กิจกรรม "มิตซูบิชิ ลุ้นโชค x2" ลงทะเบียนลุ้นโชค ถอยรถใหม่ลุ้นทอง วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

  • โชคชั้นที่ 1 ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล (เมื่อลงทะเบียนภายใน 30 มิ.ย. 63)
  • โชคชั้นที่ 2 ลุ้นรับทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และทองคำรูปพรรณมูลค่า 20,000 บาท 20 รางวัล (เมื่อลงทะเบียน และซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ และรับรถภายใน 30 มิ.ย. 63)

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม “มิตซูบิชิ ลุ้นโชค x2”


1. กิจกรรมชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ และ ๒๔/๒๕๖๓ ออกให้ ณ อำเภอลำลูกกา โดยลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิลุ้นรับของรางวัล ดังต่อไปนี้:

“โชคชั้นที่ 1”

  • บัตรเติมน้ำมันมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

“โชคชั้นที่ 2”

  • ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 57.65 กรัม มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
  • ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 11.30 กรัม มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 121 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ราคาทองคำเป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จแล้ว (หากมี) ราคาซื้อขายทองคำ 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 ราคาบาทละ 26,150 บาท


2. สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้นนี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
2.1. เพื่อรับสิทธิลุ้นโชคชั้นที่ 1 ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.mitsubishi-motors.co.th/th/campaigns/luckydraw-register หรือ ผ่านทางโฆษณาใน Facebook ของบริษัท ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2.2. เพื่อรับสิทธิลุ้นโชคชั้นที่ 2 ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 2.1 และซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ลูกค้าต้องรับรถยนต์ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563


3. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม มิตซูบิชิ แจกโชค 2 ชั้น โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิลุ้นโชคทั้ง 2 ชั้น เพียงท่านละ 1 สิทธิตลอดระยะเวลาของกิจกรรม


4. ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น


5. บริษัทถือว่า ลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ


6. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา และ/หรือ มารดาเดียวกัน บุตร คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส


7. ลูกค้าที่ซื้อในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) ธุรกิจรถเช่า (Leasing) หรือรถยนต์ที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม


8. ในการจับรางวัลสำหรับโชคชั้นที่ 1 บริษัทจะจัดทำรายชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วนและรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล สำหรับรางวัลโชคชั้นที่ 2 บริษัทจะจัดทำรายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขตัวถังรถยนต์ (คันที่ออกรถ) ของลูกค้า ลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2/88 หมู่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด


9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดไว้


10. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ได้แก่
Website: http://www.mitsubishi-motors.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH


11. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
3) สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ และ/หรือ หลักฐานการซื้อและรับรถยนต์ (เฉพาะกรณีการรับโชคชั้นที่ 2)


2. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล


3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล


4. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


5. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้


6. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล บริษัทถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป หากรายชื่อสำรองไม่มารับของรางวัลภายในเวลาที่บริษัทกำหนดถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ และบริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป


7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ