดำรง สะหมาด
คุณพีรพล เมืองมุสิทธิ์
คุณอนุกฤษณ์ พฤกษชาติ
คุณแผน ราดวิชัย
คุณอภิชาติ รักษากุล
คุณกฤษพล โพธิ์พิทักษ์ธานนท์
คุณนิรัตน์ คงมา
คุณทองใส หงษ์ษา
คุณเบญจวรรณ แสงสุวรรณ
คุณกรกนก เสนาคำ
คุณเวียน แสนเงิน
คุณมยุรี ตรีอินทร์
คุณศักดิ์ชัย แซ่เล้า
คุณปราณี โพยนอก
คุณมาลี สุวรรณพิทักษ์
คุณจีระศักดิ์ เรืองรัมย์
คุณยงยศกร พรพิบูลสมภพ
คุณปิยะนุช นิยมวัน
คุณปียา ดาวกลาง
คุณกมลชนก ตโมนุทกุล
คุณพีรภาส มณีขัติย์
คุณบำเพ็ญ สุขศักดิ์
คุณธวัชชัย สายอาจ
คุณนิศาชล หอยสังข์
คุณสุเทพ เปียกบุตร
คุณคำคุณ คำใส
คุณศรัญญา ปัญญาไว
คุณวุฒิไชย ขวานทอง
พันจ่าเอกสมพร ชื่นบาน
คุณวิจารณ์ สกุลเหรียญ
คุณอาเป แซ่เหลาะ
คุณสุภาพร นาเจริญ
คุณประคอง วงษ์เย็น
คุณประสงค์ เมืองโคตร
คุณปกรณ์ สิงหนาทนิติรักษ์
คุณพงษ์พัฒน์ ลิอ่อนรัมย์
คุณวราภรณ์ ตุงคโสภา
คุณสมหมาย ไวยทรัพย์
คุณบรรณฑรทิพย์ อินทชาติ
คุณพงศฐกรณ์ นาคไพศาลธน
คุณฐณวรรณ์ อเนกวรพงศ์
คุณเสน่ห์ หน่อสนาม
คุณศักรินทร์ พรหมโสฬส
คุณธนกร แก้วประดับ
คุณกมล ทองเทียม
คุณวรวิทย์ จิตติกานต์
คุณเกษรินทร์ เทพา
คุณกาญจนา สินชัย
คุณวนัญญา หวังรัก
คุณศันสนีย์ อินทะพุฒ
คุณโชคชัย อัจฉรานุกูล
คุณสาทิพย์ ช่วงชิง
คุณจรัญ สมภาวะ
คุณสุชน ธงทอง
คุณสาวิตรี วาดเขียน
คุณเสกสรร ลนกระโทก
คุณวรรณชัย ชั้วเอ้
คุณกมลวรรณ จำปาแถม
คุณธวัชศร ภูมี
คุณภูเบศร์ เข็มเพ็ชร
คุณวัฒนา วิทยหิรัญ
คุณนครินทร์ นาสอ้าน
คุณน้อย เรืองรัมย์
คุณปวีณา ขาวกุญชร
คุณนพดล ศรีสุวรรณ
คุณเกษราภรณ์ รูปทอง
คุณอรุณรัตน์ นิติภูมิเวชสกุล
คุณวาสนา พิมเสน
คุณนฤนาท เจริญร่าง
คุณณัฐพล มายา
คุณศราวุธ ศรีปริวัฒน์
คุณลำละ หวังเกษม
คุณภัทรสุดา นาคพรม
คุณวาสนา แสงขาว
คุณสุภนิชา สังขะวร
คุณปรารถนา จิตเอื้อ
คุณจารุพิชญา สิงห์แก้ว
คุณภาณินี ชโลธร
คุณชัชจ ชัชวาลานนท์
คุณเอกนรินทร์ ปนสูงเนิน
คุณรินดา ศรีชัยยะ
คุณประมาณ ศรีบัวลา
คุณเฉลิมพล อนันตเสรีวิทยา
คุณยุวดี บุญเกื้อ
คุณนิรัน อินทบุดดา
คุณปริศนา กุณะสา
คุณสุรีย์พร สุขยอด
คุณธราวุฒ วามะกัน
คุณกันยา มีเดช
คุณจินตนา แสงวิเศษ
คุณกัญญาณี พรหมมา

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 12 64GB มูลค่าเครื่องละ 29,900 บาท จำนวน 200 รางวัล

ชื่อ
นามสกุล
คุณหนูเปลียว ศรีพรรณ
คุณบุญมี นาสังข์
คุณนวรัตน์ เเก้วเรือง
คุณศิมาภรณ์ ดำรงศีล
คุณสายันห์ มณีโรจน์
คุณอุดมศักดิ์ ปรากฎ
คุณวรพงศ์ รุ่งเรือง
คุณอาณัติ บูชาสุข
คุณสายสวรรค์ จันทร์เรือง
คุณพิมล จีนเกา
คุณโสรดา สายฟ้า
คุณบังอร โพธิ์ศรี
คุณรักขณา นามมนตรี
คุณอาณาจักร พรุเตย
คุณสุดาร์ชัน ซิงห์
คุณสมศักดิ์ สร้อยจิตร์
คุณนิวัฒน์ วงษ์สา
คุณธีรยุทธ์ จริงจิตร
คุณปุญญาณัช ทิศากรโภคิน
คุณนูรดีน วันแอเลาะ
คุณจารุวรรณ์ ไชยวุฒิ
คุณอิสระ เรืองสุข
คุณรุ่งอรุณ อยู่โต
คุณวสันต์ วรรคคี
คุณสมพงษ์ วันไทย
คุณวรสรณ ตรงยืนยง
คุณวิภาวรรณ บัวพล
คุณนิรชา ปานจีน
คุณโสภณ คม
คุณมาลัยวรรณ คำอ้าย
คุณจิตติยา ถิ่นพระลับ
คุณสมเกียรติ พรรณา
คุณธีรยุทธ ปันทวาย
คุณณัชภัคร ชูแบร์ท
คุณวิทัศน์ สักกุณา
คุณสุวรรณ บุญอาจ
คุณนวนจันทร์ ศรีนาม
คุณนิกร ชัยภูมิ
คุณสุริยา บัวถา
คุณพัลลภ จันทร์สนิท
คุณวิภาพร ศรีดารณพ
คุณมณีรัตน์ อินกอง
คุณสัญญลักษณ์ แสนสุข
คุณสมรัฐ ฉัตรเวทิน
คุณอำพรรณ อินปา
คุณกำแหง เดชน้อย
คุณวราภรณ์ แมดคำ
คุณจักรภัทร แซ่ม้า
คุณชัชฎา ปัสบาล
คุณแช่มชื่น แป้นศิริ
คุณสมศรี ประชาบุตร
คุณอัญชัญ อัมพพิไลกุล
คุณวีนัส ต่อวิเศษ
คุณยุพาวดี ก้องเสียง
คุณชาคริยา เบ็ญจรูญ
คุณวิจิตร สระประเทศ
คุณประกาย ประทุมทราย
คุณศิรินทร์ญา สมุทรวานิช
คุณถาวร พูลสวัสดิ์
คุณพิมพร กิติเกรียงไกร
คุณประสบ ใจเยือกเย็น
คุณศิริพร ท่าชอบ
คุณสิงห์ขอน แซ่ตั้ง
คุณอังศุวีร์ เชื้อทอง
คุณชัญญา อ่วมเจริญ
คุณไพฑูรย์ พุ่มสงวน
คุณสุรสิทธ์ แสงเสนาะ
คุณศรัญญา อุทาโย
คุณโชติมณี สุขประเสริฐ
คุณสมศักดิ์ หาญมานพ
คุณศรันย์ พีระพิฤกษ์
คุณมงคล บัวน้อย
คุณธิติมา สุพล
คุณสายัณห์ หงษา
คุณสราวุฒิ ทองคำ
คุณอนุวัฒน์ พลพนาม
คุณสิทธิพร คณางค์นานนท์
คุณวรรณวิลาส นาฎสุวรรณ์
คุณคำพันธ์ ทองคำ
คุณณัฎฐยชญ์ ลายละเอียด
คุณสุกัญญา มะลิหอม
คุณมยุรี จิตกำเนิด
คุณจิตติมา เพชรชิต
คุณเกศนี ฟากหนองดู่
คุณณภัค ทวีวรนาถ
คุณเทอดศักดิ์ สกุลยง
คุณจริยา กรดงาม
ดาบตำรวจอานนท์ งามบุญช่วย
คุณสุพจน์ คงเทพ
คุณวีระ ก้อมสา
คุณสุพรรณี ปราบสกุล
คุณสินาภรณ์ น้อมวัฒนะ
คุณฐิติพร บุญศรี
คุณประชัน ตรีศาสตร
คุณรจสุคน ดีประดับ
พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
คุณธวัชชัย แก้วมาลา
คุณศราวุธ กะนะฮาด
คุณณัฐนรี จันทร์เทียน
คุณสุรศักดิ์ ฤทธิ์บำรุง
คุณพัชรินทร์ วรรณ์ดร
คุณประพันธ์ โชควิวัฒนวนิช
คุณพงษ์นที พงษ์เพ็ง
คุณปัญญา สมศรี
คุณพัทธ์ชาธีรา อ้อยหวาน
คุณปรี ธรรมพร
คุณรชา ชนะสงคราม
คุณฐิตาภา เครือยะ
คุณอโศกสินฐ์ บำรุง
คุณสมจินต์ คล้ายอยู่
คุณฐานิกา สิทธิเวช
คุณอภิเชษฐ์ จันทะพันธ์
คุณณรงศักดิ์ อินธิรัตน์
คุณสุวัฒน์ จันทราภรณ์
คุณจุฑามาศ กาญจนรัชต์
คุณสุชีรา จ้อยจีต
คุณทองแดง พลศักดิ์ขวา
คุณสุภาพร ศรีจักร์
คุณปรเมธ ศานุพงศ์
คุณศิริพรรณ จันจุฬา
คุณธัญชนก ฑีราทรัพย์อนันต์
คุณสุทิน มั่งมี
คุณเกวรี สุขกลาง
คุณสุมาลี สุทธิ
คุณธนวัฒน์ ลำสาลี
คุณสุรเชษฐ์ นกจ้อย
คุณไชยา มณี
คุณชัชลี ศรีไชยทอง
คุณไชยณรงค์ ยังแก้ว
คุณปฎิภาณ เบญจมสุวรรณ
คุณบรรเลง หล่อหลอม
คุณสุภัทรา สีเสน่ห์
คุณรูซีตา เจ๊ะเงาะ
คุณวุฒิศักดิ์ ศรีพิสุทธิ์
คุณนวพล สุรชิต
คุณจิระพงษ์ ไหมทอง
คุณศิริเพ็ญ เกื้อสกุล
คุณศุภวารี ชวรางกูร
คุณสถาพร จันทร์ตา
คุณนัฎกานต์ มันตะสูตร
คุณสมหมาย เนตรแสงศรี
คุณดิสสกร กุนธร
คุณเจริญทรัพย์ สังฆธรรม
คุณนนท์ธิชัย ศรีพรหม
คุณพรทวี คำนินทะ
คุณบุศรา ยอดเพ็ชร
คุณถนอม พรมโสภา
คุณพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์
คุณบุญหลาย ทองดีนอก
คุณธนวุฒิ บุญเรืองศรี
คุณตรีเพ็ชร ศิริผล
คุณปฎิวัติ รัญวาศรี
คุณกันตพัฒน์ พงศ์ภัทร์กุลธนา
คุณปิยศักดิ์ เหล่าเลิศ
คุณณรงค์ เติงชัยภูมิ
คุณด้าย มาเรียน
คุณนุชนาถ รักเกตุ
คุณอดินันท์ นุชโพธิ์
คุณทิวากร วรรณมาลา
คุณรณรงค์ สืบน้อย
คุณสมบูรณ์ วีรเวชกุล
คุณฉวีวรรณ พลมุข
คุณฤทธิรงค์ คุณหลวง
คุณศุกขวุช ยี่ปา
คุณรัฐศักดิ์ พ่วงบางยาง
คุณพสิษฐ์ วิวัฒน์เกื้อกูล
คุณธิดา ครองเมือง
คุณอัญมณี สุวรรณประเสริฐ
คุณสมมิตร มูลพัฒน์
คุณสมศักดิ์ ยอดน้อย
คุณนรากร กาบทอง
คุณณรงค์ รุ่งระวี
คุณสุพจน์ กาวชู
คุณปฏิพงศ์ ผาทอง
คุณศิริชัย ชมภูเกตุ
คุณพัชรา ทับสมบัติ
คุณสุภัทรา ชัยนวล
คุณสัมพันธ์ อินอ่อน
คุณวิไลพรรณ แสงอ่อน
คุณอดิศร สารวงศ์
คุณศิริลักษณ์ แจ่มจันทร์
คุณชุติมา สังข์กร
คุณศุภลักษณ์ อัจฉรารุจิ
คุณศิรินยากรณ์ มั่นจิตร์
คุณสุพัตรา แซ่เลี้ยว
คุณพงษกร ดรหมั่น
คุณละม่อม บุญญา
คุณดาวเรือง น้ำใจดี
คุณอภัสรา เอี่ยมเพ็ง
คุณสมศักดิ์ ภูมิอินทร์
คุณนุชนาถ โพธิ์ละคร
คุณสุรางค์รัตน์ แก้วช่วย
คุณวณิชชา บัวทอง
คุณสุรชัย สิงห์เงิน
คุณไพศาล สวัสดิ์วงศ์ไชย
คุณอาไฮ้ อายิ
คุณอวยชัย สมเสมอ
คุณอาหามะ เวาะมะ
คุณทวีวรรณ ธรรมวงษ์
คุณเพ็ญศรี ป๊อกศรีจันทร์

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลมาที่ คุณจิระนันท์ จิระวีระนันท์ เบอร์ติดต่อ 095-008-9005 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 9:00 - 17:00 น. ตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เอกสารดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ

2.3 หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด