“MITSUBISHI EXCLUSIVE TEST DRIVE”

ลงทะเบียนทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิ

วันที่ 7 - 8 พ.ย. 63 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กม. 10.5 กรุงเทพฯ

แผนที่ : bit.ly/GO-TO-LMSB