ข่าวประชาสัมพันธ์ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

วันที่ : 21 January 2019 มีการถูกแชร์ไว้แล้ว : 0 ครั้ง
หมวด :

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน เพื่อนได้รถ คุณได้ลุ้น...ทัวร์ญี่ปุ่นฟรี

รางวัลบัตรกำนัลมิตซูบิชิ E-Voucher มูลค่า 3,000 บาท 30 รางวัล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จับรางวัลเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่บริษัท มิตซู รุ่งเจริญ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

1. คุณเชวง จงจิตร
2. คุณกัญญนันทน์ เลิศธีราฐิติกุล
3. คุณขวัญแก้ว กฤษนาม
4. คุณจิตตาภา ยิ้มละมัย
5. คุณชาตรี แพพิพัฒน์
6. คุณตี๋ เขียนสอาด
7. คุณธิดา พรหมรักษ์
8. คุณนัทีพล นิตยสุทธ
9. คุณบำรุง ชนะภักดี
10. คุณปัณณธร แสนเริง
11. คุณผัน มูสิกะสง
12. คุณภูดิศ อุดมพัฒถนพงศ์
13. คุณรัตนาภรณ์ วรรณสุทธิ์
14. คุณราเชน โตเจริญ
15. คุณวรรธนัย ลักขษร
16. คุณวัชรินทร์ สุดถนอม
17. คุณวันชัย สมัครเกษตรกิจ
18. คุณศิริลักษณ์ จันทรักษา
19. คุณศุภวรรณ กิจสุดแสง
20. คุณสมบูรณ์ ระวังโพธิ์
21. คุณสุระศักดิ์ พนารินทร์
22. คุณสัจจเทพ เนียมสนิท
23. คุณสุพาพร บุประเสริฐ
24. คุณพรกมล จิรธนานุวงศ์
25. คุณบุญเชิด ยานสกุล
26. คุณบุญมา น่วมสุคนธ์
27. คุณรวิพล สุขรัตนาชัยสกุล
28. คุณสุรดา วุฒิการ
29. คุณสุริยัน พงษ์สะเดา
30. คุณพิมพ์พร ทวีวัฒน์

 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานสำหรับติดต่อรับรางวัล ดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ

3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
4. ในกรณีผู้โชคดีไม่แสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ