กิจกรรม The Miles of Pride ร่วมแชร์ภาพพร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจของคุณร่วมกับ New Mitsubishi Pajero Sport ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันรวมมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม The Miles Of Pride

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน

2. ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการโพสต์รูปถ่ายร่วมกับรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่ สปอร์ต รุ่นใดก็ได้ พร้อมกับบรรยายเรื่องราวความความประทับใจร่วมกับรถคันนี้ลง ใต้โพสต์กิจกรรมที่ Official Facebook Fanpage ของ Mitsubishi Motors Thailand https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH พร้อมติด #TheMilesOfPride

3. ผู้ร่วมกิจกรรมรับประกันและรับรองเกี่ยวกับผลงานของตนที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้นดังต่อไปนี้:

3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

3.2 ผลงานมิได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอื่น

3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมแก่บริษัท ซึ่งสิทธิ์ใช้งานอันปลอดค่าลิขสิทธิ์ เพิกถอนไม่ได้ และไม่เป็นสิทธิ์ขาด ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ และจัดแสดงผลงานดังกล่าวไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมีผลทั่วโลก และนำไปใช้ร่วมกับผลงานอื่น ไม่ว่าในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดอันเป็นที่รู้จักแล้วหรือที่พัฒนาขึ้นภายหลัง ตามระยะเวลาความคุ้มครองของลิขสิทธิ์ซึ่งรวมถึงการขยายขอบเขตทางกฎหมายในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่ออินเทอร์เน็ตใด รวมถึงเว็บไซต์และทรัพย์สินของบริษัท และเครือข่ายสังคมต่างๆ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร

อนึ่ง หากผู้ร่วมกิจกรรมมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ บริษัทขอตัดสิทธิภาพของผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทันทีและถือเป็นโมฆะ

4. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยอมรับว่า ผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ อาจใช้แนวคิดหรือความคิดในผลงานซึ่งอาจเหมือนหรือคล้ายกับผลงานของผู้ร่วมกิจกรรม ดังนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนตกลงว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นหรือต่อบริษัท อันเป็นเหตุจากความเหมือนหรือคล้ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นทุกประการ

5. เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากเนื้อหาของข้อความ ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

6. สำหรับผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมนี้ 25 อันดับ จะได้รับรางวัล บัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท คนละ 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลตลอดกิจกรรมนี้ 50,000 บาท

7. คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกเรื่องราวที่ชนะการประกวดตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง Official Facebook Fanpage

8. ผู้ชนะการประกวด จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลผ่านทาง Inbox ของ Official Facebook Fanpage ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้, อีเมล์ และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

9. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดข้างต้น หรือบริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามรายละเอียดที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งตามเงื่อนไขในข้อ 8 แล้ว แต่ไม่มีผู้รับของรางวัลภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้จัดส่งของรางวัลครั้งแรกให้แก่ผู้รับรางวัลรายนั้นๆ ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทันทีและนำรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินในลำดับถัดไปแทน

10. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความและการบังคับใช้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับที่จะผูกพันต่อกติกาและการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน (1 ชื่อ-นามสกุลจริง ต่อ 1 Facebook Account ต่อ 1 เบอร์มือถือ ) มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล เท่านั้นตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมขณะขับขี่ยานพาหนะ

เลือกความต้องการของคุณ

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน